Tam tnh tri an 350 nam thanh lap

dong Men Thanh Gia Ha Noi

 

Tam tnh tri an 350 nam thanh lap dong Men Thanh Gia Ha Noi.

N tu Maria Le Kim Yen

Ha Noi (WH 17-02-2020) - Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) c c Cha Pierre Lambert de la Motte thanh lap ngay 19 thang 02 nam 1670 dng lch, tc ngay 30 thang Chap nam Ky Dau ang Ngoai vao thi vua Le Huyen Tong va chua Trnh Tac. Dong Men Thanh Gia (MTG) cung c thanh lap tai ang Trong nam 1671, va tai Thai Lan nam 1672. Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi a c sinh ra t long at me Viet Nam trong chiec thuyen tren dong song Hong tai ben nc Pho Hien x s ang Ngoai khi c Cha Lambert nhan li khan cua hai trinh n au tien la ch Ane va Paula. Chnh bien co nay a anh dau ngay thanh lap cua hai Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) au tien: Dong Men Thanh Gia (MTG) Kien Lao (Bui Chu) va Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi (Bai Vang, Ha Noi).

Dong Men Thanh Gia (MTG) la dong n au tien mang ban sac A ong, va chiem niem va hoat ong, tuyen khan va song ba li khuyen Phuc Am, song thanh cong oan va trc thuoc c Giam Muc giao phan. Sau 350 nam hnh thanh va phat trien, en nay a co 30 Hoi Dong Men Thanh Gia trong va ngoai nc (24 Hoi Dong Viet Nam, 3 Hoi Dong Thai Lan, 1 Hoi Dong Hoa Ky, 1 Hoi Dong Lao, va 1 Hoi Dong Campuchia). Theo thong ke nam 2019, tong so n tu Men Thanh Gia la 8,961 khan sinh, 1,094 tap sinh va tien tap sinh, va tren 14,000 thanh vien Hiep Hoi Men Thanh Gia (MTG) Tai The.

Khi e ra nhng muc tieu cho Giao Hoi chuan b bc sang ngan nam th ba, c Thanh Giao Hoang Gioan Phaolo II a viet: "Cac con khong nhng phai nh va ke lai mot lch s huy hoang, ma con phai kien tao mot lch s v ai na! Hay hng ve tng lai, ti cho ma Thanh Than ang sai cac con i e cung vi cac con lam nhng viec trong ai" (Tong Huan i Song Thanh Hien, 110). Nhn lai lch s e giup cac ch em Men Thanh Gia (MTG) hoc cach song linh ao va tinh than cua Hoi Dong mot cach sau sac hn. Cung vi 29 Hoi Dong Men Thanh Gia khac trong va ngoai nc va vi niem t hao tiep bc theo nhng the he tien nhan, ch em Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi han hoan trong niem vui trong ai mng Nam Thanh ky niem 350 nam ngay thanh lap dong (19/02/1670-2020). ay la mot bien co lch s quan trong anh dau 350 nam hong an trong s hnh thanh va phat trien cua Hoi Dong. Trai qua bao thang tram va th thach trong suot dong lch s, Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi moi ngay mot ln manh song hanh cung vi lch s truyen giao cua Giao Phan Ha Noi va Giao Hoi Viet Nam. Mng ky niem 350 nam thanh lap Hoi Dong, cac ch em Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi cung nhn lai lch s cua mnh vi niem tri an va cam ta e cung song giay phut hien tai vi niem tin tng va yeu men, hng ti tng lai vi niem hy vong.

Nhn Ve Qua Kh Vi Niem Cam Ta, Tri An

Dong Men Thanh Gia (MTG) song ac sung va linh ao cua ang Sang Lap bang cach hng tron long tr va cuoc song ve c Kito chu ong inh tren thap gia nh la oi tng duy nhat cua long tr cac ch em. Cac ch em song s vu tong o tha sai e loan bao Phuc Am cho moi dan toc va xay dng Giao Hoi a phng. Nhn lai lch s 350 nam cua Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi, cac ch em luon song tinh than cua Dong bang viec yeu men c Giesu Kito tren thanh gia va san long on nhan thap gia cua ban than vi niem xac tn rang: "chung ta hoan tat ni than xac nhng g con thieu trong cac noi gian truan c Kito phai chu cho Than Mnh Ngi la Hoi Thanh" (Hien Chng Dong Men Thanh Gia (MTG), ieu 5).

