Phong Van c Ong Pietro Parolin

ve Cuoc vieng tham cua Phai oan Toa Thanh

tai Viet Nam t ngay 5 en 11/03/2007

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phong Van c Ong Pietro Parolin ve Cuoc vieng tham cua Phai oan Toa Thanh tai Viet Nam t ngay 5 en 11 thang 3 nam 2007.

"Giao Hoi Viet Nam la mot Giao Hoi dung cam, nang ong va ay sc song" (Msgr. Parolin)

Roma, (Zenit - Th Hai, 26-03-2007) - Tng quan gia Viet Nam va Toa Thanh a tien nhng bc ln, du hai ben cha a ra mot thi han cho ngay thiet lap quan he ngoai giao.

ay la ieu ma c Ong Pietro Parolin, pho b th ac trach Quan He vi cac Quoc gia, a khang nh trong buoi phong van cua Radio Vatican ngay 17 thang 3 nam 2007. Sau ay chung toi trch mot vai oan. c Ong Parolin a hng dan phai oan Toa Thanh en Viet Nam t 5 en 11 thang 3 nam 2007.

Radio Vatican: Xin c ong noi ve chuyen i nay.

c Ong Parolin: T nam 1989 - nam c Hong Y Roger Etchegary vieng tham - cho en nay, Toa Thanh a c 14 phai oan en Viet Nam; thng thng v trng oan la pho b th ac trach Quan He vi cac Quoc gia, c Ong Claudio Maria Celli va c Ong Celestino Migliore. Phan toi, ay la lan th hai toi en Viet Nam, sau lan nam 2004. Nam 2005, th mot phai oan Viet Nam lai en Roma. Nam 2006, toi khong the sang Viet Nam v nhng ly do nho nho, va nam nay toi a sang. Cung i vi toi co c Ong Luis Mariano Montemayor, co van van phong S Than tai toa Quoc Vu Khanh, va c Ong Banabe Nguyen Van Phng, ngi Viet, trng phong trong Thanh Bo Truyen Giang Phuc Am cho cac Dan Toc.

Nh moi ngi a biet, cuoc vieng tham nay co hai muc tieu chnh: lien he vi Chnh Quyen Viet Nam va gap g Giao Hoi a phng. Thc vay, suot tuan ay, phai oan Toa Thanh a lam nhng g ma cac s than toa thanh thng lam cac nc khac, bi le Viet Nam cha co s than. Do o, phai oan gap g oi thoai vi chnh quyen ve nhng van e lien quan en Giao Hoi va nhng tng quan gia Giao Hoi va Nha Nc, va i vieng tham nhieu giao phan, ieu nay cho chung toi co c hoi cung co va nang cao moi day hiep nhat von co gia Toa Thanh va Giao Hoi a phng.

Nam nay, chung toi a en Quy Nhn va Kontum, trong tong giao phan Hue, nam gia nc Viet Nam. Hai giao phan nay cha tng co dp c mot phai oan Toa Thanh vieng tham. Cuoc vieng tham lan nay han la mot c hoi e tien hanh cuoc tiep xuc va oi thoai, ma trong vong 20 nam, a giup bc i nhng bc dai theo hng nay; phan chung toi, chung toi hy vong rang cuoc vieng tham nay co the a en nhng hnh thc hien dien on nh va thng xuyen hn cua mot ai dien Toa Thanh trong nc, d nhien, cho en ngay thiet lap quan he ngoai giao, luc ay se co mot kham s hay mot s than toa thanh.

Radio Vatican: Theo c Ong, cuoc gap g gan ay gia Thu Tng Nguyen Tan Dung va c Giao Hoang co anh hng g khong oi vi chuyen vieng tham nay?

c Ong Parolin: Toi phai noi rang, trong chuyen vieng tham lan th hai nay, toi cung nhan c s on tiep niem n nh lan au tien, nam 2004. Vi nhng nhan vat ma toi gap g, chung toi a co the that chat moi day ton trong, than thien va tin tng, nhng gia tr rat qu bau cua xa hoi Viet Nam, khien cho suot cuoc oi thoai tr nen thoai mai, nhat la khi phai e cap en nhng van e gai goc.

Mat khac, toi ngh rang ho muon ac biet lam noi bat cuoc vieng tham nay trong boi canh ma, vao thang Gieng va qua, Thu Tng Nguyen Tan Dung en Vatican gap g c Thanh Cha va nhng nhan vat cao cap trong toa Quoc Vu Khanh. Nhieu chi tiet nho cho thay ieu o: cach ma ho tiep ai chung toi, tieng noi cua cac phng tien truyen thong lien quan en cuoc tham vieng ay. Ngoai ra, chung toi cung biet n chnh quyen Viet Nam va qua la cong bnh khi chung toi bieu lo cong khai long biet n o. Chung toi a noi ve cuoc vieng tham cua Thu Tng trong nhieu boi canh, ngay ca trong boi canh nha th - toi nh, chang han, khi v ai dien giao dan len chao mng chung toi cuoi thanh le tai thanh ng Ha Hoi, ong a noi len ieu o mot cach minh nhien. Ngi ta nhan manh en tam quan trong cua cuoc vieng tham ay va en niem hy vong rang o thc s la mot chang ng mi cho tng lai, ma y ch vn len giup vt qua nhng kho khan con ton tai.

Radio Vatican: c ong co e cap en kha nang thiet lap nhanh quan he ngoai giao khong?

c Ong Parolin: Chung toi co noi en quan he ngoai giao, nhng hien tai, chung toi khong xac nh mot thi han. Mot so ngi han ch mong mot s tien trien ro net, bi v trong lan vieng tham cua Thu Tng, van e nay a c Hong Y Quoc Vu Khanh neu ra minh nhien, va trc o, nhieu nhan vat chnh tr a to ra thuan li, cung nh Giao Hoi a phng a noi len s ung ho ro rang.

