Nhng tieu chuan c cac giam muc Uc Chau

e ra cho cuoc bau c quoc hoi lien bang Uc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng tieu chuan c cac giam muc Uc Chau e ra cho cuoc bau c quoc hoi lien bang Uc.

Tin Uc Chau (Zenit 26/10/2007) - Ngay 24 thang 11 nam 2007, dan chung c tri Uc Chau se i bo phieu chon nhng ai dien cho mnh vao quoc hoi lien bang Uc Chau. V the, tuan va qua, cac giam muc cong giao Uc Chau, a gi en dan chung ban tuyen ngon, keu goi moi cong dan hay the hien quyen li cua mnh qua la phieu, va hay dung "cong ch" nh la tieu chuan e quyet nh, vt qua nhng li loc rieng t.

Cac giam muc Uc Chau keu goi dan chung hay nghiem chnh s dung ung nhng s t do dan chu cua mnh, va dan than tch cc vao trong tien trnh chnh tr cua at nc.

Trong tuyen ngon, cac Giam Muc Uc Chau a neu ra 8 lanh vc quan trong can phai lu y, nh sau:

1. s song con ngi;

2. gia nh;

3. nhng sac dan a phng;

4. viec giao duc;

5. van e sc khoe;

6. moi sinh;

7. van e di dan va ngi t nan;

8. van e hoa bnh.

Ve s song con ngi, cac giam muc Uc Chau a co nhng nhan nh tieu chuan nh sau: "Ton trong s song va co vo cho pham v con ngi dnh lien vi s song, la nhng viec lam co sc cung co cho ieu g la nhan ban. Can phai ton trong tat ca moi s song con ngi, nhat la nhng s song yeu uoi de b ton thng nhat, nh nhng thai nhi cha sinh ra, nhng benh nhan, nhng ngi cao nien, nhng anh ch em tan tat, va nhng cong ong dan chung b hoanh hanh bi s ngheo cung, s lam dung, nan oi hoac chien tranh." Cac giam muc Uc Chau ghi nhan hien tng tch cc nay la cang ngay cang co nhieu quan tam hn en te nan pha thai va cho rang pha thai la mot viec lam khong on oi vi lng tam. Cac Giam Muc nhac rang viec ton trong s song con ngi oi hoi thai o luon tnh thc canh phong, ngo hau luat an t va tr t khong bao gi c hp phap hoa tai Uc Chau."

Cac giam muc quan tam sau xa en viec "tao ra" roi sau o "co y huy bo" nhng "thai nhi nhan tao", trong chng trnh nghien cu te bao goc. Can phan biet ro rang ni ay rang: Giao Hoi cong giao khong chong lai viec nghien cu te bao goc, nhng chong lai viec "tao ra roi sau o co y huy bo nhng thai nhi nhan tao" trong tien trnh nghien cu te bao goc.

Giao Hoi cong giao khong chong lai viec nghien cu te bao goc, mien la viec nghien cu nay s dung nhng te bao lay ra t cac te bao cua ngi ln, hay nhng te bao lay t cai "nhau", tc t khuc ruot cung cap sc dinh dng cua ngi me cho thai nhi. Nhng te bao nay khong phai la nhng "te bao thai nhi qua thu tinh nhan tao". V the, Giao Hoi cong giao ung ho viec nghien cu te bao goc, ung theo nhng nguyen tac luan ly, ni cac Hoc Vien Nghien Cu, ni cac dch vu y te, ni cac benh vien nghien cu.

Ve van e gia nh, nhat la ve nhng quyen li cua gia nh, cac giam muc Uc Chau a viet trong tuyen ngon nh sau: "vao luc ma i song gia nh phai phai chu nhng ap lc nh cha tng co, th gia nh can c nang het sc co the. Can phai co su nhn nhan phap che oi vi ban chat duy nhat cua hon nhan gia mot ngi nam va mot ngi n; va can co s bao ve ung nhng quyen li cua cac tre em. Nhng quy nh ve thue khoa va man li cac dch vu nang xa hoi, nen nham en viec cung co cac gia nh va lam giam bt nhng ap lc tren gia nh."

Cac Giam Muc Uc Chau co lap trng rang cac dan toc ban a phai c ai dien mot cach tng xng trong chnh quyen, "ngo hau nhng dan toc au tien cua Uc Chau c lang nghe, va nhng hy vong va khat vong cua ho, c theo uoi nh la mot u tien cua quoc gia".

Nai en vai tro cua Giao Hoi cong giao trong viec giao duc dan chung Uc Chau, cac giam muc qua quyet rang: "Viec ho tr tai chanh cho cong cuoc giao duc, can phai thc hien trong cong bang, ci m va trong sang, the hien nghiem chnh nhng ong gop t pha nha nc, t cac bang, t cac bac phu huynh va t nhng tr giup rieng. Khong nen co nhng ngan can nao cho cong viec giao duc, ch v ng s khong co kha nang tra hoc ph."

Cung the, cac giam muc Uc Chau nhan manh rang moi ngi eu co quyen c cham soc sc khoe. Tren bnh dien nay, cac giam muc yeu cau canh tan he thong cham soc sc khoe hien nay, sao cho moi thanh phan gia nh eu c cham soc sc khoe trong nhng g la can ban.

Ve moi sinh, cac giam muc lu y en viec bao ve cac nguon nc sach. Chnh phu can co bien phap bao ve viec cung cap nc sach, xet v Uc Chau ang gap canh han han.

oi vi van e di dan va t nan, cac giam muc Uc Chau nhan nh nh sau: "Chung toi co lap trng rang tat ca nhng anh ch em xin c t nan tai Uc Chau, bat luan ho en Uc bang cach nao, eu nen c ap ng tai Uc Chau, ung theo cong phap quoc te. Nhng thu tuc can c giai quyet nhanh nhat co the, e tranh tnh trang b giam gi lau thi gian. Nhng ng s c xac nhan nh la nhng "ngi t nan that s", th can c cap chieu khan thng tru vnh vien, cho phep ho c lam viec bnh thng va c hng cac dch vu cua nha nc, tao cho ho s on nh can thiet e xay dng cuoc song mi tai Uc Chau.

Cuoi cung ve van e Hoa Bnh, cac giam muc Uc Chau qua quyet rang: Thien Chua khong chong lai bao lc bang mot bao lc ln hn... Chung toi ung ho nhng co gang nham xay dng mot nen van hoa hoa bnh, qua viec co vo nhng chnh sach ve vien tr cho cac quoc gia khac, nham cung cap lng thc, s cham soc y te, ni c ngu va viec giao duc cho dan chung."

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page