Hoc tap trong i tu

 

Hoc tap trong i tu.

Tam Thanh

Bui Chu (WH 04-02-2020) - Chung ta ang song trong thi ai cua tri thc, khoa hoc va cong nghe. The gii ay oi hoi moi ngi phai trang b cho mnh kien thc c ban tren hau het cac lanh vc cua i song xa hoi. Tu s la nhng ngi c thanh hien e thuoc ve Thien Chua, nhng ho van song trong the gian va chu s tac ong cua the gian. Do o, tren con ng truy tm chan ly, ngoai viec trang b cho mnh nhng tri thc vng chac ve Giao ly, Tu c va i song tam linh, ngi tu can thiet phai trau doi cho mnh nhng trai nghiem phong phu ve cuoc song, ve cuoc i va ve con ngi, hau co the dan than mot cach ac lc hn cho s vu loan bao Tin Mng.

Ban ve han t "tri thc", t ien Tieng Viet cua Vien Ngon ng hoc, xuat ban nam 1998 a nh ngha: "Tri thc la nhng ieu hieu biet co he thong ve s vat, hien tng t nhien hoac xa hoi". Triet gia Aristote cung cho rang: "Tri thc c hnh thanh nh the gii va trong i song hien tai ch khong phai do kiep trc nao". Chnh trong cong ong xa hoi, ngi ta co the rut ra c nhng kinh nghiem, nhng hieu biet hay con goi la tri thc ve the gii va con ngi. Hieu theo ngha nay, tri thc chnh la nhng kinh nghiem song, la tinh hoa cua nhan loai a c chat loc, uc ket va c thong truyen t the he nay sang the he khac. Tri thc con co the hieu ong ngha vi nhan thc. Tuy nhien, tri thc ch nhng ieu hieu biet thu nhan c do hoat ong co he thong va lien tuc trong mot thi gian dai cua tr tue. V the, Thanh Thomas tien s cung a viet: "Tr tue la mot i song, la tat ca nhng g co trong i song hoan hao hn". Bi le ly tr la th quan nang tuyet vi nam bat, tiep can chiem lnh hu the, do o mi co cau nh ngha pho thong nhat: "Tr tue la quan nang ve hu the", co ngha la: mat la quan nang ve mau sac, nhan biet va chiem hu mau sac, th tr tue cung c xep at e chiem lnh hu the. Moi th hu the, vat chat hoac tinh than, thu tao hoac Thng e, ban the hoac phu the, ong thi chiem hu nhng g hien dien. Chnh do tr tue ma chu the nhan thc tr nen moi s.

ao tao tri thc la cong viec he trong suot cuoc i moi con ngi, cach rieng vi ngi Tu s. Ngay nao con ngi bang long vi von hieu biet cua mnh, ngay o con ngi ang bc en ben b vc tham. Ch khi c ao luyen trong mot moi trng xa hoi cu the vi cac ky nang chuyen mon can thiet, ngi tu mi co the t tin bc vao s vu, ma khong b choang ngp trc muon van sac mau cua cuoc song. S hieu biet ay u se giup con ngi co kha nang ng vng trc nhng oi thay cua thi cuoc va cua long ngi. Dau biet rang, viec ao tao tri thc cho ngi Tu s ch la mot nhu cau, mot phng tien giup ho thi hanh tot hn s vu tong o, nhng trong thi ai ngay nay, mot the gii e cao v tr va vai tro cua chat xam, th viec ao tao tri thc cho ngi thanh hien lai cang tr nen can kp hn bao gi het.

