Bo Phong thanh va tien trnh

tuyen phong chan phc va phong thanh

 

Bo Phong thanh va tien trnh tuyen phong chan phc va phong thanh.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 10-06-2021) - Viec tuyen phong chan phc va phong thanh co y ngha g oi vi Giao hoi va i song cua cac tn hu? Tien trnh nay c thc hien nh the nao? Bo Phong thanh ong vai tro nao trong cac tien trnh nay? Va nhng chi ph cho viec tien hanh an phong chan phc hay phong thanh? Nhng cau hoi nay a c c Hong y Marcello Semeraro, Tong trng Bo Phong thanh, trnh bay trong cuoc phong van danh cho Vatican News vao ngay 31 thang 5 nam 2021.

Cac thanh vien cua Giao hoi co the at ti s thanh thien

Moi tn hu eu c mi goi nen thanh (Lumen Gentium). Ngay t ban au Giao hoi a cam thay can nhn nhan nhng chng ta gng mau va chnh thc nhn nhan s trung thanh cua ho vi s iep Tin Mng. Viec Giao hoi chnh thc nhn nhan s thanh thien cua mot ca nhan Kito hu la mot truyen thong co t lau i. Ngay t nhng ngay au cua Giao hoi, khi co tin loan truyen ve mot v t ao nao o, hay ve mot ai o a song Tin Mng cach gng mau, ho c e ngh nh gng mau song cho moi ngi va la ngi cau bau trc mat Chua cho nhu cau cua cac tn hu. Co nhng tien trnh theo giao luat va quy luat trong viec tuyen bo rang mot ngi la mot v thanh. Nhng ieu chnh yeu va can ban o la: Giao hoi luon luon tin rang cac thanh vien cua Giao hoi co the at ti s thanh thien va ho phai c biet en va c e xng cho cac tn hu ton knh cach cong khai.

"Danh tieng ve s thanh thien"

Theo tien trnh cua viec tuyen phong chan phc va phong thanh cho Cac Toi T Chua, Bo Phong Thanh ho tr cac giam muc trong qua trnh ieu tra lien quan en viec t ao hoac viec dang hien mang song va cac phep la cua mot tn hu Cong giao, nhng ngi ma khi con song, khi sap qua i va ca sau khi qua i, c xem la thanh thien, hoac do t ao hoac do hien dang cuoc song cua ho. Trong moi trng hp, ieu can thiet la ho luon co mot "danh tieng ve s thanh thien" ch thc, lan rong va lau dai, hoac c cong oan Kito giao tin rang ho a song mot cuoc song toan dien, a thc thi nhan c Kito giao va cuoc song cua ho a sinh hoa trai thieng lieng.

Cong viec cua tap the

ang sau viec tuyen bo mot v thanh la mot s dan than tap the lam viec can man keo dai hang nam, oi khi hang thap ky. Tien trnh phc tap nay oi hoi s tham d cua nhieu ngi vi nhng ky nang khac nhau. c ban hanh vao nam 1983, cac tieu chuan mi quy nh ve Phong Thanh a rut ngan ang ke thi gian can thiet cho mot quy trnh tuyen phong chan phc va phong thanh. Trong qua kh, can phai i 50 nam sau khi v Toi T Chua qua i th mi bat au nghien cu ve cuoc i, cac c tnh hoac s t ao cua ho. Ngay nay th khac. Tuy nhien, thi gian cua an phong chan phc hay phong thanh phu thuoc vao nhieu yeu to: mot so la yeu to noi tai (s phc tap cua chnh con ngi cac v, hoac cua giai oan lch s ma ho a song); nhng yeu to khac thuoc ngoai tai (s san sang, s chuan b hoac san sang cua nhng ngi lam viec cho tng an phong: thnh nguyen vien, cong tac vien ben ngoai, nhan chng, v.v.).

Nhng ngi tham gia

Moi an phong co so ngi tham gia khac nhau: cac nhan chng cung cap li khai trong cac giai oan cua giao phan co the len en vai chuc. Ngoai ra con co mot so ong nhng ngi khac va cac chuyen gia tham gia. Moi quy trnh tuyen phong chan phc va phong thanh eu co cac bc rieng: ieu tra, lay li khai, soan thao Positio - tap ho s uc ket, viec kiem tra c tien hanh bi cac co van than hoc, va tuy theo an phong, co the co cac nha co van lch s. Sau o, can co thi gian e tham khao y kien cua cac chuyen gia y te khi co the co phep la cha lanh benh can kiem tra. Sau khi hoan thanh tat ca va moi bc eu c chap thuan, ho s se c trnh bay trc phien hop cua cac thanh vien cua Bo Phong thanh. Mot khi toan bo qua trnh a c ket thuc, c Giao hoang la ngi a ra quyet nh cuoi cung. V Tong trng Bo Phong thanh e trnh cac an phong khac nhau e ngai chap thuan.

Thc s co rat nhieu an phong (hien tai, cac an ang c tien hanh Roma la gan 1.500, trong khi cac an ang cap giao phan la hn 600). Khong phai tat ca cac an phong eu co ket qua tch cc. ieu nay cho thay s nghiem tuc cua qua trnh nay. Tuy nhien, ieu nay khong co ngha la nhng ngi khong c e ngh cho cac tn hu ton knh khong phai la nhng ngi gng mau ve chng ta cuoc song cua ho.

