Hoi ngh thng nien

Lien hiep Be tren Thng cap Viet Nam nam 2020

 

Hoi ngh thng nien Lien hiep Be tren Thng cap Viet Nam nam 2020.

Lm. Giuse Phan Trong Quang, MF

Hai Phong (RVA News 13-11-2020) - Hoi ngh thng nien Lien Hiep Be Tren Thng Cap Viet Nam nam 2020 c to chc tai Trung tam Muc vu Giao phan Hai Phong, t ngay 09 en 12 thang 11 nam 2020 vi chu e: Phat trien va thang tien Dong tu. Co 147 Be tren va ai dien Be tren cua cac Dong tu, Tu hoi, Tu oan tren toan quoc tham d.

1. Hoi ngh vui mng chao on c Cha Cosma Hoang Van at, Giam muc Giao phan Bac Ninh - Chu tch Uy Ban Tu s thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam a en chu s Thanh le Khai mac Hoi ngh va chia se vi Hoi ngh ve cuoc hop thng nien cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam nam 2020 va nhng van e lien quan en hoat ong cua cac to chc i song thanh hien.

Hoi ngh cung vui mng chao on c Cha Giuse Vu Van Thien, Tong Giam muc Tong Giao phan Ha Noi, Giam quan Tong Toa Giao phan Hai Phong, Pho Tong Th Ky Hoi ong Giam Muc Viet Nam, a en chu s thanh le Be mac Hoi ngh va chia se vi Hoi ngh ve tnh hnh Hoi Thanh tai Mien Bac va nhng thao thc va mong i cua Hoi Thanh, cu the la Hoi Thanh tai giao tnh Ha Noi oi vi i song Thanh hien.

Vi tam tnh ton knh va tri an mau gng i song chng ta c tin cua cac Thanh T ao Viet Nam, cac ai bieu tham d Hoi ngh a thc hien chuyen hanh hng va dang thanh le ta n tai en cac Thanh T ao Hai Dng, Giao phan Hai Phong.

Trong tam tnh ta n Thien Chua, Hoi ngh a chuc mng va bay to tam tnh hiep thong, chia se niem vui vi Lien Hiep cac Hoi Dong Men Thanh Gia nhan dp ky niem 350 nam thanh lap.

2. Hoi ngh thng nien Lien Hiep Be Tren Thng Cap Viet Nam nam 2020 vui mng chao on Ong Vu Chien Thang, Th trng Bo Noi Vu, Ban Ton giao Chnh phu va Ban Ton giao Thanh pho Hai Phong en tham va chuc mng Hoi ngh.

3. Hoi ngh cung a lang nghe cac thuyet trnh vien vi cac e tai:

- Cha Giuse Nguyen Thnh Phc SDB - gii thieu sach "Thanh hien va thanh hien qua nhng li khuyen Phuc Am" - mot van kien cua Thanh Bo i song Thanh hien va cac Tu oan Tong o.

- Thay Le ai Tr, t van oc lap ve cong tac phat trien - thuyet trnh ve e tai: "Vai tro cua viec thay oi nao trang ke hoach, trong viec phat trien cac Dong tu"

- Linh muc Giuse Nguyen Van Quang, SDB - Chu tch Lien hiep Be tren Thng cap Viet Nam chia se e tai: "Lap ke hoach i song ca nhan tu s"

- Linh muc Giuse Tran Hoa Hng, SDB - Tong th ky Uy Ban Tu s thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam chia se ve tnh hnh i song thanh hien tai Viet Nam

4. Hoi ngh cung a lang nghe cha Giuse Phan Trong Quang, Tong th ky, ai dien Ban ieu Hanh Lien Hiep bao cao Tong ket hoat ong va ve Quy tai chanh cua Lien Hiep Be Tren Thng cap Viet Nam nam 2019.

5. Hoi ngh thng nien a danh nhieu thi gian cho viec thao luan va ao sau cac e tai chia se cua cac thuyet trnh vien tai cac nhom va ghi nhan nhng y kien ong gop cua cac ai bieu ve viec tham gia Lien Hiep cua cac Dong tu, Tu hoi, Tu oan mi; viec ang ky hoat ong cho cac Dong tu mi; ve nhng hoat ong cua Lien Hiep trong thi gian ti; viec tiep tuc to chc cac khoa huan luyen ve i song thanh hien cho cac Tu s tai cac giao tnh; nhng van e lien quan en viec ao tao Tu s, ac biet la oi vi cac Tu s tre va thao luan ve ke hoach, chng trnh va e tai cho ai Hoi Lien Hiep Be Tren Thng cap Viet Nam se dien ra vao cuoi nam 2021

6. Hoi ngh thng nien Lien hiep Be tren Thng cap Viet Nam nam 2020 a co nhng cam nhan that tot ep ve mot tnh cam chan hoa thng men, khch le va tran ay tam tnh hiep thong ma c Tong Giuse, Cha Quan ly, Cha Phu trach Trung tam Muc vu va Giao phan Hai Phong a danh cho Hoi ngh.

7. Hoi Ngh thng nien Lien hiep Be tren Thng cap Viet Nam nam 2020 a khep lai vi c mong: i song cua nhng ngi song n goi thanh hien tai Viet Nam se tr thanh mot li loan bao co kha nang "anh thc the gii", tr thanh nhng chng nhan song ong ve s hiep thong, san sang ra i em niem vui Tin mng en cho tha nhan.

Lm. Giuse Phan Trong Quang, MF

TTK. LHBTTCVN

(Nguon: WH 13.11.2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page