c Thanh Cha Phanxico se khai mac

hoi ngh ve khung hoang dan so cua Y

 

c Thanh Cha Phanxico se khai mac hoi ngh ve khung hoang dan so cua Y.

Hong Thuy

Roma (Vatican News 4-05-2021) - Ngay 3 thang 5 nam 2021 Vatican thong bao rang c Thanh Cha Phanxico se khai mac mot hoi ngh ve khung hoang dan so ma Y va cac quoc gia khac ang oi mat, khi ty le sinh san nc nay xuong thap en mc ky luc.

Hoi ngh c "Dien an danh cho cac Hiep hoi Gia nh" to chc vao ngay 14 thang 5 nam 2021 tai Roma.

Theo mot thong cao cua Dien an, sang kien trc tuyen nay se noi ve cuoc khung hoang dan so, a tr nen tram trong hn do ai dch ang khien cho hn mot trieu gia nh Y tr nen ngheo hn.

Cac cuoc hop trc tuyen nham giai quyet tnh trang ty le sinh san chau Au, va ac biet la Y, suy giam trong vong 50 nam lien tuc, va nhng kha the e ao ngc tnh trang nay.

Khung hoang dan so tai Y

Vien thong ke quoc gia cua Y d oan rang quoc gia nay se chng kien s sut giam ang ke ve so ca sinh trong nhng nam ngay sau ai dch virus corona.

Vao nam 2019, ty le sinh Y a at mc thap lch s ke t khi Y thong nhat vao nam 1861. c Thanh Cha Phanxico a mo ta ay la ket qua the tham cua viec "xem thng gia nh".

Trach nhiem chung

Muc tieu chnh cua hoi ngh sap ti la "a ra li keu goi ve trach nhiem chung e a at nc phat trien tr lai, bat au vi viec sinh con cai."

Hoi ngh se quy tu cac chuyen gia va quan chc cap cao cua Y. Mot so bo trng chnh phu se tham gia, bao gom Bo trng Gia nh, Elena Bonetti; Bo trng Giao duc, Patrizio Bianchi; va chu tch cua Vung Lazio, Nicola Zingaretti.

Cac nc chau Au va ong A a oi mat vi ty le sinh san thap t nhieu thap ky. Theo Ngan hang The gii, Han Quoc, Nhat Ban, Y, Tay Ban Nha, Hy Lap, Porto Rico, Ucraina va Bo ao Nha la mot trong nhng quoc gia co ty le sinh thap nhat trong nam 2019. (Vatican News & CNA 03/05/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page