S mang:

cha khoa e hieu

i song thanh hien hom nay

 

S mang: Cha khoa e hieu i song thanh hien hom nay.

Linh muc aminh Ngo Quang Tuyen

Saigon (WH 12-02-2020) - S mang: Cha khoa e hieu i song thanh hien hom nay.

Tac gia: Linh muc Jose Cristo Rey Garca Paredes, CMF

Dch gia: Linh muc aminh Ngo Quang Tuyen

c cha Anphong Nguyen Hu Long, Giam muc Giao phan Vinh, Tong th ky Uy ban Loan bao Tin Mng trnh bay

Chung ta cam thay co oi chut boi roi khi cac Tong Tu Ngh hay Tu Ngh Tnh cua chung ta thc hien viec anh gia va ieu chnh ve nhng nam a qua va tm cach lap ke hoach cho tng lai. Cung vay, chung ta thay co oi chut boi roi khi cac tu s chung ta tu hop lai vi nhau trong cac hoi ngh, cac cuoc gap g, va cac khoa ao luyen thng xuyen. oi khi chung ta co cam giac mnh b cuon troi theo xu the cua thi khac hien tai. Khi khac, chung ta co cam giac lo lang ve cac van e noi bo cua chung ta hn la nhng van e ben ngoai, von la nhng van e thng thach thc s mang cua chung ta.

Mot nhan xet kha thu v la trong cac Tu Ngh, chung ta thng qua ban tam ve cac van e hoat ong noi bo: quyen bnh, cac cong tac, cac ke hoach cong oan, chu ngha ca nhan, thieu i song cau nguyen, i song ngheo kho va thanh khiet. Quan tam ve nhng van e nay la ung! Chung la nhng van e thc s ma chung ta khong the coi nhe. Tuy nhien nhng van e nay cang tr nen te hai va nghiem trong hn khi tinh than truyen giao suy yeu va chung ta a mat y thc truyen giao trong cuoc song chung ta.

Nhng g xay ra trong i song thc te cua chung ta th cung xay ra trong lanh vc than hoc. Mot than hoc ma khong bat au t s mang (va nham phuc vu s mang) th la mot than hoc khong co phng hng, khong muc tieu, khong am me, khong cam xuc, no khong giai ap c nhng cau hoi ln cua the gii chung ta hom nay.

Neu khong co mot y thc manh ve s mang, Hoi Thanh va i Song Thanh Hien trong Hoi Thanh khong co y ngha g, khong co ly do hien hu.

"S mang" co phai la mot pham tru cha khoa?

S mang la cha khoa e hieu Hoi Thanh va moi s dien ra trong Hoi Thanh, bao gom i Song Thanh Hien. Khong co s mang nh la nguyen tac nen tang va kien tao, moi th se sup o. Khi s mang la nguyen tac trung tam va ket cau, moi th hoat ong tot va phat trien.

Khi s mang khong thc thi chc nang trung tam va then chot nay, cac thc te khac xuat hien va tm cach the cho cho s mang: nh linh ao, i song cong oan, cac xu the mi va cac hoat ong ca nhan, c hieu nh la "cong viec".

- Linh ao: Linh ao co the c coi la tieu iem trong tam cua i song Kito giao va i song thanh hien. Cau nguyen, chiem niem, i song trong c Kito co the la cai truc va hat nhan cua i song Kito giao. Chac chan la nh the. Nhng khi linh ao tm cach che giau s thieu am me truyen giao, no tr thanh vo ch; no khong phai la linh ao ch thc, ma la mot cach gia tao e tron tranh thc te. No khong con la mot trai nghiem Kito giao na, ma la mot trai nghiem cua viec sung mo, thieu dan than va gia Kito giao.

- i song cong oan va cac moi quan he gia cac thanh vien cua cong oan hay nhom vi nhau: trong nhieu tu hoi, ay la moi quan tam chnh. Theo kinh nghiem cua nhieu tu s, ay la mot cau hoi nghiem trong rat c ho quan tam: ho c c i en au, ho can chia se i song vi ai, ho phai gi loai quan he nao vi cac be tren, v.v... Cac moi ban tam quan trong nhat va chiem nhieu thi gian nhat cua nhieu hoi vien cua cac tu hoi chung ta la cac van e noi bo, ch khong phai cac thach thc ln cua the gii hom nay oi vi thc te oan sung cua chung ta trong t cach la nhng mon e Chua Giesu Kito. Nhng ngi phat trien cuoc i mnh t nhng tien e hay nhng van e nay th mai mai van con au tr, vo trach nhiem, ch lo lang ve s t ton cua mnh.

- Cac xu the mi: Khi s mang khong phai la nguyen tac c ban cua i song tu tr chung ta, khi ay chung ta co khuynh hng b cuon theo nhng chu e hay e tai tc thi, thoi hm mnh cua trao lu hien tai. Chung ta b cuon hut trong cac van e hien ai, linh ao thi ai mi, xu the toan cau hoa, phat trien ben vng, va chu ngha Macxt. Nhng khong mot yeu to nao trong so nay c chung ta oi dien nghiem tuc t vien tng cua s mang, ma ch la t mot s to mo tri thc, khong mang lai nhng ket qua thc tien hay nhng he qua truyen giao. Cac suy t loai nay thng tao mot anh hng hi ht, v sau o, chung ta lai i tm kiem xu the mi tiep theo, bo lai sau lng nhng xu the trc. Cac van e cua xa hoi c suy xet t ben ngoai ch khong phai t ben trong e co the bien oi chung, nh c oi hoi trong Evangelii Nuntiandi cua c Giao Hoang Phaolo VI (so 14).

- Cac hoat ong ca nhan, rieng t, va ca nhan chu ngha: S thieu mot tinh than s mang ch thc khien ngi ta tap trung vao cac moi quan tam rieng cua mnh. Mot cach ngu trang tinh than tong o va s mang la tap trung vao cong viec, "cong viec cua toi". Co nhng ngi nghien cong viec; nhng o khong phai la mot niem am me s mang. No la cai ma trc kia c goi la "lac giao cua hanh ong". Cai ho tm kiem khong phai la phuc vu ngi khac, nhng la the hien ban than mnh. Tat ca nhng ieu nay khong lien quan g en viec the hien Nc Chua.

