Naêm nhaø thôø bò phaù huûy
khieán daân laøng
phaûi ñoïc kinh caàu nguyeän ngoaøi ñoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Naêm nhaø thôø bò phaù huûy khieán daân laøng phaûi ñoïc kinh caàu nguyeän ngoaøi ñoàng.

Tin KATHMANDU, Nepal (UCAN 7/09/99) -- Nhöõng ngöôøi Kitoâ saéc toäc taïi laøng Tipling vaø chung quanh laøng naøy ôû quaän Dhading, mieàn taây baéc thung luõng Kathmandu, ñaõ nhoùm hoïp ngoaøi ñoàng ñeå caàu nguyeän, vì naêm nhaø thôø ôû ñaây ñaõ bò phaù huûy. Moät phuï nöõ daân laøng noùi vôùi UCA News: "Nhaø thôø bò trieät haï, nhöng khoâng vì theá maø chuùng toâi ngöng ñoïc kinh caàu nguyeän. Chuùng toâi ñaõ nhoùm hoïp treân caùnh ñoàng vaø haùt thaùnh ca baèng caùch voã tay, vì nhöõng chieác 'madals' (troáng) cuûa chuùng toâi ñaõ bò phaù tan taønh ôû caùc nhaø thôø bò trieät phaù." Tin cho bieát hai nhaø thôø taïi laøng Lapdung, moät taïi Lingjong, moät taïi Simle vaø moät taïi Tipling ñaõ bò trieät haï trong hai ñeâm cuoái thaùng 8 taïi khu vöïc Tamang ñoâng Kitoâ höõu ngöôøi saéc toäc.

Linh muïc Casper Miller, doøng Teân, noùi vôùi UCA News raèng thuû phaïm bò tình nghi phaù hoaïi laø caùc tín ñoà Phaät Giaùo ñòa phöông, keå caû caùc "lama" (nhaø sö) vaø nhöõng ngöôøi uûng hoä moät thaønh vieân quoác hoäi voán ñöôïc bieát laø coù thaùi ñoä choáng Kitoâ Höõu. Chandra Tamang, moät Kitoâ Höõu ñòa phöông, noùi vôùi UCA News ngaøy 1-09-99 raèng nhöõng keû taán coâng ñaõ söû duïng rìu vaø duïng cuï baèng kim loaïi vaø ñeøn pin ñeå soi roõ nhöõng gì hoï ñang laøm, nhöng maùi toân cuûa moät nhaø thôø ñaõ khoâng bò heà haán gì vì moät soá phuï nöõ töùc giaän ñaõ neùm ñaù vaøo nhoùm ngöôøi taán coâng vaø xua ñuoåi hoï. Tamang cho bieát tình hình caêng thaúng baét ñaàu noåi leân hoài thaùng 5/1999 khi moät vò laõnh ñaïo daân laøng ñòa phöông keâu goïi ngöôøi daân töø boû Kitoâ Giaùo baèng caùch ñe doïa khoâng cung caáp thuoác men vaø caùc tieän ích khaùc cuûa chính phuû cho nhöõng ai khoâng nghe theo lôøi hoï. Tuy nhieân, theo Tamang, caùc Kitoâ höõu noùi "hoï thaø cheát coøn hôn töø boû ñöùc tin." OÂng noùi ngay caû nhöõng Kitoâ höõu cao tuoåi cuõng rôøi khoûi moät trung taâm y teá trong vuøng, vì hoï ñöôïc baûo raèng hoï phaûi caàu nguyeän ñeå ñöôïc chöõa laønh hôn laø ñeán trung taâm xin thuoác. Tamang ghi nhaän coù tin cho bieát nhöõng tröôøng hôïp ñöôïc chöõa laønh nhôø loøng tin ñaõ giuùp ngöôøi daân laøng theo Kitoâ Giaùo. Trong khi ñoù, tin cho bieát caûnh saùt ñòa phöông taïi Lagadh ñaõ baét ñaàu khôûi toá moät ngöôøi ñaøn oâng bò toá caùo ñaõ laøm oâ ueá ngoâi ñeàn Dhaneshwar Mahadev, moät söï coá ñaõ daãn ñeán vieäc khoaûng 500 tín ñoà AÁn Giaùo trieät haï moät nhaø thôø cuûa Kitoâ Giaùo trong laøng vaøo ngaøy 28-08-99. Laõnh ñaïo Kitoâ Giaùo kieâm nhaø baùo Isu Jung Karki noùi vôùi UCA News ngaøy 5-09-99 raèng ba ngöôøi khaùc bò caûnh saùt baét giöõ môùi ñaây ñaõ ñöôïc traû töï do sau khi ñaõ bò caûnh saùt ñaùnh ñaäp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page