Th Muc Vu cua c Cha Toma Nguyen Van Tan

nhan dp Ngay n Goi tai Giao Phan Vnh Long

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Giam Muc Vnh Long

Viet Nam, Vnh Long, ngay 22.4.2007

V/v C hanh Ngay n Goi

 

Knh gi: Qu Cha,

Qu Tu s Nam n

Anh Ch Em giao dan Giao phan Vnh Long

 

Anh Ch Em than men,

Nam nay (2007), Ngay The Gii cau nguyen cho n Goi lan th 44 cung c c hanh vao Chua Nhat IV Phuc Sinh. c Thanh Cha Beneito XVI a gi S iep cho The Gii Cong Giao. Trc tien, Ngai muon nhac nh chung ta: ay la mot dp thuan tien giup chung ta nhan thc tam quan trong cua cac n goi trong i song va trong s vu cua Hoi Thanh. ong thi c Thanh Cha keu goi chung ta cau nguyen cho nhng ngi c goi e phuc vu Hoi Thanh ngay cang gia tang ve so lng cung nh ve pham chat.

(Moi ngi co the oc S iep cua c Thanh Cha. ay ch neu len mot vai iem chnh)

1. Trong S iep Ngay n Goi nam 2006 vi chu e "n Goi trong Mau Nhiem cua Hoi Thanh", c Thanh Cha noi ve n goi cua cac tn hu "Thien Chua a chon ta trong c Giesu Kito, trc khi tao thanh vu tru, e ta c nen thanh thien va vo t tch trc mat Ngai. Do long yeu men, Ngai a tien nh cho ta c phuc lam con, nh c Giesu Kito..." (Eph.1,4-5). Nh the "Chung ta c goi e song thanh anh ch em cua Chua Giesu, e cam nhan mnh la nhng ngi con cung co mot Cha tren tri. o la mot an hue ao lon moi y ngh va moi d tnh hoan toan nhan loai. o la tnh yeu cua Chua Cha, c mac khai trong chnh ban than Chua Kito va keu mi chung ta" (S iep Ngay n Goi nam 2006).

2. Vi S iep Ngay n Goi nam 2007, c Thanh Cha nhac en giao huan cua Ngai trong cac buoi tiep kien cac ngay th t hang tuan, trong nam qua, ve moi lien he gia Chua Kito va Hoi Thanh, c Thanh Cha noi ve "n Goi phuc vu Hoi Thanh Hiep Thong": Cong oan Kito hu s khai la nong cot nguyen thuy cua Hoi Thanh bat au c hnh thanh, khi Chua Giesu gap g may ngi anh ca mien Galile, keu goi ho (Mc 1,17; Mt 4,19), roi tuyen chon va thanh lap Nhom mi hai e cong tac trc tiep vao viec thc hien chng trnh cu chuoc cua Thien Chua. Chua Giesu ch than mi goi cac Tong o vi Ngi (Mc 3,14) va tham d s vu cua Ngi.

Trong Ba Tiec Ly, khi truyen cho cac Tong o phai c hanh Tiec Thanh e tng niem s chet va s song lai cua Ngi cho en khi Ngi tr lai, cho en tan the, Chua Giesu a cau nguyen vi Chua Cha cho cac mon e: "Con a to cho chung biet Danh Cha va se con to cho biet na, ngo hau tnh Cha yeu Con co trong chung va Con trong chung" (Gioan 17,26). S mang cua Hoi Thanh c xay dng tren s hiep thong mat thiet va trung kien vi Thien Chua.

Hoi Thanh la Nha Hiep Thong co Chua Giesu la "Vien a Goc". Thanh Le la hnh anh song ong cua Cong oan Hiep Thong nay. Khi hop nhau e c hanh Tiec Thanh The, dan Chua song mau nhiem Hiep Thong vi Thien Chua va vi anh ch em tn hu. Thanh The la nguon mach cua s hp nhat ma Chua Giesu a cau nguyen cho Hoi Thanh trong em trc khi Ngi chu nan: "Lay Cha, xin cho het thay chung nen mot, cung nh Cha trong Con va Con trong Cha, ngo hau chung nen mot trong chung ta, e the gian tin rang Cha a sai Con" (Gioan 17,21).

