c Thanh Cha Phanxico phe chuan

7 li cau mi cho kinh cau thanh Giuse

 

c Thanh Cha Phanxico phe chuan 7 li cau mi cho kinh cau thanh Giuse.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 3-05-2021) - Ngay 1 thang 5 nam 2021, le thanh Giuse Th, c c Thanh Cha Phanxico phe chuan, Bo Phung t va Ky luat B tch a them 7 li cau mi vao kinh cau thanh Giuse.

Trong th gi cac Chu tch cac Hoi ong Giam muc tren the gii, c tong giam muc Arthur Roche, Tong Th ky cua Bo Phung t, va cha Corrado Maggioni, Pho Tong Th ky, a giai thch ly do viec them cac li cau mi vao kinh cau thanh Giuse.

"Vao dp ky niem 150 nam viec tuyen bo Thanh Giuse la ang Bao tr cua Giao hoi Hoan vu, c Thanh Cha Phanxico a cong bo Tong th Patris corde, vi muc ch 'tang cng long yeu men cua chung ta oi vi v thanh v ai nay, e khuyen khch chung ta khan cau s cau bau cua ngai va noi gng cac nhan c va long nhiet thanh cua ngai. Vi y ngha nay, ay co ve la c hoi thch hp e cap nhat Kinh cau thanh Giuse, a c Toa thanh phe chuan vao nam 1909, bang cach them bay li khan cau mi rut ra t cac dien van cua cac c Giao hoang, nhng ngi a suy t ve cac kha canh cua ang Bao tr cua Giao hoi Hoan vu."

7 li cau mi

Cac li cau c them vao, nguyen ng bang tieng Latinh, la: ang Gn gi ang Cu The, ang phuc vu Chua Ki-to, Tha tac vien cua n Cu o, ang Ho tr trong nhng luc gian nan, ang Bao tr ngi lu ay, ang Bao tr ngi au kho va ang Bao tr ngi ngheo.

Vi 7 li cau mi nay, kinh cau thanh Giuse se co 31 li cau.

Trach nhiem dch va pho bien cua cac Hoi ong giam muc

Bo Phung t noi rang cac Hoi ong giam muc co trach nhiem xem xet va ban hanh ban dch Kinh cau bang ngon ng thuoc tham quyen cua ho. Nhng ban dch nay khong can s xac nhan cua Toa Thanh. Bo Phung t noi them rang cac Hoi ong giam muc cung co the them vao nhng li khan cau khac ma thanh Giuse c ton vinh tai cac quoc gia cua ho, va lu y rang nhng bo sung nay can c a vao v tr thch hp trong kinh cau va gi nguyen the loai van chng cua Kinh cau. (CSR_3164_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page