Giao huan mi nhat cua c Thanh Cha

ve Phong trao Cong giao Tien hanh

 

Giao huan mi nhat cua c Thanh Cha ve Phong trao Cong giao Tien hanh.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 3-05-2021) - Hom th th Bay 30 thang 4 nam 2021, tai Vatican, c Thanh Cha Phanxico a tiep kien cac thanh vien cua Hoi ong toan Quoc Phong trao Cong giao Tien hanh Y, nhan dp Hiep hoi to chc ai hoi Toan quoc lan th 17. Trong dp nay c Thanh Cha co bai huan du danh cho cac tham d vien cua buoi gap g. Trong noi dung cua bai giao huan, c Thanh Cha hng dan Hiep hoi song linh ao cua mnh trong hoan canh thc te ngay nay. Ngai thc hien ieu nay bang cach tap trung vao ba cum t "tien hanh", "cong giao" va "moi trng thc te".

Tien hanh

Trc het la tien hanh hay con goi la hoat ong. c Thanh Cha giai thch rang, chung ta co the t hoi cum t "tien hanh" co ngha la g, va trc het o la hanh ong cua ai. Trong chng cuoi cua Tin Mng Macco, sau khi thuat lai viec Chua Giesu hien ra vi cac Tong o va sai cac ong i khap t phng thien ha, loan bao Tin Mng cho moi loai thu tao, Tin Mng ket thuc bang li khang nh nay: "Chua cung hoat ong vi cac ong, va dung nhng dau la kem theo ma xac nhan li cac ong rao giang" (Mc 16,20).

"o la hoat ong cua ai?", c Thanh Cha at cau hoi va tra li: "Tin Mng am bao vi chung ta rang hoat ong thuoc ve Thien Chua. Chnh Ngi vi quyen ac biet, bc i mot canh an mnh trong lch s chung ta ang song".

Theo c Thanh Cha, nhac lai ieu nay, s an mnh cua Thien Chua khong co ngha la chung ta khong co trach nhiem, nhng a chung ta tr lai can tnh cua chung ta la mon e truyen giao. Thc te, Tin Mng cho biet them rang, ngay sau o cac mon e ra i rao giang khap ni.

Tuy nhien, viec ghi nh hoat ong thuoc ve Thien Chua cho phep chung ta khong bao gi anh mat cai nhn rang chnh Thanh Than la suoi nguon cua s vu: s hien dien cua Thanh Than la nguyen nhan ch khong phai la ket qua cua s vu. ieu nay lam cho chung ta luon nh rang "kha nang cua chung ta la do n Thien Chua" (2Cr 3, 5); va lch s c hng dan bi tnh yeu Thien Chua va chung ta la nhng ngi cong tac vi ngi nam gi vai chnh. V the, cac chng trnh cua Phong trao Cong giao Tien hanh cung nham tm lai va tai loan bao trong lch s cac dau hieu tot lanh cua Thien Chua.

i vao cu the cua thi iem hien nay, c Thanh Cha nhan xet rang, ai dch a lam thay oi nhieu d an, oi hoi moi ngi phai oi dien vi ieu khong ng en. Thay v pht l hoac t choi, chung ta on nhan ieu khong d kien co ngha la ngoan nguy trc Thanh Than.

Cac ac iem cua Phong trao Cong giao Tien hanh

Ti ay, c Thanh Cha noi ve cac ac iem cua Phong trao Cong giao Tien hanh. Trc het, o la hoat ong cach nhng khong. Ve ac iem nay, c Thanh Cha noi: "ieu thuc ay s vu khong theo ly luan cua s chinh phuc nhng theo hong an. Hoat ong cach nhng khong la ket qua cua y thc ve hong an a lanh nhan. ieu nay oi hoi anh ch em trao ban chnh mnh cho cong oan a phng, am nhan trach nhiem loan bao; oi hoi anh ch em lang nghe nhu cau cua nhng ngi dan a phng, det nen cac tng quan huynh e. Lch s cua Phong trao c tao nen bi nhieu v thanh ben canh, va lch s nay phai c tiep tuc: s thanh thien la mot di san can c gn gi va la mot n goi c on nhan".

c Thanh Cha noi tiep ac iem th hai: "ac iem th hai ma toi muon nhan manh o la khiem nhng va hien lanh. Giao hoi biet n Hiep hoi cua anh ch em. V s hien dien cua anh ch em thng khong on ao, nhng la mot s hien dien trung thanh, quang ai va trach nhiem. Hien lanh va khiem nhng la cha khoa e song phuc vu, khong phai e chiem cho, nhng e khi ong cac quy trnh. Toi rat vui, v trong nhng nam gan ay, anh ch em a nghiem tuc thc hien con ng ma Tong huan Evangelii Gaudium-Niem vui Tin Mng a ch ra. Anh ch em hay tiep tuc nh the vi chang ng dai pha trc".

Cong giao

c Thanh Cha noi tiep ve cum t Cong giao: "Cong giao la ac tnh cua Phong trao, co ngha la s vu cua Giao hoi khong co bien gii. Chua Giesu a keu goi cac mon e co mot trai nghiem cuoc song vi Ngi, Chua a a ho en ni ho song va lam viec. Va ngay nay Chua cung lam nh the, Ngi yeu cau anh ch em y thc tr nen 'vi moi ngi va v moi ngi', ieu nay co ngha la lien ket s vu vi cuoc song cu the, vi nhng ngi anh em trong moi trng song cua anh ch em".

