Cac cuoc Hoi Thao trong nam 2019

ve Ch Quoc Ng

 

Cac cuoc Hoi Thao trong nam 2019 ve Ch Quoc Ng.

Linh muc Anh Tran, SJ.


Cac cuoc Hoi Thao trong nam 2019 ve Ch Quoc Ng.


a Nang (WH 07-01-2020) - Nhan dp ky niem 100 nam ngay vua Khai nh ky ao du ket thuc khoa c Han hoc Trung Ky, m ng cho viec cong nhan ch Annam theo mau t Latinh, con goi la ch Quoc ng tr thanh van t chnh thc cua Viet Nam, nhieu cuoc hoi thao trong va ngoai nc c cac vien nghien cu va trng ai hoc to chc trong nam 2019 e ghi nh s kien lch s nay.

Trong so cac cuoc hoi thao dien ra nam 2019, co hai cuoc hoi thao c nhieu ngi quan tam nhieu nhat. o la cuoc hoi thao van hoa "400 Nam Hnh Thanh va Phat Trien Ch Quoc Ng" do Uy Ban Van Hoa Hoi ong Giam Muc Viet Nam to chc vao ngay 25 va 26 thang 10 nam 2019. Gan ay hn la cuoc hoi thao khoa hoc kep "100 Nam Ch Quoc Ng Viet Nam" do hoi Ngon Ng Hoc Thanh pho Saigon to chc tai Thanh pho Saigon vao ngay 21 thang 12 nam 2019 va hoi Khoa Hoc Lch S Thanh pho a Nang ket hp vi cong ty Tao an Th Quan ong to chc tai a Nang - Thanh Chiem - Hoi An, cac ngay 28 va 29 thang 12 nam 2019.

Cac cuoc hoi thao nay c to chc kha chuyen nghiep va theo nh anh gia cua nhng ngi tham d, co nhieu bai tham luan va nghien cu chuyen sau. Trong hai cuoc hoi thao thang 12 nam 2019, ngoai s ong gop cua cac chuyen gia trong nc con co cac bai tham luan t My, Uc, Canada, Thu S va Bo ao Nha. ac biet Linh muc Giao s Roland Jacques a tham d va phat bieu tai hai cuoc hoi thao Thanh Pho Saigon va a Nang.

Cac thuyet trnh vien trong cac cuoc hoi thao a anh gia cao vai tro cua ch Quoc ng trong van hoc va van hoa ng ai. a so cho rang viec cai cach ch Quoc ng la khong can thiet va khong kha thi. Ngoai ra van e cong lao cua cac tha sai va giao dan Cong giao trong qua trnh hnh thanh va phat trien ch Quoc ng a c ghi nhan ung an.

Cac cuoc hoi thao trong thang 10 va thang 12 nam 2019 cung a thu hut d luan chung, mot phan la nh vao viec quang ba tren cac phng tien truyen thong va mang xa hoi. Nhn chung, mac du co mot vai tranh cai ngoai le, nhng cac cuoc hoi thao ve ch Quoc ng trong nam 2019 a ket thuc trong bau khong kh tot ep.

Linh muc Anh Tran, SJ.

(Nguon: hdgmvietnam.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page