Con so ong ao cac v thanh: Sc song cua Giao hoi moi thi ai

Con so rat nhieu le tuyen phong thanh va phong chan phc c Bo Phong thanh e xng la mot dau ch cho thay sc song cua Giao hoi moi thi ai. Trong 50 nam va qua, nh tien trnh n gian hn nen so ngi c e ngh cho cac tn hu ton knh cung gia tang. Ho en t moi chau luc va thuoc moi thanh phan Dan Chua. Nhng li ch thieng lieng va muc vu trong 50 nam ke t khi thanh lap Bo Phong Thanh (1969) la rat ac biet: tnh en cuoi nam 2020, co tong so 3,003 v c chan phc va 1,479 v thanh.

Thong thng Bo Phong Thanh co hai Phien hop thng le moi thang va bon an phong c xem xet trong moi phien. Do o, c tnh so an phong c hoan tat moi nam la t 80 en 90. D lieu nay va cac d lieu khac co the c truy cap tai trang web cua Bo Phong thanh (http://www.causesanti.va/it.html), ni cung cap cho moi ngi quyen truy cap de dang va ay u vao tat ca thong tin ve Bo Phong thanh va tien trnh phong thanh. Cho en nay, ngoai cac tai lieu va an pham chnh, trang web con cha hn mot ngan muc ve cac v chan phc va cac v thanh cua bay trieu ai Giao hoang cuoi cung, c bo sung vi cac hnh anh, cac trch dan, tieu s, bai giang, lien ket ben ngoai va tai lieu truyen thong a phng tien.

"Nha may san xuat thanh"

Co mot thanh ng vui e goi Bo Phong thanh, o la "nha may san xuat thanh". Theo c Hong y Semeraro, cach dien at nay tham ch co the phat huy tac dung, neu no c hieu theo ngha tch cc, ngha la o la ni ma moi ngi lam viec e co c s trnh bay nghiem tuc va trung thc ve nhng ngi ang c e ngh la gng mau cua s thanh thien. Mac du so lng ng vien kha nhieu, nhng ieu nay khong lam giam i tnh chnh xac, sau sac va tham quyen cua Bo Phong thanh.

Tien trnh

Bat au vi "danh tieng ve s thanh thien va cac dau hieu" c nhan biet bi dan Chua, cuoc ieu tra bat au vi giai oan au tien trong giao phan (tien trnh m an, chng t va tai lieu c thu thap, mot toa an c thanh lap vi cac chuyen gia than hoc va lch s). Mot khi an phong c gi en Roma, mot tng trnh vien c ch nh cho an phong, v nay se hng dan thnh nguyen vien chuan b tai lieu tong hp cac bang chng thu thap c trong giao phan e tai tao lai chnh xac cuoc song cua va chng minh cac nhan c hoac s t ao cua v c e ngh tuyen phong cung nh danh tieng ve s thanh thien cua ho va cac dau hieu cua s thanh thien cua v Toi t Chua. ay la Positio. Tap sach nay sau o se c nghien cu bi mot nhom cac nha than hoc va, trong trng hp cua "an co xa" (lien quan en mot ng c vien song cach ay rat lau va khong co nhan chng), cung se c nghien cu bi mot Uy ban Lch s. Neu nhng phieu nay la phieu thuan, ho s se c e trnh len cho cac Hong Y va Giam muc cua Thanh bo phan quyet tiep theo. Cuoi cung, neu nhng v nay cung ong thuan, th c Thanh Cha co the cho phep ban hanh Sac lenh ve cac nhan c anh hung hoac t ao hoac viec dang hien mang song cua Toi t Chua; v nay sau o tr thanh ang ang knh. V nay c cong nhan la a thc thi cac nhan c Kito giao (nhan c hng than: tin, cay va men; cac nhan c tru: khon ngoan, cong bnh, can am va tiet o; nhng nhan c khac: ngheo kho, khiet tnh, vang li, khiem ton, v.v.) en mc o "anh hung", hoac a trai qua mot cuoc t ao ch thc, hoac a hy sinh mang song cua mnh theo cac yeu cau ma Bo Phong thanh a neu ra.

Phong chan phc la giai oan trung gian trong tien trnh phong thanh. Neu ng vien c tuyen bo la t ao, v o se tr thanh Chan phc ngay lap tc, neu khong th can phai co phep la c cong nhan nh s chuyen cau cua ngai. Noi chung, phep la nay la mot s cha lanh c mot Uy ban Y te gom cac bac s chuyen khoa, ca nhng ngi tin va khong tin, xac nhan la khong the giai thch c ve mat khoa hoc. au tien, cac co van than hoc va sau o la chnh cac Hong y va Giam muc cua Bo Phong Thanh cung tuyen bo ve nhng phep la nay va c Thanh Cha cho phep ban hanh sac lenh lien quan en phep la. e c phong thanh, ngha la e mot ngi co the c tuyen bo la mot v thanh, th phai co mot phep la th hai xay ra sau le phong chan phc va c cho la nh s chuyen cau hieu qua cua Chan phc.

Chi ph

Di nhieu kha canh khac nhau, mot an phong chan phc la mot qua trnh phc tap va chi tiet. Do o, co nhng chi ph nhat nh lien quan en cong viec cua cac uy ban, viec in an tai lieu, cac cuoc hop cua cac chuyen gia (lch s va than hoc co nhiem vu nghien cu tai lieu hoac cac bac s khi co phep la). Bo Phong thanh luon chu y en viec gii han cac chi ph e yeu to kinh te co the khong la tr ngai cho s tien trien cua cac an phong. Theo ngha nay, cac quy tac hanh chnh c c Thanh Cha phe chuan vao nam 2016 am bao s quan ly minh bach va thng xuyen. c tai tr bang nhieu cach khac nhau, mot "Quy Lien i" do Bo quan ly a c thanh lap cho nhng an phong co t nguon lc hn. Bo cung ang nghien cu cac cach ho tr khac. Chi ph cua Toa Thanh danh cho cong viec nay trong nam 2021 la khoang 2 trieu euro.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page