Cac Giam muc Colombia va Venezuela

keu goi bao ve ngi di c

 

Cac Giam muc Colombia va Venezuela keu goi bao ve ngi di c.

Ngoc Yen

Apure (Vatican News 3-05-2021) - Cac cuoc ung o gia quan oi Venezuela va Lc lng vu trang cach mang Colombia a dien ra t thang 3 nam 2021 tai bien gii Venezuela-Colombia. Hau qua la 5,000 ngi Venezuela a phai chay tron e tm ni an nau qua bien gii. Hoi ong Giam muc cua hai quoc gia lang gieng a len tieng bay to s lo lang va yeu cau cac nha chc trach bao ve ngi di c.

Trong mot lu y chung, Hoi ong Giam muc Venezuela va Hoi ong Giam muc Colombia bay to s lo ngai manh me ve nhng g ang xay ra cac bang Apure, Venezuela va Arauca, Colombia. Cac Giam muc nhan manh rang, hau qua cua cac cuoc giao tranh gia quan oi Venezuela va Lc lng vu trang cach mang Colombia gay nguy hiem cho s chung song hoa bnh gia cac cong dan, cho cac nhom dan c de b ton thng nhat. Do o, cac Giam muc keu goi chnh quyen Caracas va Bogota tm kiem "cac giai phap hu hieu, oi thoai va phoi hp cho cac van e bien gii, luon at s ton trong nhan pham va quyen con ngi tren tat ca cac li ch khac". Bay to s "lien i, gan gui va ong hanh" oi vi tat ca nhng ai phai vt bien, cac Giam muc yeu cau chnh quyen hai ben "tao cac ieu kien cho phep moi ngi lai lanh tho hoac quay tr lai lanh tho cua ho".

Cac Giam muc cung khong quen nhan gi ac biet en cac giao phan a phng, mi goi cac giam muc, linh muc, tu s va giao dan "lam chng ve tnh huynh e, ong hanh va bao ve nhng ngi au kho nhat". Qua o, moi ngi co the chng to rang "Giao hoi khong co bien gii va la me cua tat ca". Hoi ong Giam muc lap lai li keu goi cua c Thanh Cha oi vi toan the nhan loai san sang "chao on, bao ve, thuc ay va hoa nhap nhng ngi di c va nhng ngi phai di di, nh mot dau hieu cu the ve s dan than cua moi ngi nham at c tnh huynh e, hoa bnh va s phat trien toan dien cua cac dan toc".

Hai Hoi ong Giam muc con to long biet n ti cac to chc, cong oan ton giao, cung nh cac ca nhan v nhng no lc cua ho ho tr ngi di c. Cac giam muc viet: "ay la nhng bieu hien hang ngay cua tnh lien i gia cac dan toc cua chung ta, la chng ta ve tng quan chat che a gan ket chung ta trong suot dong lch s".

Cac Giam muc cung keu goi cong ong quoc te "hp lc va hanh ong ung ho ngi di c va nhng ngi phai di di". Hai Hoi ong Giam muc ket thuc bang li cau xin c Trinh N Maria e "tat ca, ac biet la nhng ngi di c va nhng ngi phai di di, co the tm c nhng ieu kien song xng nhan pham va phat trien con ngi cach toan dien".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page