Tng thuat Chuyen Vieng Tham

cua TC Beneito XVI tai Loreto

t ngay 1 en 2 thang 9 nam 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat Chuyen Vieng Tham cua TC Beneito XVI tai Loreto, t ngay 1 en 2 thang 9 nam 2007.

(Radio Veritas Asia 2/09/2007) - Quy v va cac ban than men. Sang Chua Nhat, ngay 2 thang 9 nam 2007, TC Beneito XVI a chu te thanh le tai ong co Montorso, Loreto, cung vi 105 giam muc va 2,000 linh muc ong te, va vi s tham d cua khoang hn 500,000 ban tre. ai dien cho chnh phu Italia e tham d Thanh Le nay la Ong Francesco Rutelli, pho chu tch Hoi ong Chnh Phu, tc Pho Thu Tng. Thanh Le sang Chua Nhat, ngay 2 thang 9 nam 2007, la cao iem cua ngay th hai cua chuyen vieng tham cua c Thanh Cha, tai Loreto, e be mac Dien an Gii Tre Toan Quoc Italia, lan th I, do sang kien cua Hoi ong Giam Muc Italia.


TC Beneito XVI quy cau nguyen trong Ngoi Nha cua c Me Maria tai Loreto.


Trong bai giang, TC a giai thch y ngha cua Phuc Am Chua Nhat 22 mua Thng Nien, mot cach ac biet cho cac ban tre. TC a noi nh sau:

"Nhng Li cua Chua ve nhan c khiem nhng la mot s iep quan trong va thi s cho chung con." TC mi goi cac ban tre ng i theo con ng cua s kieu ngao, nhng con ng cua s khiem ton. "Hay dam i ngc dong. Chung con ng nghe theo nhng tieng noi ay vu li va nnh hot ang pho bien nhng kieu song ay kieu hanh va bao lc, tm kiem quyen hanh va s thanh cong bang moi gia, mot kieu song chay theo dang ve be ngoai, lo chiem hu va anh mat can cc chnh mnh."

"Chung con hay tnh thc! hay biet phe phan! ng chay theo thi do anh hng cua hanh ong quang cao thuyet phuc. Cac ban tre chung con than men, chung con ng s chon theo nhng tieng noi "khac" phat sinh t tnh thng ch that: hay song n gian va lien i, hay thiet lap nhng tng quan chan thanh va trong sach, hay dan than cach thanh liem trong nhng hoc hoi va viec lam, hay quan tam sau xa en cong ch... Chung con ng s song khac ngi va b phe bnh v dam song theo nhng g xem ra a b bo mat hoac khong con hp thi trang na; the he cua chung con, va ca nhng ngi ln va cach rieng nhng ai xem ra song xa tinh than va nhng gia tr Phuc Am, ang het sc can nhn thay ai o dam song tron ven nhan tnh nh c Chua Giesu Kito bieu lo."

Cac ban tre chung con than men, nhan c khiem ton khong phai la con ng song xa tranh, nhng la con ng song can am, e theo Chua Kito, mot cach dt khoat va khong thoa hiep. Theo Chua Kito, oi hoi co gang lien l ong gop vao viec xay dng mot xa hoi cong bang hn, lien i hn, trong o tat ca moi ngi eu co the hng nhng tai nguyen cua trai at." T nhan nh nay, TC keu goi cac ban tre hay dan than bao ve moi sinh. TC a nhac cac ban tre nh sau:

"Mot lanh vc trong o ngi ta can khan thiet hanh ong, chac chan phai la lanh vc bao ve nhng tao vat. Tng lai cua hanh tinh nay c trao pho cho nhng the he mi; tren mat at nay, ngi ta a nhn thay ro nhng dau vet cua mot cong cuoc phat trien khong luon luon bao ve nhng can bang te nh cua thien nhien. ("...") Trc khi a qua tre, ngi ta can co nhng chon la can am biet tai tao lai s lien ket manh me gia con ngi va trai at. Can co li ap tra nhat quyet bao ve nhng tao vat, va can dan than sau xa e tranh i nhng khuynh hng co nguy hiem dan en nhng hoan canh gay ra s tan pha khong cu van c na."


