Bien ban Hoi ngh thng nien ky I nam 2021

cua Hoi ong Giam muc Viet Nam

 

Bien ban Hoi ngh thng nien ky I nam 2021 cua Hoi ong Giam muc Viet Nam.

Nha Trang (RVA News 16-04-2021) - Bien ban Hoi ngh thng nien ky I nam 2021 cua Hoi ong Giam muc Viet Nam:

 

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Hoi Ngh Thng Nien ky I/2021

(12/4/2021 - 16/4/2021)

Bien Ban

Hoi ong Giam Muc Viet Nam hop Hoi ngh thng nien ky I/2021, tai Toa Giam muc Nha Trang, t chieu th Hai ngay 12/4/2021 en th Sau ngay 16/4/2021, vi s tham d cua c Hong Y Phero Nguyen Van Nhn va ong u tat ca cac thanh vien cua Hoi ong Giam Muc.

Trong dp nay, c Tong Giam muc Marek Zalewski, ai dien c Thanh Cha tai Viet Nam a gi th chuc mng Hoi ngh, ong thi trnh bay ve y ngha Thong iep "Fratelli Tutti" va chuyen Tong du cua c Thanh Cha tai Iraq. Trc tnh trang dch benh Covid-19 tai Viet Nam cung nh tren toan the gii, c Tong Giam muc nhac lai li cua c Thanh Cha, mi goi Hoi ong Giam Muc tm ra nhng phng the muc vu thch hp va hang say lam chng cho tnh yeu cua Thien Chua trong hoan canh hien nay.

Hoi ong Giam Muc a gi th chuc mng c Tong Giam muc Leopoldo Girelli mi c c Thanh Cha bo nhiem lam Tan S than Toa thanh tai An o. Hoi ong Giam Muc cung chuc mng c cha Gioan o Van Ngan c c Thanh Cha bo nhiem lam Giam muc chnh toa giao phan Xuan Loc; c cha Luy Nguyen Anh Tuan lam Giam quan Tong toa giao phan Ha Tnh; ong thi tri an quy c cha a man nhiem.

Trong Hoi ngh lan nay, Hoi ong Giam Muc a nghe tng trnh t cac Uy ban trc thuoc va a ra mot so quyet nh.

I. Tng trnh cua cac Uy ban

- Uy ban Loan bao Tin Mng a va se to chc nhng cuoc gap g theo mien (Bac, Trung, Nam) e trao oi va khch le cong viec loan bao Tin Mng, ac biet se cung giao phan Long Xuyen to chc cuoc gap g toan quoc e hoi thao ve e tai: "Loan bao Tin Mng theo phng phap ke chuyen Chua Giesu".

- Uy ban Phung t ang ch Bo Phung t chuan y Sach Le Roma va Sach Cac Bai oc.

- Uy ban Cong ly va Hoa bnh a va ang to chc nhieu cuoc hop e thong nhat ng hng hoat ong trong 4 nam ti vi cac chu e trong Hoc thuyet xa hoi cua Giao hoi: moi trng, hoa bnh - oi thoai, cong ly - cong bang va nhan quyen. Uy ban cung tai phuc hoi trang web e phuc vu oc gia xa gan (www.ubclhb.com).

- Uy ban Bac ai Xa hoi - Caritas va qua a on nhan rat nhieu s tr giup cua cong ong dan Chua, trong nc cung nh hai ngoai, va a kp thi chuyen ti cac vung dch benh Covid-19 va cac a phng b lu lut. Viec lam nay a e lai nhieu an tng rat tot ep trong cong ong xa hoi.

- Uy ban Tu s trnh bay nhng kho khan trong viec thc hien cac ch th mi ay cua Bo i song Thanh hien, lien quan en cac dong tu co chung mot linh ao. Hoi ong Giam Muc se trnh bay viec nay vi Toa Thanh e xin hng dan.

- Uy ban Giao dan a va se to chc cac cuoc hoi thao ve Hoi ong Muc vu giao x, cac oan the Cong giao tien hanh.

- Hoi ong Giam Muc trao toan bo th vien cua Giao hoang Hoc vien Pio X cho Hoc vien Cong giao quan ly va s dung, nham bao ton va phuc vu viec nghien cu than hoc.

II. Mot so quyet nh

- Trong Nam knh thanh Giuse (08/12/2020 - 08/12/2021), tat ca cac giao x trong cac giao phan danh ngay th T hang tuan e dang Thanh le va lam viec ao c knh thanh Giuse, xin Ngai gn gi Giao hoi hoan vu va Giao hoi tai Viet Nam

- Uy thac cho Ban Thng vu cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam viec nghien cu e an gi nhan s du hoc ve cac nganh chuyen mon.

- Trao cho c Tong Giam muc Giuse Vu Van Thien viec tm hieu ve kha the thiet lap c s chnh cua Hoc vien Cong giao Viet Nam tai Tong Giao phan Ha Noi.

- Tien hanh thu tuc xin phong chan phc va hien thanh cho c cha Francois Pallu va c cha Pierre Lambert de la Motte. Chap thuan cho c cha Giao phan a Lat xuc tien ho s xin phong chan phc va hien thanh cho c cha Jean Cassaigne.

- Trao cho Tieu ban Giao luat soan thao "Ban hng dan viec phong chc linh muc cho tu s thuoc dong Giao phan".

- Xuc tien viec xin phep thanh lap "Trung tam Tnh dng giao s Viet Nam" tai Bao Loc, tnh Lam ong.

- An nh Hoi ngh thng nien ky II/2021 se c to chc tai Toa Giam muc Thai Bnh, t ngay 11/10/2021 en 15/10/2021.

Hoi Ngh ket thuc trong niem vui cung vi Giao phan Nha Trang c hanh Thanh le Ta n, nhan ky niem 350 nam c cha Pierre Lambert de la Motte at chan ti vung at Nha Trang, va ky niem 50 nam linh muc cua c cha Giuse Vo c Minh, Giam muc giao phan Nha Trang.

 

Toa Giam muc Nha Trang, ngay 16/4/2021

 

Tong th ky

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

(a ky)

 

+ Phero Nguyen Van Kham

Giam muc giao phan My Tho

 

Nguon: WH (16.04.2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page