Khong co cai nhn s mang, th viec phuc vu cua quyen bnh, viec ao luyen va tham ch than hoc se co nhng chan tri rat hep.

- Viec quan tr va quyen bnh trong cac cong oan tu s: Mot nen quan tr qua chu tam cham lo nhng van e trc mat nhieu hn la nhng g thc s tao ra tng lai th se dan dan giet chet s nhay cam ngon s. No khong cham lo cho nhng nhu cau cap bach cua Hoi Thanh. Nen quan tr ay tr thanh ong kn trong cac van e noi bo va khong co nhng chan tri rong m. No ch x ly mot cach hi ht cac van e cua ke hoach s mang; a phan no lo duy tr mot he thong khong lay s mang lam tam iem moi quan tam cua no. No khong tao ieu kien thuan li cho viec phan nh cua cong oan, luon luon ben nhay trc cac dau ch cua thi ai hay viec Than Kh ang dan dat loai ngi hng ti tng lai cua Thien Chua au va nh the nao.

- Viec ao luyen: S mang thng khong c ngh la nguyen tac to chc mach lac toan the tien trnh ao luyen. Ngi ta thng ngh rang, trc bat c s cam ket ca nhan nao trong s mang, moi ng sinh trong thi ky ao luyen ban au phai giai quyet cac van e hay cac xung ot rieng cua ca nhan. ieu nay cung ung phan nao; nhng khi tm cach giai quyet cac xung ot ca nhan ben ngoai s mang va n goi cho s mang th co ngha la t tc bo nguon tai nguyen tot nhat e giai quyet cac van e ay. Khi tinh than n goi - s mang khong hoat ong, tien trnh ao luyen tr nen roi loan, t thoa man, qua nhay cam vi quan iem ca nhan.

- Than hoc: Thieu cai nhn s mang, suy t than hoc thng chu cung nhng khuyet iem nh the. S mang c di ve chng cuoi cung. Ngi ta thng noi rang "hien hu" en trc "hanh ong" hay "lam". Th than hoc nay gia thiet rang s mang ch la hanh ong hay viec lam. V vay, cac chu e c coi la c ban trong i song tu tr, nh thanh hien, li khan, cong oan, la nhng chu e au tien phai c giai quyet. ay thng c coi la "can tnh". Sau o en lt can tnh c doi phong vao hoat ong tong o. Ca trong trng hp nay cung the, s mang khong phai la nguyen tac to chc cua than hoc i tu hay i thanh hien.

S mang la g?

T s mang [mission trong tieng Anh] ma chung ta rat thng xuyen s dung bat nguon t ong t tieng Latinh "mitto" va t phan t "missum" co ngha la "sai i, gi i" hay "c sai i, c gi i". Ngha phu hp cho s mang la "c sai i". Hien nhien, s "c sai i" nay ap ng mot s uy thac, mot nhiem vu c giao cho mot ngi thi hanh. Giong nh khi mot chnh phu gi quan lnh i thc hien mot nhiem vu v hoa bnh hay chien tranh, chung ta noi la ho ang thc hien mot "s mang quan s" hay "nhiem vu quan s"; khi quan chc cua mot trng ai hoc giao nhiem vu cho mot ai, chung ta noi o la mot nhiem vu khoa hoc hay van hoa. Khi mot to chc ton giao la ngi sai i, chung ta noi en mot "s mang ton giao".

Tren het la "Missio Dei"!

ieu ang ngac nhien nhat la s mang va khai niem tinh vi hn, cao sieu va trong sang hn cua s mang c thay trong chnh hu the cua Thien Chua. Hn 50 nam trc, cac anh em Tin Lanh cua chung ta a che ra thanh ng "Missio Dei" nh la mot pham tru than hoc rat quan trong. Vi pham tru nay, ho muon noi ve s mang cua chnh Thien Chua. Ho muon noi rang Thien Chua la S Mang.

V mau nhiem Thien Chua Ba Ngoi a c mac khai cho chung ta, chung ta biet rang pham tru s mang la tuyet oi thiet yeu e hieu ve Thien Chua. La Con Thien Chua, c Giesu y thc mnh "c Sai i" bi Abba, Cha. Thien Chua Cha la ang sai Con mnh en trong the gian. Cha cung sai Thanh Than, ang to lo mnh hien dien trong the gii vao nhieu dp va di nhieu hnh dang khac nhau. Trong ca Cu c va Tan c, Chua Thanh Than c sai i: Ngi linh hng cho cac Ngon S va thuc ay ho thi hanh ke hoach cua Thien Chua; Thanh Than hanh ong trong cuoc tao dng the gii, trong s sinh ra ong trinh cua c Giesu. Chua Giesu va Chua Cha sai Chua Thanh Than en sau Phuc Sinh e Ngi ng trong the gii va trong long cac tn hu. Ro rang s mang la mot phan cua hu the Thien Chua. Cha la ang sai i, Con va Thanh Than la hai ang c sai i. V ly do nay, suy t than hoc noi en "cac s mang cua Thien Chua" nh la mot trong cac kha canh nen tang cua Thien Chua Ba Ngoi. S mang xuat phat t chnh Coi Long cua Thien Chua Cha. S mang c dien ta trong Con cua Cha, ang nhap the trong long c Trinh N Maria nh Chua Thanh Than; Ngi la ang c Sai i (o apostolos). c sai i la mot tnh trang hien sinh cua Con va Thanh Than.

