3,000 anh ch em lanh nhan B tch Thanh tay

tai Giao Phan Kontum

 

c Cha Micae Hoang c Oanh ra toi cho ch em Jrai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuan Thanh va Phuc Sinh: 3,000 anh ch em lanh nhan B tch Thanh tay tai Giao Phan Kontum.

Giao phan Kontum, Viet Nam (8/04/2007) - Nhng ngay cao iem mng trong the Mau Nhiem Chua Kito Phuc Sinh tai giao phan Kontum nam nay (2007) co nhieu bien chuyen va tot ep.

c Cha Micae Hoang c Oanh c hanh Thanh le Tiec Ly Th Nam Tuan Thanh tai Plei Ngol Khop.

Bien chuyen va tot ep la anh ch em giao dan a tham d Tuan Thanh va Phuc Sinh cach sot sang, ong ao, va co gan 3,000 anh ch em c lanh nhan B tch Thanh tay.

1- Giao hat Kontum:

Tai nha th Chnh Toa Kontum, t Le Th Nam Tiec Ly en em Canh thc Vt Qua ong nghet ngi nh nhng nam trc, mac dau a co them gan 20 a iem dang le thuoc cac huyen.


Quang canh le Canh Thc Phuc Sinh tai Nha Th Chnh Toa Kontum, vao toi Th Bay Tuan Thanh.


Nam nay c cha Phero Tran Thanh Chung chu te Tuan Thanh tai Nha th Chnh Toa Kontum; co Cha s Phaolo Nguyen c Hu va Cha Giacobe Nguyen Tan ng cung ong te va hn 10,000 anh ch em Bahnar trong th xa va cac huyen lan can ve tham d; trong thanh le c Cha Phero ra toi cho gan 20 anh ch em Bahnar.

ac biet nam nay, cac huyen thuoc Tnh Kontum eu co 2, 3 a iem, cac linh muc ti dang le Tuan Thanh. Tai huyen ak Glei, Cha Tong ai Dien Giuse Nguyen Thanh Lien; Huyen Ngoc Hoi, Cha Phero Tran Cong Minh va Cha Hieronimo Le nh Hung; Huyen Tu M Rong, Cha Giuse Vo van Dung; Huyen ak To, Cha Ba Nang Ly; Huyen ak Ha Cha Benecto Nguyen van Bnh, Cha Phaolo Tong Viet Hao va Cha Giacobe Tran Tan Viet; Huyen Sa Thay, Cha Gioan Nguyen c Trng. Huyen Kon Braih (Kon Ray), Cha Gioan Nguyen c Hoa.

2- Giao hat Pleiku:

- Tai cac nha th trong giao hat Pleiku to chc le canh thc vong Phuc Sinh rat trang nghiem va sot sang, rat ong ao ba con giao dan en tham d.

- Tai Nha th Plei Ngol Khop, huyen c C, Tnh Gia Lai: c Cha Micae Hoang c Oanh, Giam muc Giao phan ve c hanh Tam Nhat Thanh, cung i co Cha aminh inh Quang Vinh, SDB; va cha Bartolomeo Nguyen c Thnh, CSsR, phu trach trung tam nay. Trong em Canh thc Phuc sinh co khoang 3,000 ngi tham d va 65 anh ch em Jrai c chu phep thanh tay. Hp thc hoa 37 oi hon phoi. Nha th Plei Ngol Khop thuoc huyen c C, giap vi bien gii Campuchia, theo thong ke nam 2005 th huyen co dien tch la 717.20 km2, dan so la 51,188 ngi va anh ch em tn hu la 1,600 ngi a ra toi gan 100 nam, c biet nam nay ky niem 100 nam truyen giao tai ay. Rieng ngay Phuc Sinh, c Cha Micae a i dang le tai cac a iem lang Plei Pua, Xa Ia Pnon, lang Plei Sung Tung, Xa Ia Kla va lang Plei Pnuk, Xa Ia Krieng.

Ngoai ra, c biet tai cac Trung Tam Truyen Giao trong giao hat Pleiku a co them gan 2,300 tn hu c ra toi trong em Canh thc vong Phuc Sinh nay.


Nghi thc ra chan, ngay Th Nam Tuan Thanh.


Tai trung tam truyen giao Plei-chuet (Cha Giuse Tran S Tn, CSsR; Cha Phaolo Nguyen nh Thi, CSsR phu trach) co them 140 anh ch em Jrai c ra toi. Trung tam truyen giao Plei-kly (Cha Marco Bui Duy Chien, CSsR phu trach) co 420 anh ch em Jrai c ra toi, trung tam truyen giao Cheo-reo T-lui (Cha Anton Le Ngoc Thanh, Cha a Minh Pham Manh Niem, Cha Micae Hoang Quy An phu trach) co them 550 anh ch em Jrai c ra toi. Trung tam truyen giao Kret-Krot - Chau Khe (Cha Phaolo Nguyen Van Cong, CSsR phu trach) co 120 anh ch em Bahnar c ra toi. Nha th Ninh c (Cha Phanxico Assidi Pham Ngoc Quang phu trach) co 300 anh ch em Jrai c ra toi. Tat ca so anh ch em tan tong nay a c chuan b thi gian d tong la t 3 nam en 5 nam hoac hn na. Ngoai so anh ch em tan tong hom nay con co mot so ln anh ch em d tong se lanh nhan cac b tch gia nhap ao vao cac Chua nhat Mua Phuc Sinh. Cung con nhieu anh ch em d tong ang tm hieu, hoc giao ly chuan b cho cac nam ti.

Nhieu a s khac trong giao phan cung co nhieu anh ch em d tong a lanh nhan cac b tch gia nhap Giao hoi trong dp le Phuc Sinh nam nay (2007). Co khoang 150 ngi c lanh B Tch Ra Toi tai cac a s nay.

ay la tin vui cho Giao phan Kontum. Ta n Chua a ban cho giao phan Kontum trong em Canh Thc Phuc Sinh gat hai c nhieu bong hat cho Chua, cho Giao Hoi. Nhng canh ong lua chn con bao la bat ngat, xin Chua gi them nhieu tay th gat lanh nghe en Giao phan Truyen Giao Tay Nguyen chung con.

 

Phc Nguyen, tong hp tin.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page