Nhn lai lch s 350 nam cua Hoi Dong Men Thanh Gia Ha Noi, cac ch em mang trong mnh tam tnh ta n Thien Chua v biet bao n lanh Chua a ban cho Hoi Dong trong suot hn ba the ky qua. Ta n Thien Chua a ban cho Hoi Dong con so n goi moi ngay mot gia tang, t 96 n tu 17 nha dong con lai Mien Bac sau bien co nam 1954, en con so 67 ch khan tron i va 59 ch khan tam, 5 ch nha tap va 40 ch thnh tu vao nam 1983. Sau hn ba thap ky phat trien, hien nay Dong Men Thanh Gia Ha Noi co 296 ch khan tron, 130 ch khan tam, 35 tap sinh, 19 tien tap sinh, va 101 thanh tuyen sinh; vi 50 cong oan ang phuc vu trai rong khap Tong Giao Phan Ha Noi va 1 cong oan Phap. Nhieu ch em c gi i tu hoc va muc vu cac nc nh My, Phap, Y, ai Loan, B va Philippines e hoc hoi them kien thc chuyen mon va trau doi kinh nghiem muc vu tot hn. Ngoai ra, ke t khi thanh lap Hiep Hoi Men Thanh Gia (MTG) Tai The nam 2010 khi au di s hng dan cua c Tong Giam Muc Giuse Ngo Quang Kiet, Hoi Dong nay co tren 800 thanh vien Hiep Hoi Men Thanh Gia (MTG) Tai The la nhng nam n giao dan thuoc cac giao x trong Tong Giao Phan Ha Noi. Ta n Thien Chua a luon ban nhieu n lanh va gn gi Hoi Dong e cac ch em c song an bnh va phat trien nh hom nay.

Nhn lai lch s 350 nam cua Hoi Dong Men Thanh Gia Ha Noi, cac ch em mang trong mnh tam tnh tri an va tng nh cong n cua ang Sang Lap. Ch em tri an ang Sang Lap a truyen lai nhng kinh nghiem thieng lieng va quan niem tu c sau sac cua ngai. Ba chieu kch cua linh ao Men Thanh Gia (MTG) at trong tam vao c Kito la chiem niem, kho che va tong o la kim ch nam cho i song thieng lieng cua cac ch em trong viec hoat ong truyen giao va i song tu cua moi ch em.

Ch em Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi cung tri an c Cha Francois Chaize Thnh a cai to Hoi Dong lan th nhat vao nam 1938; giup cac ch em soan ra mot ban hien phap mi rieng cho dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi vao ngay 15 thang 01 nam 1940; c Co Hong Y Giuse Maria Trnh Nh Khue a cai to lan th hai nam 1952; va c Co Hong Y Giuse Maria Trnh Van Can cai to lan th 3 nam 1983 va a c Toa Thanh chau phe viec cai to.

Ngoai ra, Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi tri an cac Be Tren giao phan la quy c Hong Y, quy c Cha, quy Cha, quy ch dong Men Thanh Gia (MTG), va biet bao nhng ngi khac na a day cong nang e viet nen nhng trang s ve vang cho Hoi Dong Men Thanh Gia qua viec giup cac ch em nang cao tri thc, gi gn truyen thong quy bau cua Hoi Dong, khai nguon cho muc vu truyen giao cac vung sau vung xa nh la Bac Sn, ong Gianh, ong Chiem, va Mng Riec...