"Missio creationis"

Do o, moi hanh ong "ad extra" ["ra ben ngoai"] cua Thien Chua eu la nhng hanh ong sai i, hanh ong cua s mang. Tao dng la hanh vi sai i au tien cua Thien Chua. Chua Cha la Tao Hoa hanh ong nh Logos, Ngoi Li va nh Ruah, Than Kh cua Ngi. Cuoc tao dng c the hien trong Chua Giesu Kito va nh sc manh cua Thanh Than.

c tao dng theo hnh anh Thien Chua va giong Thien Chua, con ngi c Thien Chua ban cho mot hu the "mang theo s mang" [a missionary being]. Neu xem xet con ngi mot cach thoa ang, chung ta kham pha ra rang s hien hu cua con ngi hoan toan la do an sung. Con ngi khong phai la mot hu the tat yeu [necessary], nhng la mot hu the bat tat, tuy thuoc [contingent]. Kham pha ra y ngha cuoc i, y ngha s hien hu cua con ngi, la mot ieu kien c ban e co mot cuoc song ch thc. V ly do nay, chung ta phai kham phuc cong viec cua cac nha triet hoc, nhng ngi luon luon tm kiem y ngha, tm kiem nguyen nhan cua moi nguyen nhan. Mac khai cua chung ta, sach Sang The, to lo cho chung ta biet loai ngi a c tao dng e thi hanh mot s mang. Cac li cua tac gia chng 1 sach Sang The noi rang con ngi c tao dng "theo hnh anh Thien Chua va giong vi Thien Chua". Tac gia cung khang nh rang loai ngi, nam va n, phai song chung vi nhau va tr thanh mot than the. Sau cung, tac gia khang nh rang con ngi c a vao trong Vn e cham soc no. T luc ay, con ngi bat au thi hanh mot s mang ay an tng: lam ngi quan ly trai at, trong nom no, to chc no. Thien Chua dng nen con ngi thanh nhng ngi ong-tao-dng, va v the, kha nang tao dng cua con ngi rat an tng va vo han.

ay chung ta co s mang au tien va can ban nhat cua con ngi. S mang nay c the hien tren ba bnh dien: gia nh hay the he, moi tng quan vi the gii vat chat va cac tai nguyen hay san pham cua no, kinh te va lao ong, va moi tng quan va to chc cua loai ngi trong xa hoi hay chnh tr.

Loai ngi song trong mot trang thai s mang thng xuyen, bat au t "missio creationis", s mang tao dng. Can nhan manh s cao quy cua s mang nay. Chung ta co the goi no la "s mang tran the". Mac du khong thay ben ngoai, s mang nay phat xuat t ang Tao Hoa, va loai ngi t nhieu y thc c rang ho ang thi hanh s mang nay nhan danh Ngi. Nhng con ngi sang tao, nhng ngi sinh ra s song mi, tr nen giong nh Thien Chua Tao Hoa, giong nh Thien Chua la Cha va Me, giong nh Thien Chua la ngi nghe s va th thu cong. Gia nh va oi la, lao ong va kinh te, chnh tr va to chc xa hoi, nghe thuat va nghe thu cong, the gii ton giao va the gii van hoa.. tat ca eu thuoc ve nhiem vu ma loai ngi a lanh nhan t ang Hoa Cong.

S mang lanh nhan t Thien Chua phai chu s thong tr pha hoai cua quyen lc toi loi. T luc ay, con ngi t choi tnh ban vi Thien Chua va muon tr thanh t tr, t giao cong viec va s mang cho chnh mnh. No t choi lam toi t cho ang dng nen no e tr thanh ong chu cua the gii ma no a nhan c nh mot qua tang. Chnh ay la cho con ngi t choi c sai i va ch tm cach thi hanh y muon rieng cua no. T luc ay, bat au mot lch s mi Phan- Sang-The, pha hoai va huy diet moi s Thien Chua a dng nen.

"Missio Redemptionis"

Viec Con Thien Chua en tran gian co lien quan en ke hoach s mang cua Ngi: khoi phuc s mang cua loai ngi mot cach thch ang; khoi phuc dong chay nang lng cua Tao Hoa a c lu truyen cho cac tao vat cua Ngi. Chua Con a khi xng s mang mau mc cua Ngi bang cach bien oi mnh thanh mot con ngi vang phuc: "Lay Cha, nay con ay, con en e thc thi y Cha." c Giesu biet rang khong the thi hanh s mang tach ri vi Thien Chua la Cha va ang Tao Hoa; c Giesu biet rang neu khong chiem ngam dung mao cua Thien Chua va hiep thong vi y muon cua Ngi, s mang mat i muc ch cua no va tr thanh phan-S Mang, mot s t man vo ch.

Moi quan tam hay cong viec duy nhat cua c Giesu la lam cho Nc Cha, Vng Trieu cua Thien Chua hien dien, va tai lap Giao c a b pha v gia Thien Chua vi chung ta. Duy ch trong Giao c vi Thien Chua chung ta mi co the hoan thanh s mang va ch trong Giao c vi Ngi chung ta mi co the noi rang Nc Thien Chua en gia chung ta. Do o, s mang cua c Giesu khong phai la vo hieu hoa ke hoach tao dng nguyen thuy, hay ket an loai ngi v s sinh san, san xuat hay chnh tr, nhng la khoi phuc ke hoach nguyen thuy cua Thien Chua. "Luc ban au khong phai nh the", c Giesu noi lien quan en van e hon nhan, nhng Ngi cung co the noi giong nh the lien quan en nhieu thc tai khac von khong co mot nh hng hay muc tieu nao ca. c Giesu a danh rat nhieu thi gian cuoc i mnh e thi hanh "missio Creatoris", s mang ang Tao Hoa: "Ngi i xuong cung vi cha me, tr ve Nadaret va hang vang phuc cac ngai... va ngay cang them khon ngoan, them cao ln va them an ngha oi vi Thien Chua va ngi ta" (x. Lc 2,40-52).

Giai oan au tien nay cua s mang c Giesu tai Nadaret kha b an. c Giesu hanh ong giong nh bat c ngi nao khac. Giong nh ngi khac, c Giesu danh thi gian cho cong viec lao ong bnh thng. Ngi song nh the cho ti nam 30 tuoi, khi Ngi co mot mac khai va kham pha ra mot y ngha mi cho cuoc i va s mang cua Ngi.

Sau khi chu phep ra tai song Gioan, c Giesu bat au mot giai oan mi trong s mang cua Ngi: chung ta co the goi ay la giai oan ngon s hay khi au. c Giesu tap trung moi sc lc va tai nang vao viec rao giang Nc Thien Chua.

