c Thanh Cha gi s iep video

en Dien an ve Amoris Laetitia

 

c Thanh Cha gi s iep video en Dien an ve Amoris Laetitia.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 9-06-2021) - Hom th T 09 thang 6 nam 2021, c Thanh Cha Phanxico gi s iep en Dien an do Bo Giao dan, Gia nh va S song to chc, ve chu e "Chung ta ang au vi Amoris laetitia? Cac chien lc cho viec ap dung Tong huan cua c Thanh Cha Phanxico".

Dien an la mot phan cua Nam Gia nh Amoris laetitia, ky niem 5 nam ban hanh Tong huan Amoris laetitia. S kien co s hien dien cua ai bieu cua cac Van phong Gia nh cua hn 60 Hoi ong Giam muc va hn 30 phong trao quoc te.

Trong video gi en s kien, c Thanh Cha nhan xet rang, trong bc tranh toan canh ve cac sang kien quan trong cho "Nam Gia nh Amoris laetitia", Dien an the hien mot thi iem thiet yeu cua cuoc oi thoai gia Toa thanh, cac Hoi ong Giam muc, cac phong trao va cac hiep hoi gia nh. Chua Thanh Than bien Dien an thanh mot thi iem hu ch e Giao hoi, cac muc t va giao dan cung nhau en e lang nghe nhng nhu cau cu the cua cac gia nh va giup nhau trong viec thc hien nhng tien trnh can thiet e oi mi viec loan bao cua Giao hoi.

c Thanh Cha noi: "Cau hoi 'Chung ta ang au vi viec ap dung Amoris laetitia?' la nham muc ch khuyen khch phan nh hieu qua cua Giao hoi ve cach thc va muc tieu cua viec cham soc muc vu gia nh t quan iem cua viec tai truyen giang Tin Mng. Tong huan Amoris laetitia la ket qua cua s suy t sau xa cua Thng Hoi ong ve hon nhan va gia nh, va nh vay, oi hoi s kien nhan trong viec thc hien va hoan cai truyen giao. Dien an nay c at trong s lien tuc vi ng loi Thng hoi ong, nhng e co the thc hien c trong cac Giao hoi a phng, oi hoi s hp tac, chia se trach nhiem, kha nang phan nh va san sang gan gui vi cac gia nh".

Theo c Thanh Cha, gia nhng kho khan do ai dch gay ra, ang xe nat i song gia nh va s hiep thong mat thiet cua s song va tnh yeu, ngay nay hn bao gi het gia nh la dau ch cua thi ai, va tren het Giao hoi c mi goi lang nghe cach tch cc cac gia nh, ong thi e ho tham gia nh nhng oi tng cham soc muc vu.

Can phai gat bo moi "thong iep ch mang tnh ly thuyet, nhng lai khong lien quan en cac van e thc te cua con ngi", cung nh y tng cho rang viec loan bao Tin Mng ch danh cho mot tang lp u tu muc vu. Tat ca nhng ai c ra toi eu la "tac nhan cua viec loan bao Tin Mng". e mang tnh yeu cua Thien Chua en vi cac gia nh va nhng ngi tre, nhng ngi se xay dng cac gia nh cua ngay mai, chung ta can s giup cua chnh cac gia nh, kinh nghiem cu the cua ho ve cuoc song va s hiep thong. Chung ta can nhng ngi v va ngi chong, cung vi cac muc t, e cung i vi cac gia nh khac, giup nhng ngi yeu hn, e loan bao rang, ngay ca trong kho khan, Chua Kito hien dien trong B tch Hon phoi nham trao ban s du dang, kien nhan va hy vong cho tat ca moi ngi, trong moi hoan canh i song.

c Thanh Cha mi goi cac tham d vien nhn lai Amoris laetitia e xac nh, trong so cac u tien muc vu c ch ra trong o, nhng u tien nao phu hp nhat vi nhu cau cu the cua tng Giao hoi a phng va theo uoi chung vi s sang tao va long nhiet thanh truyen giao. Bi v, trong thi ai dch, Chua a ban cho chung ta c hoi e suy ngh lai khong ch ve nhu cau va u tien cua chung ta, ma con ca cach thc chung ta lap ke hoach va tham gia muc vu.

Can phai co mot no lc ac biet trong viec ao tao giao dan, ac biet la v chong va gia nh, e ho co the hieu ro hn tam quan trong cua viec dan than trong Giao hoi, ngha la y ngha cua s vu phat xuat t viec tr thanh v chong va gia nh. Bi v nhieu gia nh khong y thc c mon qua tuyet vi ma ho a lanh nhan trong B tch, mot dau ch hu hieu ve s hien dien cua Chua Kito luon ong hanh trong moi khoanh khac cua cuoc i ho. Khi mot gia nh kham pha ay u mon qua nay, ho cam thay muon chia se no vi cac gia nh khac, bi v niem vui c gap g vi Chua co xu hng lan rong va tao ra s hiep thong khac, la truyen giao mot cach t nhien.

Cuoi s iep, c Thanh Cha nhan xet rang con ng c thc hien vi Thng Hoi ong ve gia nh a giup Giao Hoi lam sang to nhieu thach o cu the ma cac gia nh phai trai qua, nh ap lc t tng can tr tien trnh giao duc, cac van e quan he, ngheo oi vat chat va tinh than, va tan goc la rat nhieu co n do kho y thc c s hien dien cua Chua trong i song. Mot so thach thc nay van ang gap kho khan e c ap ng va oi hoi mot ong lc muc vu mi trong mot so lnh vc cu the. V vay can phai co s chuan b hon nhan, ong hanh vi cac cap v chong tre, giao duc, quan tam en ngi gia, gan gui vi cac gia nh b ton thng hoac nhng ngi, trong mot s ket hp mi, mong muon song tron ven kinh nghiem Kito giao.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page