Hoi thao chong lam dung tre em chau Phi

 

Hoi thao chong lam dung tre em chau Phi.

Ngoc Yen

Harare (Vatican News 4-05-2021) - Dong Ten Vung Chau Phi va Madagascar (JCAM) a to chc cuoc hoi thao tren web ve cuoc chien chong lam dung tre em, vi khau hieu "Pha v van hoa im lang ve lam dung tre em chau Phi".

Hoi thao c to chc trong nhng ngay va qua co s tham gia cua cac chuyen gia, than hoc gia va cac hoc gia. Vi tieu e "Tre em chau Phi: thuc ay van hoa bao ve, cham soc va giam ho trong Giao hoi va xa hoi", cac tham d vien a thao luan ve nhng thach o c at ra cho Giao hoi, gia nh va xa hoi chau Phi, oi vi nhng vu lam dung tnh duc tre em va ngi ln de b ton thng, cung nh bon phan cua Giao hoi va xa hoi trong viec giai quyet vet thng nay.

Phat bieu tai hoi thao, cha Lawrence Daka, Dong Ten, hieu trng trng ai hoc Thanh I-nha Chishawasha thuoc Tong Giao phan Harare nhan manh rang, s kien tao c hoi cho cong oan Kito, cac v lanh ao va nhng ngi ang lam muc vu co the giai quyet hien tng nay trong boi canh cua chau Phi, mot hien tng trong qua kh khong c len tieng, va a gay nhieu ton hai cho Giao hoi va xa hoi.

Theo cha Daka, s im lang nay la ien hnh va trieu chng cua nhieu thach o a gay au thng va lam hoen m cam ket ma nhng ngi co trach nhiem phai thi hanh. V vay, e pha v van hoa im lang nay, nhng ngi ln va cac v lanh ao cac cong oan truyen thong chau Phi phai co tieng noi chung vi cac v lanh ao cua Giao hoi va xa hoi dan s; ong thi, ve pha cac v lanh ao Giao hoi va xa hoi "khong the khoanh tay ng nhn", nhng phai tao cac ieu kien can thiet e cac nan nhan thoat ra khoi s im lang cua ho.

Cha Daka con nhan manh rang, e at c ieu nay, Giao hoi can co mot ban lanh ao mi "khong s oi dien vi nhng vet thng cua chnh mnh, nhng e cho an sung Chua bien oi". Cha giam oc nhac lai trong T Sac "Vos estis lux mundi - Cac con la anh sang the gian", c Thanh Cha a bat buoc khong nhng phai to cao cac vu lam dung, ma con ca cac hanh vi che ay cac vu lam dung.

Vi trong tam la nhng hanh vi lam dung cua giao s, nan au dam a c cac tham d vien phan tch theo bon lnh vc: cong ly cho cac nan nhan va nhng ngi song sot; phong chong lam dung tnh duc tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng; cac nhan to c cau tao ieu kien cac vu lam dung; va v the tai to chc cac c cau Giao hoi va xa hoi e bao am cong ly cho chnh cac nan nhan va am bao s ngan nga. (CSR_3217_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page