Toa Giam muc Xuan Loc:

Thong bao so 04 ve dch cum COVID-19

 

Toa Giam muc Xuan Loc: Thong bao so 04 ve dch cum COVID-19.

Lm. Fx o c Lc

Xuan Loc (WH 25-03-2020) - Toa Giam muc Xuan Loc: Thong bao so 04 ve dch cum COVID-19.

Thong bao so 04 ve dch cum COVID-19

Knh tha: Quy Cha Quan hat, Quy Cha, Quy Be tren, Quy Tu s nam n, Chung sinh va Cong oan Dan Chua Giao phan,

Trc tnh hnh dch cum CoViD-19 a chuyen sang giai oan mi, nguy c lay nhiem cong ong rat cao, lanh y c Cha Giao phan, cung vi cac thong bao trc ay, Van phong Toa Giam muc xin knh bao en Quy Cha, Quy Tu s va Cong oan Dan Chua Giao phan:

1. Viec eo khau trang - Kh trung - Gi khoang cach an toan: Chnh quyen a nhieu lan keu goi moi ngi dan eo khau trang ni cong cong. Hoi ong Giam muc Viet Nam va Toa Giam muc a co thong bao yeu cau eo khau trang trong cac buoi c hanh Phung vu va ao c. Viec eo khau trang tai nhng ni cong cong va kh trung tay la nhng bien phap can thiet trong viec phong chong dch cum CoViD-19. Hien nay nhieu giao x va cong oan Dong tu a thc hien tot cac viec nay.

Thc te van con co ngi coi thng viec eo khau trang va kh trung tay. Xin Quy Cha, Quy Tu s lam gng va keu goi thc hien sm het sc. Theo nguyen tac, Quy Cha dang le co khoang cach xa moi ngi nen luc o khong can phai eo khau trang; tuy nhien khi i vi giup le va nhat la t luc a banh ru len ban th cho en khi cat Mnh Thanh Chua vao Nha Tam, Quy Cha can eo khau trang.

Xin phun thuoc kh trung nha th va khu vc nha th, t la nhng ngay Chua Nhat va Le Trong. Hien nay mot so giao x a thc hien viec nay va ket qua rat tot.

Cung xin lu y viec gi khoang cach an toan gia nhng ngi tham d. Tuy hoan canh moi ni xin Quy Cha hng dan, khong e tnh trang ngoi gan nhau trong khi con nhng cho trong, khong ai ngoi.

2. Nhng ngi trong dien cach ly - Nguy c lay nhiem: xin theo hng dan cua Bo Y te trong quy nh cach ly tap trung hoac t cach ly tai gia nh oi vi nhng ngi va t nc ngoai ve, nhng ngi nghi a b lay nhiem hoac co nguy c b lay nhiem virus CoViD-19, khong chu quan tron cach ly e dch benh khoi lay nhiem cho nhng ngi than va cho cong ong. a co nhng benh nhan dng tnh vi CoViD-19 nhng v khong cach ly kp thi va khong thanh thc khai bao nen a lay nhiem cho nhieu ngi ke ca ngi than trong gia nh. Khi biet co ngi khong chu cach ly, xin giai thch va van ong ho tham gia cach ly e c theo doi va cham soc sc khoe cho ban than cung nh tranh lay nhiem cho cong ong. Xin moi ngi cung han che viec i lai trong thi gian nay.

Vi nhng ai co trieu chng ho, sot, kho th... xin en c quan y te e c tr giup.

Xin cung lu y: cac ba tiec co nguy c lay nhiem dch benh rat ln. V vay xin cac oi ban sap to chc am ci di lai cuoi nam. Neu khong the di c, xin ch bao tin, con ba tiec lam that gon nhe trong gia nh oi ben. Xin khong to chc cac ba tiec ngay gio, am tang, cac dp mng...

Khi cho rc le, xin Quy Cha khong at tay chuc lanh cho cac tre em.

Xin Quy Cha lu y e viec lac gio khong co nguy c lay nhiem dch benh.

3. Thanh le trc tuyen: Trong thi gian dch cum CoViD-19, t 02 tuan qua, Quy c Cha Giao phan a dang Thanh le Chua nhat trc tuyen va sap ti, Giao phan se co Thanh le trc tuyen hang ngay va ac biet la trc tuyen Phung vu Tuan Thanh cho nhng ai khong i tham d c.