"V the, Cong giao co the c hieu la lam cho mnh tr thanh ngi than can. ai dch oi hoi moi ngi phai song xa cach nhau, ieu nay lam cho gia tr cua s gan gui huynh e cang tr nen ro rang ni cac the he, cac vung lanh tho. La mot hiep hoi, chnh xac o la mot cach e the hien mong muon song vi va tin tng nhau. Ngay nay, qua viec tr thanh mot hiep hoi, anh ch em lam chng rang khoang cach khong bao gi co the tr thanh s th , s xa la".

Ve kha canh nay, theo c Thanh Cha, cac thanh vien cua Phong trao Cong giao Tien hanh co the lam c nhieu ieu trong chnh lnh vc nay bi v ay la mot hiep hoi giao dan. Thc te, ngay nay van con pho bien mot cam do cho rang thang tien giao dan co ngha la thc hien cac bc e giao dan co the tham gia nhieu hn "nhng viec cua linh muc" e roi giao s hoa giao dan. Nhng oi vi cac thanh vien cua Phong trao Cong giao Tien hanh, e co gia tr hn, cac thanh vien khong can phai tr nen cai g khac vi thc tai cua chnh mnh nh b tch Thanh Tay. ac tnh cua cac thanh vien, trong t cach la giao dan, la ieu lam cho ac tnh cong giao cua Giao hoi c phong phu; Giao hoi muon la men, la muoi at va la anh sang the gian.

Ti ay, c Thanh Cha nhan manh: "ac biet, anh ch em la nhng giao dan cua Phong trao Cong giao Tien hanh, anh ch em co the giup toan the Giao hoi va xa hoi cung nhau tai suy ngh ve mot kieu mau cua nhan loai cho mot vung at chung ta ang song, cho mot the gii chung ta muon xay dng. Anh ch em cung c keu goi ong gop ban au vao viec thc hien mot 'he sinh thai toan dien', bang ky nang, say me va trach nhiem cua anh ch em".

Tiep tuc ap dung cho hoan canh thc te, c Thanh Cha noi: "au kho cua nhan loai va xa hoi do ai dch co nguy c tr thanh mot tham hoa giao duc va tnh trang khan cap ve kinh te. Chung ta hay vun trong mot thai o khon ngoan, nh Chua Giesu, 'ang a phai trai qua nhieu au kho mi hoc c the nao la vang phuc' (Dt 5, 8). Chung ta cung phai t hoi: Chung ta co the hoc c g trong giai oan au kho nay? Th gi tn hu Do Thai noi c Kito a hoc vang li, ngha la Ngi a hoc c cach lang nghe vi mot oi hoi cao, co the hieu ro qua hanh ong. Lang nghe tai thi iem nay la mot thc hanh cua s trung thanh ma chung ta khong the choi bo. Toi giao pho cho anh ch em nhng ngi b anh hng nang ne nhat bi ai dch va nhng ngi co nguy c phai tra gia cao nhat: nhng ngi be nho, ngi tre, ngi gia, nhng ngi a phai trai qua s yeu uoi va co n. Va khong c quen rang kinh nghiem lien ket cua anh ch em la 'Cong giao' v no lien he en thieu nhi, thanh nien, ngi trng thanh, ngi gia, sinh vien, cong nhan: mot kinh nghiem bnh dan. Khong bao gi anh mat ac iem bnh dan cua anh ch em".

Hoat ong trong moi trng a phng

Ve ac iem cuoi cung cua Phong trao Cong giao Tien hanh, c Thanh Cha noi ve s hien dien cua hiep hoi trong moi trng a phng. ay, c Thanh Cha noi cu the ve hoat ong cua Phong trao nay tai Y.

c Thanh Cha nhan xet rang, s hien dien cua Hiep hoi nay tai Y luon c long vao trong lch s cua quoc gia va tr giup Giao hoi Y, tr thanh ni phat sinh niem hy vong cho tat ca at nc. ieu nay c the hien qua viec Hiep hoi giup cong oan Giao hoi tr thanh men oi thoai trong xa hoi, theo phong cach ma c Thanh Cha a ch ra tai Cong c Firenze.

Mot Giao hoi oi thoai la mot Giao hoi cong ngh, cung nhau lang nghe Thanh Than va tieng Chua, ang en vi chung ta qua tieng keu cua ngi ngheo va cua trai at. Thc te, khi noi ve cong ngh tnh, co ngha la khong qua chu trong en mot ke hoach c lap trnh va c thc hien, nhng trc het la mot cach e nhap the. Trong ngha nay, Cong giao Tien hanh tao thanh mot 'ni luyen tap' cong ngh tnh, va khuynh hng nay a va se co the tiep tuc la mot nguon lc quan trong cho Giao hoi a phng.

T cai nhn nay, c Thanh Cha nhan manh rang: "ong gop cua Phong trao Cong giao Tien hanh Y, mot lan na la mot ong gop quy bau se co the en t i song cua ngi giao dan. ay la mot phng thuoc cho s tru tng.

Ket thuc bai noi chuyen, c Thanh khuyen khch cac thanh vien cua Phong trao Cong giao Tien hanh hay hoat ong theo nhng nhu cau thc te, e bien oi moi s theo ke hoach cua Nc Chua. Ngai cung c mong trong Giao hoi, tieng noi cua ngi giao dan c lang nghe khong phai "e nhng bo", nhng bang s xac tn, bi v tat ca dan Chua la "khong the sai lam ve c tin".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page