Cac chuyen gia chong nan buon ngi

nhom hop tai Vatican

 

Cac chuyen gia chong nan buon ngi nhom hop tai Vatican.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-05-2022) - Hom 19 thang Nam nam 2022, cac chuyen gia chong nan buon ngi va nan no le en t ba mi quoc gia nam chau, a ket thuc ba ngay nhom hop tai tru s Han lam vien khoa hoc cua Toa Thanh noi thanh Vatican.

To chc nay goi la "Nhom Santa Marta", c thanh lap nam 2014, trong cuoc hop cua nhng ngi khi xng tai Nha tro thanh Marta, ni c Thanh cha Phanxico c ngu. Ho gom cac v hu trach nganh canh sat va an ninh, chnh quyen, cac giam muc va n tu, cac luat gia va cac nganh khac. V phoi hp la c Hong y Vincent Nichols, Tong giam muc giao phan Westminster, thu o Anh quoc. c Hong y goi nhom nay la mot tac nhan "xuc tac" e ay manh viec loai tr nan buon ngi.

Trong cuoc hop bao tra ngay 19 thang Nam nam 2022, c Hong y Nichols cho biet cong viec cua Nhom Santa Marta tr nen kho khan hn v ai dch. Hang trieu ngi tr nen ngheo va de b boc lot. Trong cuoc chien chong nan buon ngi, giao duc va truy cap nguon tai chanh t nan buon ngi la ieu ac biet quan trong. Mot ang, nhng ngi co the tr thanh nan nhan c thong tin va canh giac, ang khac, nhng ngi trach nhiem cac cong ty va chnh quyen can biet rang nan buon ngi co the tiem an trong mang cung cap nhan s va vat lieu cho cong ty.

Ong Kevin Hyland, ieu hp vien c, ca ngi luat ve chuoi cung ng cho cac cong ty tai c. Cac nha th cung phai kiem tra xem nhng san pham va dch vu mnh mua co en t nhng ke buon ngi hay khong. Cac giam muc Australia bat au kiem tra trong lanh vc nay. Ong Hyland ca ngi ke hoach hanh ong cua Hoi ong Giam muc c hoi mua xuan va qua va c cha Ansgar Puff, Giam muc phu ta tong giao phan Koeln a trnh bay sang kien nay trong khoa hop tai Vatican va a trao cho c Thanh cha trong buoi tiep kien. Ke hoach nay gom chn iem e bai tr nan buon ngi co the thch ng cho cong viec cua ca nhan va tren bnh dien toan quoc.

Tai khoa hop, ba Roselyn Nambuje, tham phan tai Toa Thng tham Nairobi, Kenya, a trnh bay vai tro cua phu n trong cuoc chien chong buon ngi. V du tai Kenya co nhng n v ac biet n canh sat c thanh lap; cac phu n va tre em de tn thac tho lo vi ho. Co nhng khoa huan luyen ac biet cho cac tham phan va cac uy vien cong to ve nan buon ngi.

Trong khoa hop, c Hong y Charles Bo, Tong giam muc giao phan Yangon ben Myanmar, cung phat bieu trc tuyen vi cac tham d vien trc dien va noi ve nhng hnh thc oi bai nhat cua nan buon ngi. Nan buon ban c phan ngi e ghep tai vung ong Nam A la mot hnh thc "an tht ngi tan thi".

(Kathpress 19-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page