Xin nhng ngi ln tuoi, yeu met, au benh, nhng ngi cham soc benh nhan, nhng ba me co con th, cac thieu nhi cha rc le lan au, nhng ai ang ho, sot, kho th, nhng ngi trong dien cach ly... khong en nha th tham d Thanh le va cac c hanh khac. Xin hiep thong vi Giao phan trong cac Thanh le va cac c hanh khac qua he thong truyen thong trc tuyen.

4. C hanh B tch Hoa Giai: c Cha Giao phan cho Cha x/ Cha Quan nhiem c c hanh Nghi thc Giai toi chung (tap the) trong thi gian 02 tuan e Quy Cha co the c hanh nhieu lan cho nhng nhom khac nhau, tranh moi lan tu hop qua ong giao dan. Cac Cha pho, Cha phu ta, Cha khach... xin cong tac theo s sap xep cua Cha x/ Cha Quan nhiem. Quy Cha Be tren cac an vien va en Thanh Martin c quyen nh Cha Chanh x.

Viec c hanh B tch Hoa giai ca nhan trong hoan canh dch cum hien nay, xin Quy Cha sap xep nhng ni thong thoang.

5. C hanh Phung vu Tuan Thanh: trong boi canh hien nay, Quy Cha c phep c hanh Phung vu Tam nhat Vt Qua hai lan e giam bt so ngi tap trung (cung vay, cac Chua nhat va le trong, xin Quy Cha tang them cac Thanh le e giam bt so ngi trong moi Thanh le) va co the c hanh ngoai tri, ni thong thoang. Cac nghi thc can c rut van lai trong mc o luat cho phep, cu the nh sau:

- Th Nam Tuan Thanh:

a). Thanh le Truyen Dau: se c c hanh tai Nha nguyen ln cua Toa Giam muc. Thanh phan tham d gom: noi bo Toa Giam muc - ai Chung vien, ngoai ra con co c ong Vinhsn, Quy Cha Quan hat, mot so Be tren Dong tu va 14 v Ban Hanh giao Giao phan, ai dien cho moi thanh phan Dan Chua Giao phan.

b). Thanh le Tiec ly: khong c hanh nghi thc Ra Chan; sau Thanh le khong rc kieu Thanh The. Mnh Thanh Chua se c cat gi ngay tai Nha Tam.

- Th Sau Tuan Thanh: Trong nghi thc Suy ton Thanh Gia, cong oan suy ton Thanh Gia qua viec ng tai cho va bai quy khi v chu s xng: "ay la Cay Thanh Gia..." (3 lan) va khong tien len hon knh Thanh Gia.

- Canh thc Phuc Sinh: Phan Nghi thc Thap Nen Phuc Sinh c hanh ngay tai Cung Thanh, khong lam phep la, khong rc nen Phuc Sinh ma hat Exsultet ngay. Phung vu Li Chua xin ch oc ba bai cung vi bai Tin Mng. Phan Phung vu Thanh Tay, ch can "lap lai li ha khi nhan b tch Thanh Tay", sau o la Phung vu Thanh The.

Cung trong boi canh nay, xin khong thc hien mot vai viec ao c quen lam tai mot so ni nh: dien cuoc Thng kho, ong inh, tang xac, hon Chua... Xin hng ve cac c hanh chnh yeu cua Tuan Thanh. ang Thanh Gia trong the va ngam Thng kho, neu co, xin thc hien theo nhng quy nh tren (eo khau trang, gi khoang cach an toan, thong thoang...). Theo tinh than nay, xin Quy Cha cung tam ngng viec Dang Hoa.

Nh li c Me, Thanh ca Giuse va cac Thanh chuyen cau, chung ta cung tha thiet dang len Chua nhng li cau nguyen va nhng hy sinh, nhng phien toai khi tuan thu nhng quy nh phong chong dch cum CoViD-19, xin Chua oai thng cu cha toan the the gii, que hng Viet Nam va Giao phan chung ta trc tham hoa cua ai dch nay.

Toa Giam muc Xuan Loc, ngay 25 thang 3 nam 2020

Lm. Fx o c Lc

(Nguon: giaophanxuanloc.net)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page