Chnh quyen Tnh Kon Tum

gi van th cam khong c to chc

Thanh Le La vao au Tuan Thanh

cua Giao Hoi Cong Giao

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chnh quyen Tnh Kon Tum thi hanh chnh sach t do ton giao cua Nha Nc Viet Nam bang mot van th cam khong c to chc Thanh Le La vao au Tuan Thanh cua Giao Hoi Cong Giao.

Kontum, Viet Nam (3/04/2007) - Nha Nc Viet Nam thng tuyen truyen rang, chnh sach cua Nha Nc Viet Nam la ton trong moi sinh hoat t do tn ngng cua ngi dan va moi ngi dan eu c hng quyen t do ton giao. Tuy vay, tren thc te, rat nhieu vung hoac rat nhieu ho ao tren at nc Viet Nam, ac biet la tai cac vung sau vung xa, van con b ngan cam hay gii han rat nhieu sinh hoat ton giao cua mnh, ke ca viec tu tap vi nhau ch e oc kinh cau nguyen cho nhng ngi than mi qua i hay tham d nhng ngay le Chua Nhat hang tuan.

Ngay 30 thang 3 nam 2007, Uy Ban Nhan Dan Huyen Tu M Rong, thuoc tnh Kon Tum, a gi mot van th so 76/UBND cho Toa Giam Muc Kon Tum, e thong bao viec chap thuan cho phep c hanh thanh le Phuc Sinh cho cac giao hu Cong Giao tai thon KonHnong, xa ak T Kan, vao toi ngay Th Bay 7/04/2007 va sang Chu Nhat 8/04/2007. Noi la van th chap thuan cho phep, nhng thc ra ay la mot van th cam. V nhng sinh hoat ton giao nh cac thanh le Tuan Thanh cua Mua Phuc Sinh hay cua cac ngay Chu Nhat la nhng sinh hoat ng nhien hang tuan hay hang nam cua ngi giao dan Cong Giao. Chieu theo chnh sach t do ton giao cua Nha Nc Viet Nam, nhng ngi dan Viet Nam eu c quyen tham d va c hanh cac nghi le nh the. Bi vay, nhng viec gi van th chap thuan cho phep c hanh cac ngay le nh the ch la mot viec tha thai, khong can thiet. o la mot viec ng nhien. Phan sau cua van th mi la mot van e ang noi. Van th ghi nh sau:

Can c Cong van so 568/UBND, ngay 27 thang 03 nam 2007 cua UBND tnh Kontum ve cac iem Toa giam muc c linh muc en lam le Phuc sinh nam 2007.

Sau khi xem xet Van th so 15/VT/07/Tgmkt, ngay 20/03/2007 cua Toa giam muc Kon Tum, Uy ban nhan dan huyen Tu M Rong tra li nh sau:

1/ Chap thuan viec Toa Giam Muc xin c Linh Muc Vo Van Dung en lam le Phuc Sinh nam 2007 tai thon KonHnong, xa ak T Kan.

Thi gian:

- Th Bay ngay 07/04/2007, t 17h en 22 gi.

- Chu nhat ngay 08/04/2007 t 5h 30' en 9h sang.

* Khong thong nhat to chc le vao cac ngay Chu nhat (ngay 1/4/2007); th nam (ngay 5/4/2007) va th sau (ngay 6/4/2007).

Nh a noi phan tren, van th chap thuan cho phep Linh Muc Vo Van Dung c hanh le Phuc Sinh nam 2007 vao toi ngay th Bay va Sang Chu nhat la mot van th khong can thiet, v nhng viec o a c Luat Phap va cac Chnh Sach cua Nha Nc Viet Nam quy nh phai ton trong van e T Do Tn Ngng va T Do Ton Giao cua ngi dan. Van th khong thong nhat viec to chc le vao cac ngay Chu Nhat Le La 1/04/2007, ngay Th Nam Tuan Thanh 5/04/2007, va ngay th Sau Tuan Thanh 6/04/2007, ngha la cam c hanh le trong cac ngay o, la mot van th vi pham luat phap cua Nha Nc Viet Nam, vi pham ieu t do ton giao cua ngi dan Viet Nam.

Nhng ngay Tuan Thanh trong mua Phuc Sinh cua ngi cong Giao bat au vao ngay Chu Nhat Le La, va ac biet Ba Ngay Thanh: chieu Th Nam Tuan Thanh (ky niem Chua Giesu lap Phep Thanh The), chieu Th Sau Tuan Thanh (Ky niem ngay Chua Giesu chu chet), va chieu Th Bay Tuan Thanh (ky niem ngay Chua Giesu song lai), va sang Chu Nhat le Phuc Sinh.

Moi ngi tn hu, cho du au, eu hy vong rang Viet Nam se la nc biet ton trong quyen t do ton giao cua ngi dan. Sau chuyen tham cua Thu Tng Viet Nam Nguyen Tan Dung tai Vatican vao ngay 25 thang Gieng nam 2007 va sau chuyen vieng tham cua Phai oan Toa Thanh Vatican tai Viet Nam t ngay 5 en 11 thang 3 nam 2007, nhng ngi dan Viet Nam cang hy vong rang Nha Nc Viet Nam cang biet ton trong hn van e t do tn ngng. Nhng qua van th noi tren cua Uy Ban Nhan Dan Huyen Tu M Rong, nhng ngi dan Viet Nam cang that vong ve chnh sach t do ton giao cua Nha Nc Viet Nam.

Qua Internet, va qua cac he thong truyen thong cua Nha Nc Viet Nam, chnh phu Viet Nam noi rang, van e t do ton giao la mot van e can thiet cho ngi dan Viet Nam, t do ton giao nam sau trong Van Hoa cua ngi dan Viet, bi vay Van e t do ton giao la mot ieu can thiet va quan trong trong chnh sach t do ton giao cua nha nc Viet Nam. Hy vong nhng li noi tren cua Nha Nc Viet Nam la nhng li noi ra e thc hien ch khong phai ch la nhng li tuyen truyen cho hay ma thoi.

 

Ha Minh Nguyen

Kontum, Viet Nam

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page