S mang cua c Giesu khong the ch gii han vao s mang Hoi Thanh. c Giesu luon luon c thuc ay bi vien tng Nc Thien Chua. S mang cua Ngi co nhieu kha canh: rao giang Nc Thien Chua, cac dau ch cua Nc Thien Chua (cac phep la, tr quy, cham lo cho moi ngi), va cuoc Kho Nan va cai chet cua Ngi:

- Rao giang: c Giesu xuat hien trc het nh la ngi ma vao mot thi khac nhat nh cua cuoc i Ngi, a tr thanh s gia cua Nc Thien Chua, hay ung hn, S Gia cua Ke hoach cua Thien Chua, Cha cua Ngi, cho the gii. Ngi noi ve Abba, Cha, Ngi mac khai ngoi v cua Cha, ke hoach cua Cha, y muon cua Cha. Ban than c Giesu chnh la s hien dien va hanh ong cua Thien Chua, mac du co gii han v than phan lam ngi cua Ngi, nhng ong thi c at trong boi canh v thc tai nhan loai cua Ngi.

- Y muon cua Cha ma c Giesu cong bo la mot The Gii hoan toan khac vi the gii chung ta ang song. No la mot the gii vo toi, vi cac moi quan he con ngi da tren yeu thng, tnh lien i va ton trong lan nhau. V the, li rao giang cua Ngi ve Nc Thien Chua cha ng mot s cao giac manh me chong lai bat cong, tham nhung, sa oa von a chiem cho trong cac chieu kch c ban cua i song con ngi, nh tnh duc, quyen s hu va quyen lc.

- c Giesu thi hanh s mang cua Ngi khong phai trong mot bau kh phung vu, long trong hay t te. Ngi c hanh Vng Trieu cua Thien Chua va viec Ngi en trong i song thng ngay, trong cong viec lao ong cua Ngi nh mot ngi th moc tai lang Nadaret, trong giai oan au i cua Ngi, va nh mot ngon s khai huyen trong giai oan ngon s va khai mao cuoc i Ngi. Ngi at ti tot nh cuoc song nhan loai cua Ngi bang viec hien dang mang song mnh tren oi Canve tren ban th Thap Gia. ay la hanh vi cuoi cung cua s mang cua Ngi. S mang cua Ngi c ong hoa vi cuoc Kho Nan cua Ngi. Kho Nan, ch khong ch co hanh ong, la mot bieu hien khac na cua s mang.

- c Giesu chia se s mang cua Ngi cho cac Mon e. Ngay t ban au, Ngi a co sang kien quy tu xung quanh Ngi mot cong oan cac mon e nam va n. c Giesu muon chia se vi ho chnh s mang cua Ngi. Ngi tin tng tng ngi trong so ho. Ngi sai ho "tng hai ngi mot" i rao giang Tin Mng cua Nc Thien Chua va hanh ong chong lai cac sc manh cua quy d can tr s hien dien cua Thien Chua tren the gii chung ta.

"Missio Spiritus Sancti"

c Giesu a ha se sai Thanh Than en. Thanh Than c Cha va Con sai en sau khi c Giesu song lai t coi chet. Thanh Than la ang tha sai cua Cha va Con. Chua Thanh Than day do moi s; Thanh Than la Thay noi tam, ang lam cho moi li cua Thien Chua c thc hien. Thanh Than la ang hoan thanh. Thanh Than luon luon hanh ong mot cach vo hnh. Tat ca cac ac sung, c tuon o doi dao tren chung ta, eu la s to lo, s hien linh cua Thanh Than. Chua Thanh Than hoat ong qua s a dang ky dieu cua cac ac sung va nhng ngi c ac sung; va Ngi hanh ong qua tat ca nhng ngi c n linh hng va cac hong an cua Ngi.

Nhieu ngi a kham pha ra rang chung ta bay gi ang song trong thi cua Chua Thanh Than. Co ngha la bay gi chung ta ang song trong thi s mang cua Chua Thanh Than. Thanh Than la tac nhan chnh cua s mang, va nhng ai e cho mnh c loi keo, thuc ay va sinh ong hoa bi Chua Thanh Than eu la nhng oi tac ch thc cua s mang Thien Chua.

S mang Chua Thanh Than dien ra tren toan the gii. Moi ngi co the c bien oi e tr thanh nhng ngi trung gian cho hoat ong s mang cua Thanh Than. V ly do nay, chung ta noi en cac dau ch cua Thanh Than trong thi gian va khong gian. V ly do nay chung ta noi en cac nhu cau cap bach cua Hoi Thanh va cua nhan loai ma chung ta phai goi o la nhng "tieng keu cua Than Kh". Mot cach rat ac biet, hanh ong cua Thanh Than c to lo trong Hoi Thanh. Hoi Thanh la s hien linh cua hoat ong Thanh Than trong the gii. Nh Hoi Thanh, nh cac B Tch cua Hoi Thanh, Li Chua, cac viec bac ai va viec rao giang Tin Mng, Chua Thanh Than hanh ong va thuc ay lch s nhan loai mot cach hu hnh hng ti tng lai cua Thien Chua.

"Missio apocalyptica"

Kha canh cuoi cung cua s mang ma toi muon nhan manh la mot net ac trng xuat hien khi s mang phai oi au vi nguy hiem, chong oi cua nhng ke thu cua Nc Thien Chua.

Trong giai oan cuoi cung cua no, s mang cua c Giesu la mot s mang khai huyen. ieu nay cung a tng xay ra cho S Mang cua Hoi Thanh trong Tan c. Khi Hoi Thanh phai chu bach hai, ac biet di e Che Roma, Hoi Thanh a kham pha ra, vi mot cai nhn sang to, chieu kch khai huyen cua s mang mnh.

S mang to lo cac net ac trng khai huyen cua no khi chung ta ri vao nhng hoan canh ma co ve nh cac ke thu cua Nc Thien Chua la nhng ke chien thang. S mang khai huyen co nhng net ac trng sau ay:

- Kha canh khai huyen truyen vao s mang mot s cap bach canh chung co sc khuay ong. Ngi tha sai, c tham am tnh chat cap bach nay, cam thay rang khong the tr hoan hanh ong truyen giao. Ho khong ngh ve mot dong chay thi gian vo nh trong the gii nay, nhng ho ngh en mot thi gian ngan ngui ma s mang phai c thc thi. V the, ngi tha sai khai huyen y thc rang thi gian a c rut ngan, thu hep lai.

- Kha canh khai huyen cua s mang loan bao rang Trieu ai Thien Chua a en rat gan roi. No boc lo mot s tin tng va pho thac hoan toan vao quyen nang cua Thien Chua va vao viec Trieu ai Thien Chua m ra ung luc cua no.

