Söù ñieäp cuûa ÑTC
cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp
nhaân dòp möøng kyû nieäm 200 naêm
sinh nhaät cuûa Coâ Pauline Jaricot
vò saùng laäp Hoäi Truyeàn Baù Ñöùc Tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa ÑTC cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, nhaân dòp möøng kyû nieäm 200 naêm sinh nhaät cuûa Coâ Pauline Jaricot, vò saùng laäp Hoäi Truyeàn Baù Ñöùc Tin.

Nhaân dòp möøng kyû nieäm 200 naêm sinh nhaät cuûa Coâ Pauline Jaricot (1799-1999), ñöôïc cöû haønh töø naøy 17 ñeán 19 thaùng 9/1999 naày, taïi Paris vaø taïi Lyon, ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi söù ñieäp cho Ñöùc Cha Louis-Marie Billeù, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lyon, kieâm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp.

Trong söù ñieäp, tröôùc heát ÑTC vui möøng hôïp yù vôùi toaøn theå Giaùo Hoäi Phaùp, caùch rieâng vôùi Toång Giaùo Phaän Lyon (sinh quaùn cuûa Pauline Jaricot) vaø vôùi Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc, ñeå caûm taï ôn Chuùa veà Hoäi Truyeàn Baù Ñöùc Tin do Pauline Jaricot khôûi söï. Sau ñoù, ÑTC chaøo thaêm taát caû nhöõng ai tham döï leã möøng kyû nieäm ñaày yù nghóa naøy, ñeå baøy toû loøng toân troïng vaø bieát ôn ñoái vôùi ngöôøi con ñích thöïc cuûa vuøng ñaát naøy ñaõ hieán taát caû cuoäc ñôøi cho coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi, theo nhö lôøi Ñöùc Leo XIII (1878-1903) ñaõ vieát nhö sau: "Nhôø ñöùc tin, ñöùc caäy, söùc maïnh cuûa taâm hoàn, söï hieàn töø vaø vieäc chaáp nhaän bình tónh taát caû caùc thaùnh giaù, coâ Pauline Jaricot ñaõ toû ra laø moät moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa Kitoâ".

Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi tính caùch raát thôøi söï cuûa söù ñieäp vaø cuûa vieäc laøm cuûa Pauline Jaricot. Caàn phaûi löu yù caùch rieâng ñeán caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø yù thöùc roõ raøng raèng söù meänh truyeàn giaùo laø boån phaän cuûa taát caû caùc ngöôøi ñaõ laõnh bí tích röûa toäi. Tham voïng cuûa Pauline Jaricot laø "Ñem aùnh saùng cuûa Tin Möøng vaø ôn thaùnh cuûa Maàu Nhieäm cöùu chuoäc cho taát caû nhöõng ai chöa ñöôïc laõnh nhaän, hoaëc ñaõ laõnh nhaän, nhöng ñaõ maát ñi". Ngoaøi coâng vieäc truyeàn baù ñöùc tin, Pauline Jaricot coøn daán thaân caùch rieâng trong vieäc ñem Tin Möøng ñeán cho giôùi thôï thuyeàn trong mieàn, vì coâ thaáy nhöõng khoù khaên trong ñôøi soáng cuûa hoï. Coâ tìm caùch thaønh laäp moät döï aùn coù tính caùch xaõ hoäi, döïa treân caùc giaù trò Kitoâ, ñeå thöïc hieän coâng bình trong giôùi thôï thuyeàn. Döï tính cuûa coâ bò thaát baïi; nhöng ñaây laø moät saùng kieán quan phoøng ñeå chuaån bò caùch maàu nhieäm cho giaùo huaán veà xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh, seõ ñöôïc trình baøy trong Thoâng Ñieäp lòch söû "Taân Söï" (Rerum Novarum) cuûa Ñöùc Leo XIII.