Ch em tri an cac the he tien nhan a can am lai mien Bac va chap nhan nhng th thach, au kho e cung nhau xay dng Hoi Dong trong th ky di tan "tan loan" va "tan tac". Co nhng luc cac ch em Men Thanh Gia (MTG) cam thay ho gap thanh gia u loai va nhieu khi nang hn ca sc cua cac ch em co the vac c. Cac ba va cac ch a song linh ao cua dong Men Thanh Gia (MTG) rat moc mac, an mac n s, ngheo kho, gian d, hieu hoc, song hoa ong vi giao dan, gi gn truyen thong Viet Nam va luon thch nghi vi hoan canh ng thi. ac biet, trong thi ky cam ao, cac ch em Men Thanh Gia (MTG) a can am nang cac cha va cac thay giang, trong o co cha thanh t ao Vicente (Thanh Ven) a tru ngu trong cong oan But ong va cac ch em cung c ngai day do trong thi gian o. Tiep en la thi kho khan tren 30 mi nam t 1954 en nhng nam 1980, cac the he tien boi a trai qua bao gian kho e gi 17 cong oan, chu bach hai t chnh quyen, nhat la viec nhan va nuoi dng n goi tu tr. Cac ch em luon san sang phuc vu giao phan trong cac cong viec nh dch sach Kinh Thanh, viet 4 tap hat thanh ca cho giao phan... Nh cac the he tien nhan a can am, hy sinh va trung thanh vi linh ao va ac sung cua Hoi Dong ma Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi ton tai va phat trien deo dai cho ti ngay nay.

Song Hien Tai Vi Niem Tin Tng, Yeu Men

Hien nay, Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi tiep tuc ong gop nhng trang s rat ep trong lch s Tong Giao Phan Ha Noi, cho Giao Hoi va xa hoi. Mac du phai trai qua nhieu thang tram va th thach cua nhng nam chien tranh va bach hai ton giao, cac n tu Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi van trung thanh song ac sung cua Hoi Dong Men Thanh Gia. i song hanh cung vi s phat trien cua at nc, con ngi va xa hoi, Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi luon lang nghe nhng nhu cau cua thi ai va ap lai nhng thao thc muc vu cua Giao Hoi va xa hoi, cach rieng trong viec phuc vu Giao Hoi a phng. Theo nh hng ch dan cua Hien Chng dong Men Thanh Gia (MTG), cac ch em song linh ao va s mang cua Hoi Dong thong qua cac lanh vc sau:

Giao duc c tin: Theo tinh than cua ang Sang Lap, cac ch em cong tac cung vi giao s xay dng giao hoi a phng trong viec loan bao Tin Mng va hng ti truyen giao cho lng dan. Cu the, cac ch em Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi dan than trong cac sinh hoat muc vu Giao Phan Ha Noi va cac giao x trong Tong Giao Phan. Nhng cong viec muc vu chnh cho Giao Phan bao gom phuc vu van phong Caritas, muc vu di dan, gii tre, sinh vien, giao ly vien, to chc cac ai hoi thieu nhi thanh the va cac dp le trong cho giao phan. Muc vu cac giao x bao gom day giao ly cho thieu nhi cac cap, giao ly d tong va hon nhan, giup cac hoi oan, to chc cac chng trnh le cho giao ho, giao x, phu trach ca oan, giup gii tre, day dang hoa, phu trach cac chng trnh giang sinh, muc vu cac trung tam hanh hng, va truyen giao cac x vung sau vung xa nh ong Gianh, ong Chiem, Mng Riec...

Giao duc van hoa: giao duc van hoa la mot trong nhng nhiem vu tong o quan trong ma ang Sang Lap mi goi cac ch em Men Thanh Gia (MTG) dan than phuc vu. Cac ch em tham gia tch cc trong viec giang day cac trng va lp mam non, cac lp tnh thng, xoa mu ch. Phan ln cac cong oan cua Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi eu m cac lp mam non. Qua viec day van hoa cho cac chau, cac ch em khong ch giup cac chau co c nhng kien thc van hoa va ky nang song nhan ban cho la tuoi, ma cac ch em con gii thieu Chua cho cac chau va cac phu huynh qua viec phuc vu n s, khiem ton, va an can cham soc cac chau. Cac ch em luon quan tam en nhng trng hp cac chau ac biet, co hoan canh gia nh kho khan va can s cham soc chu ao hn. o la ly do ma cac phu huynh luon muon gi con cua mnh en cac c s mam non cua Hoi Dong va Hoi Dong luon thu hut so lng rat ong cac chau en hoc tap. Ta n Chua, cac ch em co the truyen giao qua viec giao duc bang s hien dien, giang day, va phuc vu tan tam cua mnh.