- Kha canh khai huyen cua s mang la mot li tien tri trong nhng thi buoi khon quan; li tien tri khai huyen nay em niem an ui en cho nhng ngi ang chu au kho, va ong thi la mot li tien tri chuc d cho nhng ke thu cua Thien Chua; oi vi nhng ke thu, li tien tri loan bao rang chung se b ay ai va b huy diet, v chung t e cho mnh b cac ac than dan dat va hien mnh phung s cac ac than. Li tien tri cung loan bao cho chung rang cai ket cuoc i chung se la s huy diet chung cuoc.

- Kha canh khai huyen cua s mang khong e cao s tin tng vao quyen lc cua con ngi nhng nhan manh hanh ong giai phong cua Thien Chua, la hanh ong se chien thang trong lch s.

- Kha canh khai huyen cua s mang c thc thi bi mot cong oan cau nguyen va chuyen cau cho the gii; mot cong oan cach ly vi Con Thu va ve hao nhoang cua no, nhng tren het la mot cong oan say am tnh yeu oi vi Chua Giesu.

S mang c hieu la toan dien

Khi s mang c hieu mot cach toan dien va tron ven, chung ta hieu ro rang ca Hoi Thanh hay bat c nhom nao trong Hoi Thanh eu khong gi oc quyen trong s mang. S mang phai c chia se. Va phai c chia se vi moi ngi.

- "Missio creationis" c thc hien bi moi ngi qua viec tao dng cac gia nh, lao ong, va dan than cho s phat trien cua xa hoi va the gii. No la mot li tien tri ve nhap the, ve li rao giang s tot lanh cua moi thu tao.

- "Missio redemptoris" c thc hien va dien ta bi tat ca nhng ai dan than cho s giai phong con ngi khoi moi hnh thc ap bc trong lanh vc chnh tr, tam ly, thieng lieng hay sinh hoc. No la s mang cua nhng ngi tranh au chong lai tham nhung, bat cong, e phuc vu tnh thanh thieng cua tao thanh, cong ly va hoa bnh. S mang cu o cua Hoi Thanh cung c a vao ay va c dien ta trong viec c hanh cac b tch, trong viec rao giang li Chua, trong hoat ong truyen giao. No la mot li tien tri to giac thai o tron i ["fuga mundi"], mot li tien tri ve viec t choi ieu ac, va loan bao n cu o cho nhng ai chap nhan va thi hanh y cua Cha tren tri.

- "Missio Spiritus Sancti" c nhap the vao trong cac cong viec oan sung ma cac nhom va cac ca nhan khac nhau ang thc hien trong the gii va trong Hoi Thanh. Ni ho c to lo s sang tao cua Than Kh va cach thc ma s mang dan a moi thc tai hng ti s hoan thanh trong Nc Chua. ac biet ben nhay vi kieu s mang nay la nhng cong oan tu s co kha nang kham pha ra tng ngay nhng thach thc mi va san sang ap ng nhng thach thc ay.

- "S mang khai huyen" c thc hien bi nhng ngi la lnh canh khai huyen, nhng ngi ma, gia nhng tnh huong en toi nhat va e doa nhat cua the gii chung ta, ho co kha nang cong bo li an ui cua Thien Chua va co kha nang kham pha ra Tri Mi va at Mi.

Ho thi hanh li tien tri ve s kien tr chu ng. Ho dt khoat chong lai Con Thu va cac be lu cua no. Ho hoan toan ung ho Gierusalem Mi. Ho la nhng ngon s cua hi vong.

S mang, cha khoa e hieu i Song Thanh Hien "hom nay"

Tnh chat "Kito giao" cua S Mang: "ieu chung toi a nghe va a thay"

Mot trong nhng net ac trng quan trong nhat cua s mang cua Hoi Thanh va i Song Thanh Hien la chung ta khong ch chia se s mang vi moi ngi, nhng chung ta cung a c Chua ban cho n mac khai. Chung ta a thay kha canh than hoc cua s mang. Chung ta hoan toan y thc rang s mang cua chung ta khong thuoc ve chung ta, nhng la bieu hien cua "missio Dei" [s mang cua Thien Chua], cua "missio creatoris" [s mang cua ang Tao Hoa], cua "missio redemptoris et consummatoris" [s mang cua ang cu chuoc va ang hoan thanh]. Chung ta c mac khai rang muon loai muon vat a c dng nen trong c Giesu Kito va Than Kh Chua bao trum trai at.

Chung ta co mot v du ve ieu nay trong cuoc Phan Xet Chung, nh c trnh bay trong Tin Mng Mattheu. Theo Tin Mng nay, khi Thien Chua se en xet x moi dan toc, Ngi se noi: "Ta oi cac ngi a cho Ta an... khat, cac ngi a cho Ta uong..." Ho se ngac nhien hoi Ngi: Co khi nao chung toi thay Chua oi ma cho an, khat va cho Chua uong khong? Va Ngi ap lai: moi khi va moi viec cac ngi lam cho nhng ke rot het trong cac anh em cua Ta, la cac ngi a lam cho Ta." Bay gi, nhng ngi ay se hieu y ngha cac viec phuc vu ho a lam. Trong khi khong biet, khong y thc c ieu ay, ho a cham soc va phuc vu chnh Chua. Mac khai nay a c ban cho chung ta ngay bay gi. Bay gi chung ta a kham pha ra rang moi s chung ta lam eu en t Thien Chua va tr ve vi Thien Chua. Chung ta y thc mnh nam trong tay cong viec cua Thien Chua, s mang cua Thien Chua. c Giesu trong Tin Mng th 4 rat y thc ve viec lam nay. Cung the, ngi Kito hu tr thanh mot ngi tha sai t s xac tn nay: ho c Thien Chua sai en e thc hien cong viec cua Thien Chua.