Viec trang b kien thc ve ao trc tien giup ngi Tu s tin va song theo li Chua day. V le thong thng, chung ta khong the tin theo ieu ma chung ta cha he nghe hoac cha bao gi tan mat chng kien. Ben canh tnh chac chan va thiet thc vi cuoc song, tri thc giup ngi tu "mien nhiem" trc nhng quyen ru ay mau sac cua cuoc song. Ch khi viec ao tao ap ng c oi hoi nay, canh ong truyen giao mi co the moc len nhng bong hoa ay hng sac gia nhng pha tap cua i thng, e to iem them bc tranh muon mau cua cuoc song. Them vao o, viec ao luyen giup cac Tu s co kha nang hoa nhap e cam thau con ngi trong xa hoi, nhng khong b hoa tan trong nhng vun vat cua thi ai. Mat khac, ch khi biet Chua, yeu men Chua va co kinh nghiem ve Ngai, chung ta mi co the gii thieu, giai thch, hng dan ngi khac hieu va song Li Chua. Biet ay khong phai la biet mot cach l m, ai khai, nhng la biet chnh xac, chi tiet va sau sac. Co nh vay, ngi tu mi tao c niem tin va giup ngi khac xac tn vao nhng g ngi tu rao giang.

Song trong thi ai ngay nay, ngi Tu s ch hieu biet ve ao khong thoi cha u, nhng them vao o, ho can thu ac cho mnh tri thc trong cac lanh vc khac mot cach co chon loc. Tri thc xa hoi giup cho li noi, bai giang va nhng chia se cua ngi tu them sinh ong, phong phu, sau sac, gan gui va de hieu hn. Chang han, s hieu biet ve tam ly hoc se giup chung ta nam bat c suy ngh cua tng o tuoi khac nhau, e roi t o, ngi tu co cach tiep can va dan dat ngi khac en vi Chua mot cach phu hp. Cac ky nang ve sinh hoat, xa hoi se giup chung ta biet kha nang, s thch cua ngi khac va co cach thc rao giang hu hieu hn. ac biet, khi ngi tu nam bat c nhp song va s phat trien cua xa hoi, ho co kha nang hng dan con ngi nhan ra s quan phong cua Thien Chua trong dong chay lch s nhan loai. Hn na, ng trc mot the gii khong ngng bien chuyen va qua oi phc tap nh hien nay, ben canh mot c tin kien vng, th cac kien thc ve khoa hoc, xa hoi se giup ngi tu vng vang hn tren bc ng dan than phuc vu.

Noi dung tri thc cua ngi tu trc het phai gan lien vi Thien Chua va sau la noi ket vi cuoc song, bi v con ngi c mi goi song chung, song cung va song vi ngi khac. Do o, khong ai trong chung ta c phep tach mnh ra khoi cong ong nhan loai, e roi phai co n trong oc ao cua mnh. Thanh ra, du nam hay n, du tre trung hay cao nien, ngi tu cung eu song trong mot giai oan lch s cu the vi nhng boi canh va ieu kien nhat nh. Hn na, Tu s co i song tam linh sau sac phai la ngi co moi tng giao mat thiet vi Thien Chua va vi cac thc tai tran the, san sang on nhan tnh cach nhan loai cua mnh. Cung trong chieu kch o, ngi Tu s toan dien, ben canh nhng giay phut chiem niem e kn muc nguon dng kh t tri cao, ho cung chnh la nhng ngi biet cam thau nhng canh i au thng trong xa hoi, dang rong oi tay va trai tim hau xoa du noi au trong tam hon con ngi. Thanh ra, tri thc khong phai ch tiep nhan tren trng lp, nhng la bai hoc trai rong, trai dai trong cuoc song va trong moi tng quan hang ngay.

Cac thach o cua thi ai ngay nay cho thay, neu Tu s khong co "tay nghe" vng vang th that kho ap ng c nhu cau va oi hoi cua xa hoi cung nh Giao hoi. Van biet rang, Li Chua khong bao gi thay oi, nhng thi ai ngay nay la thi ai cua "m an lien", thanh ra, viec hieu Li Chua, giang day Giao ly cung phai phu hp vi "khau v" cua "khach hang". Hoan canh thc te cua viec "chuyen mon hoa" cho viec giang day va phuc vu a cho thay tnh cap thiet cua viec ao tao tri thc. Nh viec ao luyen ay, Tin Mng cua Chua mi co kha nang c lan rong khap ni va khong ngng tro sinh hoa trai. Thanh ra, nhng nam thang "dui mai kinh s" trong Hoc vien hay Chung vien cha u cho ngi tu bc vao i, nhng ho con phai khong ngng hoc hoi va kham pha nhng gia tr tiem tang ni cac bac khon ngoan, giau kinh nghiem. e co cai nhn phong phu, a dien, ngi Tu s can phai biet mnh con thieu g, can phai trang b nhng g trc khi thi hanh s vu. Ben canh viec tch luy tri thc khoa hoc thanh, ngi tu con can khong ngng trau doi kien thc xa hoi, vi nhng ky nang chuyen mon nh an, nhac, ngoai ng, vi tnh, cung nh cap nhat nhng thong tin mi, qua cac phng tien truyen thong, hau lam phong phu von tri thc cua mnh, hau em chung ra phuc vu cuoc i.