Cong tac xa hoi, y te: Cac ch em song tinh than trung gian cua c Kito va tiep noi s mang cua Ngi qua viec dan than phuc vu trong lanh vc bac ai xa hoi va y te nham xoa du noi au the ly va tam ly cho moi ngi, khong phan biet la tuoi va ton giao. Phan ln cac cong oan eu m nha thuoc ong y va tay y, m cac phong kham cha benh thong thng cho ngi dan, giup nhng ho gia nh ngheo vung sau vung xa, phat thuoc t thien, tham vieng, trao qua cho nhng ngi ngheo, phuc vu nhng ngi khuyet tat va neo n nha tnh thng va tham van tr lieu tam ly cho cac benh nhan mac nhng benh tam ly. Cac ch em tiep tuc hoc hoi, nang cao trnh o chuyen mon ve y te va cac lanh vc khac nh hoc cac mon hoc nghe thuat, truyen thong, bao ch, cong tac xa hoi# e co the phuc vu Giao Hoi va xa hoi mot cach hu hieu hn.

Hng Ti Tng Lai Vi Niem Hy Vong

Giao Hoi ang phai ng au vi nhng kho khan va th thach ve viec giam sut n goi va tu s ngay cang tr nen gia nua, nhat la cac nc Chau Au va My, khung hoang ve kinh te va cac vu lam dung tnh duc trong gii tu s va giao s, cung vi cac nguy c cua chu ngha ca nhan, chu ngha tng oi, chu ngha hng thu ang len loi vao trong cac lanh vc cua i song dong tu. ng trc nhng thach o o, Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi khong nhng phai duy tr truyen thong, linh ao va di san tinh than cua mnh ma con phai hng ti s phat trien toan dien e co the ap ng vi thi ai nh o ma phuc vu Giao Hoi va xa hoi mot cach hu hieu hn.

Niem hy vong cua cac ch em Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi khong ch at nen tang tren cac cong viec muc vu va nhng con so thong ke gia tang, nhng chu yeu la at trong tam vao "tnh yeu c Kito chu ong inh tren thanh gia, ang a th mang song mnh v tnh yeu ln nhat danh cho Chua Cha va nhan loai" (Hien Chng Dong Men Thanh Gia (MTG), ieu 5). o la niem hy vong cua cac ch em Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi va la ong lc thuc ay chung ta tiep tuc viet ra nhng trang s ep cho tng lai. Moi ch em la qua kh, hien tai va tng lai theu det nen trang s ve vang cua Hoi Dong. Khi cac ch em luon hng tam tr va anh mat cua mnh vao c Kito Chu ong inh th Chua Thanh Than se linh hng va thuc ay chung ta tiep tuc lam nhng ieu cao ca, mang lai hanh phuc va phan roi linh hon cho chnh ban than va tha nhan. Cac hoat ong muc vu tong o va truyen giao cua cac ch em can luon phai lam trong tam tnh cau nguyen va pho thac vao tnh yeu quan phong cua Thien Chua. Vi s tre trung va tinh than ay nhiet huyet, cung vi niem tin tng, cay trong va yeu men, Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi se tiep tuc phat trien song hanh cung Giao Phan va Giao Hoi.

Nguyen xin Chua qua li chuyen cau cua Me Maria, Thanh Quan Thay Giuse, cac Thanh T ao Viet Nam ban nhieu n lanh cho tng ch em Hoi Dong Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi e chung ta tiep tuc song dan than phuc vu Giao Hoi va tha nhan theo linh ao va tinh than cua c Cha Lambert, ang Sang Lap Dong. c mong rang qua i song cau nguyen chiem niem, hy sinh kho che va hoat ong tong o, moi ch em Men Thanh Gia (MTG) Ha Noi se tiep tuc song tinh than trung gian cua c Kito hau co the giup nhieu ngi c n hoan cai va nhieu lng dan c on nhan Tin Mng.

N tu Maria Le Kim Yen

Dong Men Thanh Gia Ha Noi

(Nguon: tonggiaophanhanoi.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page