Cac ong c ang sau cac hanh ong cua chung ta co tam quan trong ln. Chang han, chung ta biet rang mot ngi me co nhng ong c manh liet e cham soc con nho cua ba tham ch bang cach hi sinh mang song mnh. Chung ta biet rang mot ngi say am tnh yeu vi mot ngi khac th san sang lieu mnh v ngi yeu. Mot khi chung ta biet ly do tai sao chung ta lam mot viec g o, chung ta lam viec ay tot hn. V ly do nay, mac khai cua Thien Chua la het sc quan trong, v no cho chung ta thay gia tr to ln cua cac hanh ong cua mnh, va no to lo cho chung ta rang qua nhng hanh ong nay chnh Thien Chua thc hien s mang cua Ngi.

Do o, rao giang Tin Mng la loan bao cho the gii biet y ngha cua viec chung ta la g, chung ta song v ieu g va chung ta lam g. Chung ta khong the dng dng vi mac khai. Ch nhng ai biet mac khai nay mi co the song xng ang va co ong c cao ca nhat e lt thang moi kho khan. Do o, rao giang Tin Mng la bon phan au tien cua Hoi Thanh. Rao giang Tin Mng la loan bao cho moi ngi biet Tin Mng tac ong en ho.

V the, trong s mang "Kito giao" co mot mc o y thc va mac khai ac biet quan trong.

Chung ta khong nen noi theo cach chung ta quen noi. Nhieu tu s co thoi quen noi: "ay la cong viec cua toi!", "ay la nhiem vu cua toi!", "ay la bon phan cua toi!" Noi nh the khong ung! Chung ta la nhng tha sai cua Thien Chua trong cac cong viec chung ta lam. Chung ta y thc mnh la nhng ngi cong tac va oi tac trong ke hoach cua Thien Chua, y thc rang ay la muc ch n goi cua chung ta va chung ta ang ap lai n goi nay.

Ke hoach cua Thien Chua khong the b keo dai vo thi han. c Maria i tham ba ch ho mot cach voi va. Cac s gia cua c Giesu c Ngi sai i vi li dan do phai i thang ti ni thi hanh s mang, khong c lang ph thi gian tren ng.

S mang Kito giao th hang hai va sot ruot. No biet cach cat ngha qua kh, hien tai va tng lai. Nhng can phai co mot s chiem niem ve Thien Chua va ve mau nhiem cua Ngi, no to lo dan dan cho chung ta y ngha cua s mang. Chnh trong khi cong oan cau nguyen va chiem niem, y ngha va ke hoach cua Thien Chua trong lch s nhan loai c to lo ra.

Tnh chat "oan sung": oan sung cho the gii va Hoi Thanh

Moi cong oan tu s tham gia mot cach rat oc ao vao s mang cua Hoi Thanh cho the gii. Chua Thanh Than hanh ong mot cach la lung qua mot Tu Hoi va cac cong oan cua Tu Hoi.

Mot ieu rat quan trong la cac Hoi dong i song thanh hien nen ham bt s hang say trong viec lap ke hoach cho s mang "rieng" cua Tu Hoi mnh, nhng hay hang say hn trong viec kham pha xem Than Kh ang dan a ho i au e lam nhng kh cu ch thc cua Than Kh cho s mang. Khi mot tu hoi y thc mnh c at va a vao trong s mang cua Than Kh, th tu hoi ay hieu c rang:

- S mang oan sung cua mot tu hoi khong can phai ap ng cai nhn rieng cua mot be tren nao o, nhng can ap ng s phan nh nghiem tuc cua cong oan ve viec Than Kh muon g. S mang c phan nh khi chung ta suy t sau ve the gii mnh ang song, ve thc tai va bang cach lang nghe nhng tieng keu cua Than Kh. Co the xay ra trng hp mot Tu Hoi ang thc thi mot s mang khong tng ng vi tieng keu cua Thanh Than. Co the la tu hoi ay ang ap lai mot so nhu cau cua xa hoi va cua thi ai mnh ang song, nhng khong thc s thi hanh s mang oan sung ma Than Kh Chua ang dan en. Can nhieu s t bo mnh va kha nang nhan ra nhng quan tam cua Thien Chua. Ch khi biet lang nghe Tin Mng va e cho Li Tin Mng soi sang thc tai, chung ta mi co the at c s phan nh ung.

- S mang oan sung khong the gat bo cac tnh chat khai huyen cua no. Trong suot chieu dai lch s cua no, i song thanh hien luon luon ben nhay vi cac nhu cau ln cua loai ngi, ac biet nhng ngi ngheo, nhng ngi co the co than, nhng ngi vo toi, nhng nan nhan cua bao lc. Nhieu con cai cua Thien Chua ang hoan toan khong c bao ve. i thanh hien phai c Than Kh hng dan e la Ngi Samaria Nhan Hau en cu giup tat ca nhng ai ang can c cu giup. Trong nhng hoan canh co s an ap va lam dung cac quyen con ngi, i song thanh hien kham pha ra ban chat khai huyen cua mnh. Trong hoan canh nay, i thanh hien c keu goi em en niem an ui va hi vong, cong bo ngay tan cua nhng ke ap bc va ngay xet x ho a en gan, cung vi s cu thoat tron ven cho moi con cai Thien Chua ang b ap bc. Kinh nguyen truyen giao cua i song thanh hien cung phai mang am tnh khai huyen nay: c muon nong chay ve s en cua Chua va cua Trieu ai Thien Chua phai c dien ta trong kinh nguyen nay.

- La ieu bnh thng khi i song thanh hien kham pha ra mot moi lien ket ac biet vi tat ca cac nhom ngi dan than cho s mang giai phong va cu roi, va moi lien ket nay vi nhng nhom dan than cho "missio creationis" [s mang tao dng] se khong manh bang.

- Net ac trng quan trong nhat cua vai tro i song thanh hien trong s mang la thi hanh chc nang lam dau ch va du ngon ve Nc Thien Chua. i song tu tr khong phai la mot oan sung cua Thanh Than e giai quyet cac van e cua cac Giao Hoi hay cac xa hoi tai a phng; ung hn, n goi i tu la s to lo hnh anh ly tng cua Trieu ai Thien Chua va lam chng rang Trieu ai Thien Chua khong phai la ket qua cua cac co gang nhan loai cua chung ta, nhng la mot hong an.

Khi s mang c at tam iem cua i song thanh hien, moi s tr nen tot ep

Khi s mang c at tam iem cua i song thanh hien, no anh hng sau xa en linh ao, i song cong oan va ca cac c cau.

