Vai net ve chuyen vieng tham cua TC Beneito XVI

tai Assisi, thanh pho cua Thanh Phanxico

vao Chua Nhat 17 thang 6 nam 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai net ve chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Beneito XVI tai Assisi, thanh pho cua Thanh Phanxico, vao Chua Nhat 17 thang 6 nam 2007.

(Radio Veritas Asia 18/06/2007) - Chuyen vieng tham cua c Thanh Cha c at trong khung canh cua "Nam Tr Lai", c c hanh tai Assisi, t thang 10 nam 2006 cho en thang 10 nam 2007, e mng ky niem 800 nam Thanh Phanxico kho khan tr lai. Thanh pho Assisi, --- ni thanh Phanxico a sinh ra vao nam 1182, va qua i vao nam 1226, --- la thanh pho nho, vi khoang 26,500 dan c, nhng rat noi tieng t thi Trung Co en nay. Thanh Phanxico Kho Khan qua i nam 1226, va ch hai nam sau o, tc la vao nam 1228, ngai a c phong hien thanh. S kien nay cho thay uy tn tinh than cua ngai.

Cao iem cua chuyen vieng tham la Thanh Le c hanh tai "Quang Trng Ha" trc Vng Cung Thanh ng Thanh Phanxico. Trong bai giang Thanh Le, c Thanh Cha Beneito XVI, trc het a nhac lai sang kien cua v tien nhiem ngai, la c Gioan Phaolo II, mi goi nhng ai dien cac giao hoi kito va nhng ai dien cac ton giao ln tren the gii, en Assisi, e cau nguyen cho Hoa Bnh. Moi ton giao cau nguyen theo cach thc rieng cua mnh. Bien co au tien a c thc hien vao nam 1986. Va c Beneito XVI a goi sang kien nay la mot sang kien co tnh cach tien tri, chong lai tam thc bao lc, chong lai viec lam dung ton giao nh la ly do bien minh cho hanh ong bao lc. Ke t sang kien nam 1986, tinh than Assisi tiep tuc c pho bien tren the gii, e chong lai tam thc bao ong. TC a giai thch them nh sau: "Assisi noi vi chung ta rang long trung thanh vi niem tin ton giao rieng cua mnh, --- va oi vi ngi kito --- long trung thanh vi Chua Kito chu ong inh va a phuc sinh, khong c dien ta trong bao lc hay trong trong s bat bao dung, nhng trong s ton trong chan thanh oi vi ke khac, trong oi thoai, trong li cong bo keu goi cho t do va cho hanh ong theo ly tr, trong s dan than cho hoa bnh va hoa giai.".

oi vi c Beneito XVI, thai o khong lien ket tinh than tiep nhan nhau, khong lien ket tinh than oi thoai va ton trong nhau, vi niem xac tn c Tin ma moi ngi kito co bon phan phai lam, la mot thai o nghch vi tinh than phuc am, nghch vi tinh than Phanxico."

TC cung a da tren Li Chua cua Chua Nhat ngay 17/06/2007 (Chua Nhat 11 Mua Thng Nien), e noi ve viec an nan tr lai, theo mau gng tr lai cua thanh Phanxico Assisi, ma cong oan giao hoi tai Assisi ang mng ky niem 800 nam ngay thanh Phanxico tr lai. Cuoc tr lai cua Thanh Phanxico, luc ngai mi 25 tuoi, la mot "bien co cua an sung". o la cuoc tr lai vi Chua Kito, e c bien oi trong Chua, tr thanh hnh anh trung thc cua Chua Kito. Thanh Phanxico a tr nen mau gng het sc thi s cho thi ai chung ta, trong viec xay dng hoa bnh, bao ve thien nhien va co vo oi thoai vi tat ca moi ngi. Va Thanh Phanh Phanxico lam c nh the la nh quyen nang cua Chua Kito, nh biet nng ta vao Chua.

Sau thanh le, trc khi oc kinh truyen tin vi cong oan hien dien, TC a khan thiet keu goi hay ngng moi xung ot vu trang tren the gii, va hay co cuoc oi thoai chan thanh va trong tinh than trach nhiem, e chien au chong lai moi hnh thc bao ong.

TC a noi nh sau: "Chung ta cam thay nh co mat ni ay, trong giay phut nay, tat ca nhng ai ang khoc than, ang au kho, ang phai chet v chien tranh va v nhng hau qua bi tham cua chien tranh, tai khap ni tren the gii". TC a ac biet nhac en Thanh a, ni rat c thanh Phanxico Assisi yeu men, en Irak, Iran va Vung Trung ong. Mot lan na,c Thanh Cha nhac lai rang: "ch mot cuoc oi thoai chan thanh va trong tinh thantrach nhiem, vi s ho tr cua cong ong quoc te, mi co the cham dt c nhng noi kho va mang lai sc song va pham gia cho moi ngi, cho cac to chc va cho cac dan toc... Thanh Phanxico Assisi la nha giao duc v ai cho c Tin chung ta; ngai en vi moi ngi trong tinh than khiem ton va tr thanh chng nhan cho hoa bnh."

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page