Tuy nhien, ngi tu can nh rang, tri thc suy cho cung cung ch la phng tien e at c muc ch cao nhat va toi hau la nhan biet Chua Kito. Qua vay, bon chieu kch can ban cua i tu la nhan ban, i song thieng lieng, tri thc va muc vu, th tri thc ch c xep v tr th ba ma thoi. The nhng, thc te cho thay, mot so Tu s lai qua coi trong tri thc ma quen i can tnh i tu cua mnh. Khong thieu nhng Tu s v c s hu mot von tri thc sau rong, a quay lng lai vi Giao hoi, khi nghi ng s hien dien cua Thien Chua, suy ngh lech lac, khung hoang long tin, tham ch dan en boi giao, ly giao. Cung khong thieu nhng Tu s v qua e cao kien thc, dan en thai o canh tranh, ghen tng, o k ve thanh tch hoc tap, theo tinh than the tuc khong xng bac tu tr. Thai o va loi suy ngh ay vo cung nguy hiem, khong nam trong y nh cua Thien Chua, va can phai loai tr. Thanh ra, tri thc ch ung an va co gia tr khi chung c xay dng tren nen tang vng chac la chnh c Kito, di s hng dan cua v thay toi cao la Chua Thanh Than ma thoi.

Muc ch viec hoc tap cua Tu s khong phai la e at en s sung man cho ban than nhng la e hieu biet, tin tng, yeu men va phuc vu c Kito ni tha nhan. V le o, Li Chua khong the ton tai, neu khong qua mot tien trnh thanh luyen tam linh la cau nguyen, va chung ta cung khong the noi vi the gii, neu moi ngi khong m long on nhan Li Thien Chua trong tng phut giay cua cuoc song. Do o, e hoc tap at hieu qua, ngi tu hay tap cho mnh nep song thinh lang va yeu thch i song chiem niem, v no la phng tien giup ngi Tu s truy tm s khon ngoan cua Thien Chua. Viec ao tao tri thc va van e hoc tap cua ngi tu van con o nhieu viec phai lam.V le, mot so Tu s co kien thc ve than hoc, nhng lai thieu kinh nghiem ve Thien Chua, hoac mot so ngi tuy co i song ao c, nhng lai thieu nen tang can ban ve Giao ly va cac c hanh phung vu. Do o, Giao hoi luon khuyen khch cac an vien, cac Dong tu, cac Hoc vien, cac Chung vien, hay cung cap cho ngi tu mot s huan luyen toan dien, song song vi viec ao tao va thong truyen ac sung rieng cua Hoi Dong hay Tu Hoi ma ho c keu goi dan than, phuc vu.

Ngi Tu s c mi goi "Hay ra khi!", nhng e con thuyen khong b nhan chm gia giong to cua bien ca, ngi tu phai khong ngng hoc tap, trau doi cho mnh nhng hanh trang can thiet trc khi tha li, quang chai. e hoan thanh tot s menh ay, moi Tu s hay cay da vao sc manh va s nang cua Chua Thanh Than, bang i song nau an trong Chua qua thinh lang, cau nguyen va chiem niem. Nh o, ngi tu mi co u kha nang, dan than het mnh trong cong cuoc loan bao Tin mng.

Tac gia bai viet: Tam Thanh

(Nguon: gpbuichu.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page