ÑTC noùi ñeán con ñöôøng tu ñöùc cuûa Pauline Jaricot, vì chính ñaây laø bí quyeát thuùc ñaåy coâ trong daán thaân truyeàn giaùo, trong vieäc naâng ñôõ anh em thôï thuyeàn, trong tình lieân ñôùi vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå. ÑTC vieát: Coâ ñaõ muùc kín ñöôïc nghò löïc caàn thieát cho söù meänh cuûa mình nôi nguoàn maïch thieâng lieâng: ñôøi soáng caàu nguyeän. Coâ laäp phong traøo caàu nguyeän "Kinh Maân Coâi" trong söï lieân keát vôùi nhau, hay ñöôïc goïi laø "Kinh Maân Coâi Soáng", ñeå bieåu loä loøng suøng kính ñoái vôùi Ñöùc Maria. Ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa Coâ ñöôïc nuoâi döôõng vaø höôùng daãn bôûi Thaùnh Leã vaø bôûi vieäc Chaàu Thaùnh Theå. Töø hoài nieân thieáu, Pauline Jaricot ñaõ muoàn trôû neân "Thaùnh Theå soáng ñoäng" (Eucharistie vivante), muoán trôû neân moät linh hoàn ñaày söï soáng cuûa Chuùa Kitoâ vaø hôïp nhaát vôùi hy sinh cuûa Ngöôøi.

Cha sôû Ars ñaø noùi veà Coâ nhö sau: "Toâi bieát moät ngöôøi coù raát nhieàu thaùnh giaù vaø thaùnh giaù raát naëng vaø ngöôøi naøy vaùc vôùi tình yeâu meán tha thieát. Ngöôøi ñoù laø coâ Jaricot". Con döôøng Tu Ñöùc cuûa Pauline Jaricot ñöôïc ñaùnh daáu baèng yù muoán tha thieát theo göông Chuùa Kitoâ trong heát moïi söï.

Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieát tieáp trong söù ñieäp nhö sau: Theo tröôøng hoïc cuûa Pauline Jaricot, Giaùo Hoäi phaûi tìm thaáy moät söï khuyeán khích veà vieäc cuûng coá ñöùc tin, moät ñöùc tin côûi môû cho tình yeâu thöông ñoái vôùi anh chò em vaø ñoái vôùi coâng vieäc tieáp tuïc truyeàn thoáng truyeàn giaùo cuûa mình, trong nhöõng hình thöùc khaùc nhau. Vì theá ÑTC môøi goïi caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi taêng cöôøng vieäc coäng taùc vôùi caùc xöù truyeàn giaùo, baèng vieäc ñoùn nhaän ñôõ ñaàu cho caùc nhaân söï treû caùc Giaùo Hoäi môùi thaønh laäp: linh muïc, chuûng sinh, tu só nam, nöõ, hoaëc giaùo daân, nhö vaäy ñeå giuùp hoï thu thaäp ñöôïc moät söï huaán luyeän nhaân ñaïo, thieâng lieâng, trieát hoïc, thaàn hoïc, hoaëc baèng caùch giuùp ñôõ caùc giaùo phaän ngheøo hôn. ÑTC nhaán maïnh: Taát caû ñeàu coù theå laøm ñöôïc moät caùi gì ñoù, duø nhoû beù; nhöng caùi nhoû beù naøy, nhö Pauline Jaricot ñaõ noùi, nhö moät que dieâm nhoùm leân ngoïn löûa lôùn".

Söù ñieäp keát thuùc nhö sau: "Ñaïi Toaøn Xaù nay ñaõ gaàn keà. Giaùo Hoäi ñöôïc môøi goïi tieán ñeán moät daán thaân môùi veà truyeàn giaùo, theo böôùc chaân cuûa bieát bao ngöôøi, qua caùc theá kyû, ñaõ bieát hieán thaân cho vieäc rao giaûng Tin Möøng Chuùa Phuïc Sinh, baèng lôøi noùi, baèng ñôøi soáng göông maãu vaø baèng nhöõng cöû chæ, haønh ñoäng veà tình lieân ñôùi. Trong khi phuù thaùc cho söï che chôû cuûa Ñöùc Meï ñöôïc toân kính döôùi töôùc hieäu "Ñöùc Baø Fourvieøre", cuûa Thaùnh Teâreâsa thaønh Lisieux, quan thaày caùc xöù truyeàn giaùo, vaø cuûa caùc Thaùnh Truyeàn Giaùo, toâi ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho quyù Ñöùc Cha, cuõng nhö cho Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, vaø taát caû nhöõng ai taïi Paris vaø Lyon, tham döï leã möøng 200 naêm sinh nhaät coâ Pauline Jaricot, vaø cho taát caû nhöõng ai treân theá giôùi naøy, goùp phaàn vaøo coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi qua trung gian caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page