Quy "Papal Foundation"

tang 9 trieu o-la cho cac d an bac ai

 

Quy "Papal Foundation" tang 9 trieu o-la cho cac d an bac ai.

Hong Thuy

Philadelphia (Vatican News 4-05-2021) - Hom 28 thang 4 nam 2021, Quy "Papal Foundation" thong bao se phan phat 9 trieu o-la cho cac d an bac ai cua cac giao phan tai 64 quoc gia vao nam 2022.

Trong so cac d an c tai tr, co cac d an xay dng va sa cha cac nha th va trng hoc, cac sang kien moi trng va giao duc tre em ngheo. Nhac lai li keu goi cua c Thanh Cha hoi au nam 2021, to chc nay cho biet viec xay dng lai cac c s Giao hoi Trung ong la mot yeu to nh hng trong cac khoan tai tr nam 2021.

Quy "Papal Foundation" co tru s tai Philadelphia va co s vu phuc vu c Thanh Cha va Giao hoi qua c tin, sc lc va cac nguon tai chnh. c Hong y Sean O'Malley, Chu tch Hoi ong Quan tr cua to chc noi: "c Thanh Cha a xac nh nhng van e cap bach tren toan the gii, va Quy "Papal Foundation" cam ket lam viec tch cc e giai quyet cac u tien cua ngai la tr giup, giao duc, cha lanh va cung cap lng thc cho nhng ngi khon kho."

Ngoai viec cung cap nhng nhu cau c ban cho con ngi, to chc con giup tao ra c s ha tang vat chat e cac tn hu co the lanh nhan cac b tch va thc hanh c tin Cong giao cua ho.

Trong so cac d an se c tai tr bao gom xay dng va sa cha nha th, nha nguyen, th vien, phong th nghiem va trng hoc; thanh lap mot trung tam loc mau trong mot benh vien Cong giao; cai tien cac trung tam tre em; mua thiet b phau thuat cho mot trng ai hoc s pham Cong giao; giao duc tre em khuyet tat tam tr va tre mo coi; nha cua cac tu s ngh hu; cac sang kien ve moi trng; va cuoc chien chong buon ngi va khai thac tnh duc. (CNA 04/05/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page