Uy ban Phung T:

Nhng lu y ve trc tuyen Thanh Le

 

Uy ban Phung T: Nhng lu y ve trc tuyen Thanh Le.

Uy ban Phung t

Saigon (WH 27-03-2020) - Thanh le la "hanh vi cao ca c thc hien e ton vinh Thien Chua cach hoan hao va thanh hoa con ngi" (Hien che ve Phung vu thanh, Sacrosanctum Concilium, so 7). V the, moi ni va trong moi trng hp, thanh le can phai c chuan b, c hanh va tham d trong tam the va t the xng hp vi gia tr linh thanh cua hanh vi phung vu cao ca nay. oi vi nhieu hoan canh ac thu nh tai benh vien, trai giam, hoac nhng tnh huong ngoai thng hay cam cach, Hoi Thanh khong ngng tm kiem nhng phng the thuan li nhat e giup cac tn hu khong ngng lien ket vi c Kito Thng Te va nhiem the cua Ngi la Hoi Thanh, nh o kn muc doi dao an sung t suoi nguon Thanh The. Ngay nay vi nhng phng tien ky thuat trc tuyen va truyen thong xa hoi, cac tn hu co the tham d thanh le theo nhieu cach thc a dang; tuy nhien, cac phng tien trc tuyen co the anh mat tnh linh thanh cua c hanh phung vu. V the, trong hoan canh cua ai dch COVID-19 hien nay, Uy ban Phung t lu y nhng nguyen tac chung cho viec c hanh va tham d thanh le trc tuyen nh sau:

1. Ve ky thuat, vai cach thc trc tuyen pho bien hien nay gom co (1) phat trc tiep: thu hnh/ quay phim va truyen trc tiep cung thi iem (livestream); (2) phat lai: nhng chng trnh a c "phat trc tiep" con lu tren cac kenh truyen thong va khong gian mang (v du: Youtube, ng dung truyen hnh,...); (3) thu san: san xuat mot chng trnh vi muc ch e phat lai sau o theo thi gian nh san (pre-recorded).

Trong phung vu, khi giam muc giao phan cho phep, chng trnh trc tuyen thanh le trong giao phan ch c s dung cach thc "phat trc tiep" e thu va phat song thanh le ang c hanh cho cong oan tham d t xa. Nh the, trong hoan canh ai dch hien nay, cac tn hu nen tham d thanh le "phat trc tiep" e c hiep thong cach tron ven va song ong, hn la xem cac thanh le c "phat lai" tren mang sau thi iem a c hanh. Phng thc "thu san" mot thanh le vi y nh e phat lai vao thi iem sau o th khong c chap nhan la mot c hanh phung vu trc tuyen.

2. Do "viec truyen thanh va truyen hnh ve nhng hoat ong thanh, ac biet ve viec c hanh thanh le, phai c thc hien cach xng ang va than trong di s hng dan va am bao cua ngi co u nang lc do cac giam muc ch nh" (SC so 20), giam muc giao phan chu trach nhiem oi vi cac chng trnh trc tuyen thanh le e luat phung vu c tuan thu cach ay u: c hanh ung lch phung vu, ung ban van phung vu va kinh thanh a c phe chuan,... (x. SC so 22). V the, trong hoan canh ai dch hien nay, giam muc giao phan can ch nh cac nha th va linh muc c chnh thc c hanh thanh le phat trc tuyen nham tranh nhng vi pham ky luat phung t oi vi b tch cao ca nay.

3. V b tch Thanh The la nguon mach va chop nh cua i song va s vu Hoi Thanh nen du thanh le c c hanh rieng hoac vi cong oan phung vu, c phat trc tuyen hay khong, cac linh muc van can co nhng chuan b xng hp ve tam hon cung nh nhng yeu to oi buoc theo quy che tong quat cua sach le Roma:

- Thanh tam c hanh mau nhiem thanh that sot sang va trang nghiem; khong hi ht, voi va;

- Lu tam en le phuc (ao alba, day cac phep va ao le), khung canh phung t va ch c hanh trong nha th hoac nha nguyen;

- Khong t y bo hoac giam bt cac yeu to cua nghi thc thanh le.

Cach rieng khi c hanh cac thanh le c phat trc tuyen, v cong ong mang tham gia chng trnh trc tuyen bao gom anh ch em thuoc cac ton giao ban va nhieu thanh phan xa hoi m rong nen chu te can lu tam them en nhng yeu to sau:

- Chuan b bai giang chu ao, y thc ay la c hoi loan bao Tin Mng;

- Chon la ngon t e xay dng mot cong ong yeu thng, hp nhat theo tinh than Phuc Am;

- Can tap trung lam noi bat s hien dien cua Chua Kito trong c hanh phung vu, tranh nhng thai o pho dien ca nhan;

- Y thc ang c hanh vi cong oan phung vu tham d trc tuyen.

4. Khi ngi tn hu trong hoan canh ac thu nh hien nay, khong the tham d c hanh b tch tai giao x, ho van co the hiep thong vi Hoi Thanh ong thi lanh nhan n cha lanh va an ui cua Chua qua viec tham d thanh le trc tuyen tai nha. Tuy nhien, cac tn hu van phai tham d thanh le c trc tuyen mot cach y thc, tch cc va tron ven vi nhng u tien sau:

- Chuan b tam hon va y phuc nh tham d thanh le tai giao x vi cong oan phung vu, co the oc kinh, suy niem Li Chua trc gi tham d trc tuyen;

- Tham d thanh le trc tuyen nh khi ang hien dien gia cong oan phung vu tai giao x: khong s dung ien thoai, khong lam viec rieng, van tha ap (va hat), thc hien cac t the, c ch ton knh va gi thinh lang theo quy nh cua thanh le;

- Hiep y vi chu te e cau nguyen cho cac nhu cau cua Hoi Thanh, cong oan va ca nhan, ac biet cho cac nhu cau khan thiet trong cn ai dch nay;

- Can co tam hon thanh tam thong hoi va c ao ket hp vi Chua bang viec rc le thieng lieng. Moi giao phan co the hng dan kinh nguyen cho tn hu chuan b tam hon rc le thieng lieng;

- Sau khi tham d thanh le cach tron ven (t xa), can y thc song gia tr b tch va tham d va bon phan loan bao Tin Mng cu o.

Ngay 27 thang 03 nam 2020.

Uy ban Phung t

trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam

(Nguon: Truyen thong HGMVN)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page