Thong cao ve cac thong tin lien quan

en linh muc Giuse Hoang Trong Hu

phuc vu trong khu cach ly dch benh tai xa Sn Loi

 

 

Thong cao ve cac thong tin lien quan en linh muc Giuse Hoang Trong Hu phuc vu trong khu cach ly dch benh tai xa Sn Loi.

Lm. Phero Nguyen Cong Van


Cha Giuse Hoang Trong Hu la mot linh muc tre, a tng hoc nganh y, en trc tiep tai nha muc vu giao ho Ngoc Bao (nam trong xa Sn Loi) t ngay 16 thang 02 nam 2020 cho en khi khu vc xa Sn Loi khong con b phong toa va cach ly.


Bac Ninh (WH 20-02-2020) - Thong cao ve cac thong tin lien quan en linh muc Giuse Hoang Trong Hu vao phuc vu trong khu cach ly dch benh Covid-19 tai xa Sn Loi:

 

Thong Cao

Ve cac thong tin lien quan en

Linh muc Giuse Hoang Trong Hu va khu cach ly dch tai xa Sn Loi

 

Knh tha quy v va anh ch em than men, ngay 12 thang 02 nam 2020 tnh Vnh Phuc a ra quyet nh ve viec phong toa va cach ly e phong chong dch COVID - 19 tai xa Sn Loi, huyen Bnh Xuyen, tnh Vnh Phuc bat au t ngay 13 thang 02 va keo dai (d kien) trong 20 ngay. Tren a ban xa Sn Loi co hai ho ao la Ngoc Bao va Ba Cau vi 1,300 nhan danh thuoc giao x Hu Bang, giao hat Vnh Phuc, giao phan Bac Ninh.

Trong thi gian cach ly viec ra vao cua cha x Hu Bang gap han che va tiem an nguy c lay nhiem cheo cho cong ong nen viec muc vu cua cha b gian oan. Tuy nhien, nhu cau muc vu cua cong oan hai giao ho t ra toi, xng toi, rc le, xc dau la rat can thiet eu can phai co linh muc. Hn na ba con giao dan cung nh lng dan trong vung rat can en s ho tr khong ch ve vat chat ma quan trong hn ca la s ong vien giup ve mat tinh than.

Nhan thay nhu cau cua ba con giao dan cung nh lng dan trong vung cach ly, giao phan a lay y kien va ban hoi vi nhieu ngi. Ngay lap tc a co ti bon cha t nguyen dan than vao tam dch e lam muc vu va ho tr ba con. Tren c s o, be tren giao phan a ban thao vi c quan hu trach, cac chuyen gia ve y te va quyet nh gi cha Giuse Hoang Trong Hu la mot linh muc tre, a tng hoc nganh y trc khi en trc tiep tai nha muc vu giao ho Ngoc Bao (nam trong xa Sn Loi) t ngay 16 thang 02 nam 2020 cho en khi khu vc xa Sn Loi khong con b phong toa va cach ly. Cha Hu co trach nhiem phuc vu ba con giao dan trong cac sinh hoat ton giao cung nh trc tiep giam sat va thc thi cac cong viec bac ai cua giao phan tai vung cach ly dch.

Cong viec cua cha Hu rat nhieu va e am bao khong lay lan dch benh ngai phai han che s dung ien thoai cung nh cac phng tien thong tin lien lac. Moi ngay ngai eu tong hp va co mot ban tin lien quan en dch benh e thong bao cho Toa Giam muc. Chnh v the ngai khong co thi gian tra li phong van va tren thc te ngai cung khong co chc nang tra li bat c ieu g lien quan en dch benh ni ngai ang phuc vu. Moi thong tin lien quan se do Van phong Toa Giam muc Bac Ninh cung cap va c cap nhat thng xuyen tren trang web giao phan: giaophanbacninh.org va giadinhbacninh.com. V vay nhng thong tin lien quan en cha Giuse Hoang Trong Hu trong thi gian dch benh COVID - 19 khong thong qua Van phong Toa Giam muc Bac Ninh hoac khong trch dan trung thc vi nguon tin eu la gia tao va ac y.

Toa Giam muc tran trong thong bao ti cac n v hu quan, cac c quan thong tan bao ch cung quy oc gia va cong ong c biet e tien be nhan dien cac tin xau oc, li dung hoac bop meo s viec tot ep ma Giao phan Bac Ninh ang co gang thc hien tai khu vc phong toa va cach ly dch COVID - 19.

Tran trong cam n!

 

Bac Ninh, ngay 20 thang 02 nam 2020

ai dien Giao phan Bac Ninh

(a ky)

Lm. Phero Nguyen Cong Van

Tong ai dien

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page