Hoi ngh quoc te ve

"kinh te hiep thong" tai Kenya, Phi Chau

 

Hoi ngh quoc te ve "kinh te hiep thong" tai Kenya, Phi Chau.

Nairobi, Kenya [Zenit 27/1/2011] - Mot hoi ngh quoc te keu goi ay manh nen "Kinh te hiep thong" e giup phat trien Phi Chau.

Mot hoi ngh quoc te vi chu e "Kinh te hiep thong: mot mo thc mi cho s phat trien Phi Chau" a c to chc tai Nairobi, Kenya t ngay 26 en 28 thang Gieng nam 2011. Hoi ngh do Uy ban quoc te ve "kinh te hiep thong" cua Phong Trao Focolare va ai hoc Cong giao ong Phi ong to chc.

Uy ban "kinh te hiep thong" cua Phong trao Focolare qui tu cac nha nghien cu, doanh gia va cac nhan vien xa hoi t Hoa ky, Phi luat tan va nhieu nc khac tai Au Chau.

Hoi ngh noi tren a qui tu ai dien chnh quyen va ton giao cung nh cac nha doanh nghiep, cac giam oc ngan hang va thanh vien cua nhieu to chc ang tham gia vao cac d an phat trien tai Phi Chau, cung nh cac ai dien cua cac to chc khong chnh phu tai a phng va cac sinh vien en t nhieu nc Phi Chau.

Ban to chc hoi ngh noi rang neu Phi Chau "can co mot nen van hoa kinh doanh va phat trien kinh te", th luc a nay cung ang tm kiem mot "mo thc kinh te va kinh doanh khong tan pha cong ong va s hiep thong von la nhng gia tr van hoa ln" cua luc a nay.

Ve phan mnh, cha John Maviiri, vien trng vien ai hoc Cong giao ong Phi, noi rang nen "kinh te hiep thong" mang lai mot niem hy vong ln lao cho Phi Chau. Cha cho biet: hien ai hoc nay ang soan thao chng trnh giup ao sau nen kinh te nay.

c biet: d an "Kinh te hiep thong" a c ba Chiara Lubich, sang lap vien Phong trao Focolare, e ra tai Brasil ngay 29 thang 5 nam 1999. T ngay 25 en 29 thang 5 nam 2011, Brasil se ky niem 20 nam thanh lap d an e lng gia tnh hnh va e ra nhng sang kien mi cho d an.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page