Toa Giam Muc Thai Bnh:

Thong bao ve ai dch COVID-19

 

Toa Giam Muc Thai Bnh: Thong bao ve ai dch COVID-19.

GM Phero Nguyen Van e, SDB

Thai Bnh (WH 23-03-2020) - Toa Giam Muc Thai Bnh: Thong bao ve ai dch COVID-19:

 

Toa Giam Muc Thai Bnh

So 6, Tran Hng ao, Tp. Thai Bnh

 

Thong Bao

V/v mot so lu y Phung vu trong Tuan Thanh

thi iem ai dch COVID-19

Knh gi : Quy c Ong, quy Cha, quy Be tren, quy Tu sy nam n, chung sinh va anh ch em giao hu Giao phan Thai Bnh.

ai dch covid-19 ang lay lan ngay cang phc tap. Trong dp nay, Phung vu Mua Chay va Tuan Thanh co nhieu thanh le, nghi thc long trong. Giao phan chung ta cung co nhieu anh ch em lam an xa que tr ve e tham d cac nghi thc phung vu. Trc tnh hnh nay, da vao hng dan cua Hoi ong Giam muc Viet Nam, Toa Giam muc Thai Bnh xin gi en Cong ong Dan Chua, va cach rieng cac cha x tai Giao phan mot so lu y sau ay:

1. Chung ta tiep tuc cau nguyen, xin Chua thng xot nhan loai ay lui ai dch, cha lanh benh tat va ban cho the gii c bnh an. Cac giao x, giao ho, chung vien va cac cong oan tu s tiep tuc chau Thanh The e xin n cha lanh.

2. Viec c hanh B tch Hoa Giai

Mua Chay la cao iem e Kito hu chung ta lanh nhan B tch Hoa Giai. Trong tnh trang hien nay, vi s khon ngoan can nhac tnh hnh giao x ni cac cha ang phuc vu, cac cha ch co the giai toi tap the trong Tuan Thanh 2020 vi ieu kien tuan thu nghiem ngat nhng viec sau ay:

- Ch c giai toi tap the trong cac buoi tnh tam co thong bao trc trong Tuan Thanh. Nen to chc cac buoi tnh tam, giai toi tap the cho cac gii rieng biet.

- Cac hoi nhan phai c hng dan ky lng qua nghi thc sam hoi cong ong.

- Hoi nhan phai c biet ro va chap nhan ieu kien kem theo sau khi c giai toi tap the la:

+ Phai quyet tam i xng toi rieng vao thi gian thch hp ve cac toi trong ma hien tai ho khong the xng thu.

+ Ngi nao c tha cac toi trong nh mot n xa giai chung th van phai i xng toi rieng sm nhat co the, trc khi lanh nhan n xa toi chung mot lan khac.

- Khong giai toi chung ngay trc Thanh le, v se co nhng ngi khong chu y nhan n xa giai va thieu nhng ieu kien can thiet nh xet mnh, an nan toi va quyet tam cha cai.

- Khi c hanh B tch Hoa Giai tap the, cac cha s dung "Nghi thc Giai toi tap the cua Uy ban Phung t - trc thuoc HGMVN". (Nghi thc c nh kem sau Thong bao nay).

3. Viec c hanh va tham d thanh le

- Khuyen khch cac cha dang thanh le rieng cho tng gii, tng giao ho, ac biet la cac Chua Nhat, le trong e thu nho so lng ngi tham d trong moi thanh le.

- Tha tac vien Thanh The phai ra tay diet khuan trc va sau khi trao Mnh Thanh Chua. Cac li thoai khi trao va nhan Mnh Thanh Chua ch can oc tham trong long.

- Cach rieng, Thanh le Lam phep dau se c c hanh vao 8h00, Th Nam Tuan Thanh tai nha nguyen Toa giam muc. Ch co cac Linh muc oan va chung sinh, tu sinh tham d.

4. Viec c hanh B tch Xc dau Benh nhan

Ngoai cac bien phap phong tranh nh eo khau trang, ra tay sat khuan, quy cha khi c hanh B tch Xc dau Benh nhan co the eo gang tay y te e phong benh lay lan ( tuy tnh hnh a phng)

5. C hanh cac nghi thc phung vu khac

- Tuan Thanh vi rat nhieu nghi thc phung vu c c hanh, trong boi canh nam nay, mong quy cha thu xep sao cho ngan gon, tien li nhat co the.

- Nghi thc phung vu hon chan Chua Giesu vao Th Sau Tuan Thanh nam nay se thay bang viec bai au cung knh th lay.

- Tam hoan viec at tay chuc lanh cho tre em trong cung nh ngoai thanh le.

- Cac cuoc rc trong Tam nhat Vt Qua, nen to chc ngan gon e tranh nguy c lay dch benh.

Xin Chua ban n bnh an cho moi ngi va ra tay cu cha the gii thoat cn ai hoa nay. Chung ta cung chay ti c Me Maria, Me phu ho cac giao hu va thanh Ca Giuse, xin cac ngai chuyen cau cung Chua chuc lanh cho tat ca chung ta.

Thai Bnh ngay 19/3/2020

Phero Nguyen Van e, SDB

Giam muc Giao phan Thai Bnh

(Nguon: giaophanthaibinh.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page