- Linh ao: y thc ve s mang lam phat sinh linh ao. Ai cam thay c keu goi tham gia vao "missio Dei" th y thc rang ay la hong an cao ca nhat ma con ngi co the nhan c: la con cai Thien Chua, c Thien Chua sai en the gii e cong bo va lu truyen tnh yeu cua Ngi, long thng xot cua Ngi, sc manh cua Ngi. "Khong co Thay, anh em chang lam c g," c Giesu noi. S hiep thong vi c Giesu, Tha Sai cua Abba, la ieu thiet yeu cho ngi truyen giao. Mot s hiep thong khien ngi ta co the nhan ra c Giesu ni ngi truyen giao. Mat khac, s mang la s song trong Than Kh va la tham d vao s mang cua Than Kh. Ngi truyen giao la ngi c Thien Chua Ba Ngoi c ngu. "Chung ta se en va trong ngi ay." Tat ca nhng g xuat phat t trai nghiem sinh ong nay eu la linh ao thuan tuy. Giong nh cac ngon s, ngi truyen giao cam thay ni mnh niem say me cua Thien Chua oi vi dan cua Ngi, long xot thng cua Thien Chua oi vi ho. Li Thien Chua giong nh ngon la chay bng trong trai tim ngi truyen giao. ay la linh ao ch thc! ay la goc re cua moi hoat ong va moi sang kien cua ngi truyen giao! T tinh than en than xac, t ly tr ti tr thong minh va tr tng tng, moi s ni ngi truyen giao tr thanh mot b tch va mot dung cu cua hanh ong cua Li va Than Kh cua Thien Chua. Khi ba Elisabet tiep on c Maria en tham, ba c ay Thanh Than va ln tieng keu len li ca ngi c Maria va tiet lo ieu ang xay ra ni ba. Ba tr thanh mot ngi phu n loan bao Tin Mng. ieu nay cung xay ra tng t cho moi ngi truyen giao khi ho lanh nhan n goi truyen giao en t Thien Chua.

- i song cong oan: Mot trong nhng muc tieu quan trong nhat cua s mang la tao lap s hiep thong: "ieu chung toi a thay va a nghe, ieu tay chung toi a cham vao ve Li s song, o la ieu chung toi loan bao cho anh em e anh em c hiep thong vi chung toi. Va chung ta c hiep thong vi Cha va Con." Co mot mo hnh cong oan phat sinh t s mang, va cong oan la truyen giao do bam sinh. Mot cong oan truyen giao la cong oan co muc tieu m rong s hiep thong, va la s hiep thong bat nguon t Cha va Con. Rao giang co muc tieu chnh la tao dng s hiep thong. au khong co niem say me hiep thong truyen giao vi Thien Chua, lam sao mot cong oan co the thc s la ni Thien Chua Ba Ngoi ng tr ? V ly do nay, cong oan c nuoi dng bi trai nghiem Li S Song. Khi trai nghiem nay dien ra, co mot nhu cau nong bong phai truyen at va thong tri no cho ngi khac. Khi co trai nghiem nay, s hiep thong c m rong. Khong cong oan nao la mot muc ch t than; ung hn, cong oan phai luon luon trong mot tien trnh m rong thng xuyen.

- Cac dau ch thi ai va tieng keu cua Than Kh: Mot ngi va mot cong oan cam thay mnh quan tam va say me vi s mang th tr thanh nhng ngi lnh gac khai huyen. Ho luon luon tnh tao va nhay ben trc y muon cua Thien Chua c to lo qua cac s kien lch s. Ho co mot sc manh ln hn sc manh cua cac c che, cac tap tuc va cac truyen thong. Ngi truyen giao ch thc luon luon san sang thay oi, en phuc vu mot ni mi, ni ma missio Dei tr thanh cap bach va can co nhng ngi cong tac. e co the lam ieu nay, chung ta khong c ng ngoai cac van e cua xa hoi, nhng phai dan mnh vao cac van e ay. Can man va cham chu nghien cu va phan nh bat c ieu g xay ra xung quanh chung ta la sc manh co kha nang keo chung ta ra khoi nhng thoi quen hang ngay, giup chung ta san sang phuc vu s mang ang ngay cang tr nen thuc bach hn (x. Evangelii Nuntiandi, so 14).

- Khi chung ta ap ng cac dau ch cua thi ai va tieng keu cua Than Kh, th khong co hoat ong nao la rieng t hay ca nhan: Co nhng luc ma e vang li Than Kh, chung ta can bat tuan bat c ieu g i ngc lai n goi truyen giao chan chnh cua chung ta. Khong con c phep dung dng trong i song tu tr tnh trang nhng ngi ch lo lam viec, lam viec ma khong co tinh than truyen giao, lam viec ma khong y thc mnh ang thi hanh s mang cua Thien Chua. Lam khi ieu chung ta nhan thc c ch la thai o cam chu va vang phuc oi vi cong viec c giao cho chung ta, nhng khong thay co kha nang sang tao ni nhng ngi cam thay mnh c Thien Chua sai i lam ieu g o cho s mac khai va the hien Trieu ai Thien Chua.

Khi s mang c at vao tam iem cua i song thanh hien, th viec cai quan hay phuc vu cua quyen bnh, viec ao luyen va than hoc co cung nhng chan tri rong m cua s mang Thien Chua: ang cai quan la Cha, ang ao tao va uon nan ngi truyen giao la Thanh Than, va ang soi sang cho i song truyen giao nay bang Li cua Ngi la Chua Con.