3. Nh the, khi quy tu giao dan e c hanh Thanh Le, Linh Muc phuc vu Hoi Thanh Hiep Thong; o la luc Linh muc thc thi cong viec chnh yeu cua mnh (Vat II, P.O. 13), va viec c hanh Thanh Le la Trung Tam va Cao iem cua moi hoat ong cua Hoi Thanh (Vat II, Christus Dominus, 30 ). Linh Muc la ngi phuc vu Hoi Thanh Hiep Thong, bi v , khi hp nhat vi Giam Muc va lien ket vi Linh Muc oan, Linh Muc kien tao s hp nhat cua Cong oan Hoi Thanh vi nhng n goi khac nhau, nhng ac sung khac nhau va nhieu hnh thc phuc vu khac nhau nhng hoa hp vi nhau (Pastores dabo vobis, 16).

4. i Song Thanh Hien theo cach thc rieng mnh phuc vu s hiep thong nay, nh li cua c Gioan Phaolo II: "i song Thanh hien chac chan co cong la gop phan hu hieu vao viec duy tr trong Hoi Thanh tnh huynh e can thiet e tuyen xng Thien Chua Ba Ngoi. Bang cach khong ngng co vo tnh huynh e, nhat la trong i song cong oan, i thanh hien chng to rang viec tham d vao s hiep thong Ba Ngoi Thien Chua co the thay oi nhng tng quan nhan ban va tao nen mot kieu mau mi cua tnh lien i" (Vita Consecrata, 41).

5. Viec co vo n Goi can phai chu y en mau nhiem Hoi Thanh Hiep Thong. S Hiep Thong cang mat thiet va manh me th cang lam tro sinh nhieu n Goi quang ai phuc vu Hoi Thanh. Mot tam hon ay tnh men Chua, se san sang tan hien cho cong viec m mang Nc Chua.

Li mi goi cua c Thanh Cha Beneito "Hay tr nen ieu cac con lanh nhan, o la Than The Chua Kito" nhac bao chung ta: Phep Thanh The cho chung ta lanh nhan chnh Chua, c hp nhat vi Chua Kito va hp nhat vi nhau, khi chung ta rc le; va nh tac ong cua Chua Thanh Than, tat ca chung ta con phai tr nen "mot than mot the va mot tinh than trong Chua Kito". Chua Giesu Thanh The ket hp chung ta nen mot vi Ngi, va Chua Thanh Than ban cho chung ta them long yeu men oi vi Thien Chua va oi vi tha nhan, e nhiet thanh phuc vu cho viec rao giang Phuc Am.

6. c Thanh Cha mi goi chung ta hng ve Me Maria, Me a co mat gia cong oan au tien trong o moi ngi hp nhat vi nhau, chuyen can cau nguyen (Act 1,14). "Xin Me giup cho Hoi Thanh trong the gii hom nay tr thanh mot hnh anh cua Ba Ngoi Thien Chua, mot bieu hien hung hon ve Tnh Yeu cua Thien Chua danh cho moi ngi,

"Xin Me cau bau cho Dan Chua khong bao gi thieu nhng Linh Muc hiep thong vi Giam Muc cua mnh, trung thanh loan bao Tin Mng va c hanh cac B Tch, cham soc Dan Chua va san sang rao giang Phuc Am cho nhan loai!

"Xin Me lam cho thi ai cua chung ta co them nhieu ngi song i thanh hien, dam i ngc vi quan niem the tuc, dan than song kho ngheo, khiet tnh, vang phuc theo nhng Li Khuyen Phuc Am, e loan bao va lam chng Chua Kito va S iep giai phong cu chuoc cua Ngi".

Sau cung, Hoi Thanh c mong moi ngi chung ta gop phan cua mnh, ong gop kha nang cho Hoi Thanh bang cach san sang phuc vu cho Ho ao, cho Giao Phan, ong gop nhan s bang cach xin Chua ban n Goi Phuc Vu trong gia nh cua mnh, cho cac con cua mnh; ong gop vat chat, tien cua e giup Hoi Thanh co them phng tien ao tao va nang n Goi. Chung ta muon c han hanh on nhan nhng n lanh cua Chua, nhng t khi chung ta ngh en viec cho i . ay la mot bon phan bac ai va cong bang. Yeu la nhan va cho. Mong sao moi ngi cam thay hanh phuc cua ke cho va cua ngi nhan, nh Li Chua day: "Cho th co phuc hn la nhan" ( Act 20,35).

Than ai trong Chua Kito,

+ Toma Nguyen Van Tan

Giam Muc Giao Phan Vnh Long

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page