TC Beneito XVI chu te thanh le tai ong co Montorso, Loreto, cung vi 105 giam muc va 2,000 linh muc ong te, va vi s tham d cua khoang hn 500,000 ban tre.


TC Beneito XVI a nhac lai ieu nay cach ung luc, bi v ngay mung 1 thang 9, la ngay a c giao hoi cong giao Italia tuyen bo lam ngay Bao Ve Moi Sinh. Ket thuc bai giang, TC a len tieng mi goi cac ban tre hay en Sydney, Uc Chau, vao thang 7 nam 2008, e tham d Ngay Quoc te Gii Tre. TC noi: "Chung con hay la nhng chng nhan c Tin trong ni cong cong va trong xa hoi. Chung con hay la nhng ke mang lay Quyen Phuc Am, khong phai mot cach tru tng, nhng c nhap the cach cu the trong i song."

o la nhng li nhan nhu cua TC cho cac ban tre trong thanh le be mac Dien an Gii tre toan quoc Italia, tai Loreto, vao tra Chua Nhat mung 2 thang 9 nam 2007. Trc o vao chieu th Bay, mung 1 thang 9 nam 2007, cung tai cung a iem "ong Co Montorso" cua Loreto, TC a tham d buoi canh thc cau nguyen vi khoang 300,000 ban tre. TC a tra li nhng thac mac cua 5 ban tre, en t nhng moi trng khac nhau; 3 ban tre en t moi trng vung ngoai o cua cac thanh pho ln nh Bari, Genova, va Roma; va hai ban tre khac en t moi trng gia nh kem may man va t moi sinh khong c san soc bao ve. TC len tieng e ngh cac ban tre hay tr thanh nhng chng nhan cua c Tin, e thay oi the gii. TC a noi nh sau:

"Toi nay, nh cac con ma Loreto tr nen trung tam tinh than cua gii tre... The gii phai thay oi. Va chnh chung con mi la nhng ngi co s mang thay oi the gii... Chung ta khong the thay oi the gii ch bang sc manh rieng, nhng trong s thong hiep c tin."

TC mi goi cac ban tre hay la nhng thanh phan tch cc cua giao hoi. Va Giao Hoi nay "khong phai la mot c che gii han s t do cua con ngi, khong phai la mot trung tam quyen lc, nhng la mot cong oan trong o phat sinh niem vui song."

TC nhan nh them ve the gii ngay nay nh sau: "Ngay nay that la kho e noi ve Thien Chua, va cang kho hn na e noi ve Giao Hoi, bi v ngi ta ch nhn Thien Chua nh la mot gii han cho s t do con ngi, mot Thien Chua cua nhng lenh truyen va nhng cam oan."

TC a ra li khuyen cuoi cung nh sau: "Trong d an cua Thien Chua, khong co cho cho nhng ngoai o, khong co cho cho nhng vung nam ben ngoai... e khong song ngoai le xa hoi va lch s, th can hieu rang s cao ep cua i song chung ta he tai trong viec kham pha mnh c yeu thng va c mi goi song yeu thng. Can phai luon tien ve pha troc, ca trong nhng hoan canh kho khan. The gii hom nay ang can tnh lien i, phap luat, s cong bang, sang kien va tnh sang tao cua tat ca moi ngi. The gii phai thay oi. Khong ai trong chung con phai cam thay mnh b loai ra ngoai le. Khong co i song nao la khong quan trong. Moi cuoc song eu co y ngha. Tat ca chung con that s quan trong va la nhng tac nhan cho cong cuoc thay oi the gii nay, bi v chung con song trung tam tnh yeu cua Thien Chua."

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page