- Cai quan va quyen bnh: Net ac trng quan trong nhat cua mot be tren tu s la c cuon hut bi niem say me truyen giao cua Thien Chua cho the gii. Chung ta khong can nhng nha quan ly cua cac to chc hay cac doanh nghiep, nhng can nhng ngon s ch thc cam nhan c tnh thng cua Thien Chua oi vi dan cua Ngi. Mot viec phuc vu quyen bnh cua ngi tu s ma tham nhuan tinh than truyen giao nay th se co kha nang lam bung chay niem phan khi cho moi thanh vien cua cong oan. Thai o lanh ao - phuc vu nay se la thai o cam thng va thong cam oi vi nhng ngi yeu, nhng ong thi cung y thc rang phng thuoc hieu qua nhat la cham ti trai tim cua cac tu s bang mot tinh than truyen giao nong bong. Viec phuc vu cua quyen bnh trong cong oan tu s phai kien tao nen s y thc va hieu biet rang chung ta la nhng oi tac cua c Giesu trong giac m cua Ngi cho tng lai cua the gii. Nh Evangelii Nuntiandi noi, cac nguon lc va cac to chc tu s ma trong o chung ta khong thay co s cam hng truyen giao manh th khong co ly do e ton tai (x. cac so 14-15). Mot viec phuc vu cua quyen bnh theo vien tng truyen giao nay th khong s hai, no dam mao hiem e nghien cu va tm kiem nhng ng loi truyen giao mi me. Khi s phuc vu cua quyen bnh khong c sinh ong hoa bi viec truyen giao, s phuc vu cua no tr thanh phuc vu s chet.

- ao luyen: Thay Gabriel c Me Sau Bi, mot tap sinh va tu s khan tam dong Chua Chu Nan, qua i nam 24 tuoi. Thay c phu bam nhieu tnh tot va nang khieu: de thng, thong minh, nghe s. Nhng tren het, thay co mot tinh than truyen giao. Thay la lanh tu gii tre tai mot trng dong Lasan, va tai hoc vien Ateneo cua cac cha Dong Ten. Thay vao tap vien nam 18 tuoi. Thay thng noi ve "niem vui thch ln thay cam thay trong cac bc tng tap vien". Khi lam bat c hoat ong g: hoc tap, cau nguyen, the duc, thay luon ngh rang hang tram ngi xung quanh thay ang noi: "Anh Gabriel, mot ngay kia anh se la tha sai, ngi rao giang Tin Mng, linh muc cua chung toi. Anh hay chuan b tot, ac thu mot linh ao manh me, mot niem say me ln oi vi c Giesu va Me Maria. Anh hay nghiem tuc trong viec ao luyen. Chung toi can anh." Bang suy ngh nh the, thay khong bao gi cam thay mnh co oc trong viec ao luyen, nhng coi no la mot s chuan b tot ep cho mot s mang tuyet vi. Toi a oc tieu s Thanh Gabriel khi toi con la mot tap sinh va toi b an tng bi cau truyen cua thay. Toi a co gang bat chc thay. Toi khong he biet rang gia nhng ngi yeu cau toi chuan b mnh cho that tot lai la tat ca cac anh ch em ang co mat ay hom nay. Toi tin rang v du nay a u e hieu rang khong co g dien ra trong Nha ao Luyen ma khong tuy thuoc vao s mang. Tng lai phai bien oi hien tai va tao ngh lc e lt thang moi thach thc. Mot ngi trong thi ky ao luyen ban au khong phai la mot ngi co van e, co khiem khuyet tam ly, nhng la mot ngi truyen giao y thc rang mnh phai co gang san sang cho s mang ma mot ngay kia mnh phai thc hien va mnh khong co oc. Ho luon luon cay da vao Chua Thanh Than. Tuy nhien, ho phai c ao luyen cho s mang nay, luon luon m long ra cho s hng dan cua Nha ao Luyen Noi Tam sieu vi nay.

- Than hoc: Sau cung, toi muon noi rang than hoc ve i song thanh hien va ve moi hnh thc i tu, chiem niem va tong o, phai bat au t s mang nh la nguon goc ly do hien hu cua no. ay la d an toi a ang lam trong nhieu nam nay. Toi a ang viet mot than hoc ve i tu, ve cac li khan, ve cong oan, t vien tng s mang nay. D an nay se c trao vao tay anh em trong mot thi gian ngan na, vi s hp tac cua ICLA. Toi hi vong viec ao luyen trong tng lai cho cac tu s tre cua chung ta se c hnh thanh theo con ng nay. Va toi thc s tin rang cac the he cac nha than hoc tre nen tiep tuc khai trien than hoc i tu t vien tng s mang nay.

Ket luan

Than Kh la ang a tng thuc ay cac Ngon S, cac Tong o va cac Tha Sai v ai, Ngi a khong b dap tat. Ngi tiep tuc hien dien gia chung ta. Than Kh nay ch can mot ieu la chung ta de day, san sang e c Ngi lay ong va tao ngh lc cho chung ta. Than Kh ang mi goi chung ta cong tac vao s mang cua Ngi.

Than Kh th am tham va khiem ton. Ngi luon hanh ong mot cach du dang va tinh te; tuy nhien, Ngi tm cach bieu lo va hanh ong qua chung ta, nh oan sung Ngi ban cho chung ta. Khi mot tu hoi, mot cong oan, mot ngi suy phuc Than Kh va c Than Kh cham vao, moi s phat trien va nay n. Khuon mat Hoi Thanh c Ngi lam cho ti tre va sang tao, va the gii cam nhan c bc chan cua Thien Chua i qua.

Mot ngi tha sai chan chnh th khong bao gi t man, nhng y thc mnh ch la mot trung gian, noi ket moi kha canh cua s mang lai vi nhau. Thay v ra ve mnh la ngi tha sai duy nhat, ngi tha sai giup moi ngi khac y thc rang ho cung la nhng ngi tha sai cua Nc Chua. Giong nh ong Gioan Tay Gia, ngi tha sai chan chnh luon luon san sang tr nen nho be i, e s mang chung c ln len. Ngi tha sai chan chnh cham lo e s mang c xuat hien trong tat ca cac kha canh ep e cua no: tao dng, cu chuoc, Than Kh, khai huyen.

Cam n anh em a chu y nghe. Va toi cau xin Chua Thanh Than, e cung nh Ngi a tham nhap c Maria, Thanh Giuse, Thanh Elisabet, Chua Giesu va cac ang Sang Lap cac Tu Hoi chung ta the nao, th cung xin Ngi tham nhap cuoc i chung ta va bien oi cuoc i chung ta thanh mot bieu hien song ong cua S Mang.

Linh muc aminh Ngo Quang Tuyen chuyen ng t sgfp.wordpress.com va tham khao: Religious Life Asia, n. 1, vol. 6, 2004.

(Nguon: Ban tin Hiep Thong / HGMVN so 114, Thang 9 & 10 nam 2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page