Du sao, toi ngh rang mot bc quan trong a c thc hien, bi le theo nh pha Viet Nam cho chung toi biet, th Thu Tng, nh ong tng ha tai Roma, a uy cho cac c quan co tham quyen nghien cu van e nay. Chung toi cung a e ngh thanh lap, ngay t thang sau, mot nhom chuyen vien nghien cu thi gian va cach thc cu the can thiet e i vao tien trnh thiet lap quan he ngoai giao.

Ve iem nay, toi can nhac lai rang thiet lap quan he ngoai giao khong co ngha la moi van e con ton ong a c giai quyet het. Quan he ngoai giao khong ch la mot iem en, nhng con la va nhat la mot iem khi hanh. ay la mot dau ch ro rang! Dau ch rang ta co the oi dien vi nhau trong tinh than xay dng e thiet lap nhng tng quan mi, va ta cung san sang vt qua moi kho khan. Qua quan he ay, va nh viec trao oi gia cac ai dien, hai ben se co nhng kenh ac biet e co c thong tin ve nhau, nhng thong tin ung an va tch cc. ieu nay rat la quan trong e co the gi gn mot quan he tot ep oi vi nhau.

Radio Vatican: oi vi van e t do ton giao, c ong cam thay the nao ve nhng tien bo a c thc hien?

c Ong Parolin: Toi ngh rang thong tri cua Van Phong Bao Ch Toa Thanh, phat hanh sau khi Thu Tng vieng tham Vatican, a phan anh ung an tnh trang t do ton giao tai Viet Nam. Trong thong tri o, ngi ta noi en 'nhng khong gian a m ra' va toi co the bao am rang, da tren chng t cac giam muc, mot so van e a c giai quyet va mot so khac ang c giai quyet. Chang han, toi ngh en van e tai thiet cac nha th b pha huy trong chien tranh va xay dng nhng ni th phng mi cho di dan. oi vi cac van e con ton ong, chung toi hy vong rang, qua oi thoai va thien ch, chung toi se tm c mot giai ap on thoa.

Nh ta biet, chnh sach ton giao cua chnh quyen Viet Nam c xac nh bi Phap Lenh tn ngng ton giao ban hanh ngay 18-06-2004, da tren hai nguyen tac theo o nhng ngi co tn ngng - va nh the cung bao gom ngi cong giao - la mot thanh phan cua Dan Toc, va Nha Nc cam ket ap ng nhng yeu cau chnh ang cua ho. Trong lan gap g vi Uy Ban Ton Giao, chung toi c thong bao ve tnh trang ap dung luat nay, va o cung la noi dung cua mot tap sach nho: Ton giao va chnh sach ton giao tai Viet Nam (Religion and policies regarding religion in Vietnam) Bi le mot so tham quyen trong lanh vc ton giao c uy thac cho chnh quyen a phng, nen ieu quan trong la phai am bao ap dung luat mot cach ong eu, hau tranh tnh trang nhng vung nong thon, vung sau vung xa, lai b go bo so vi nhng vung thanh th phat trien hn. Toi ngh rang can phai lu y en nhng nhan xet ma cac cong ong ton giao neu len lien quan en viec ap dung luat nay. Nhng nhan xet o xuat phat t kinh nghiem cua ho va giup cai thien tai nhng ni can thiet, hau cho t do ton giao, von la mot quyen can ban cua moi ngi va moi cong ong, co the c ton trong va the hien trong viec lam cu the.

Radio Vatican: c ong co cam tng g ve sc song cua Giao Hoi Viet Nam?

c Ong Parolin: Toi a noi nhieu dp, trong nhng lan gap g cac tn hu, rang ieu chung toi nhan th nhieu hn gap boi so vi ieu chung toi cho. That vay, khong the nao vo cam trc nhng kinh nghiem va nhng chng tch cua ngi cong giao Viet Nam.

Toi van con thay trc mat va trong long mnh hnh anh cac cong oan phung vu Quy Nhn, Pleichuet, Hanoi, v.v...; hnh anh cac tn hu nay, ma nhieu ngi thuoc dan toc thieu so, tran ngap san nha th Kontum vao ngay 8 thang 3; toi con thay trc mat hnh anh cua cong ong Ha Long that sot men, mot cong ong tng ganh chu bao nhieu la kho au.

Cach ho cau nguyen gay an tng manh ni toi. Ho that lang ong, cham chu, that sot sang nhng ong thi rat hien dien trong cong oan mnh. Moi ngi, ln nho, gia tre, nam n, eu ong thanh hat ca va ap le.

Va lam sao khong nhac en long yeu men cua ngi cong giao Viet Nam oi vi c Thanh Cha, mot long men ma ho khong ngng bieu lo suot cuoc vieng tham cua Phai oan Toa Thanh.

Giao Hoi Viet Nam la mot Giao Hoi dung cam, nang ong va ay sc song, ma mot dau ch la so lng ong ao cac ng sinh vao tac vu linh muc va i song tu tr. ay cung la mot Giao Hoi rat dan than vao xa hoi. Cham soc nhng ngi thieu thon, va c ao cong hien nhieu hn trong giao duc va trong cac van e xa hoi, hau c ong gop nhieu hn, chat lng hn va hieu qua hn cho at nc va ngi dan, khong phan biet tn ngng ton giao. Cuoi cung ay la mot Giao Hoi y thc nhng van e lien quan en viec cong nghiep hoa nhanh chong cua at nc va en cai suc soi cua viec phat trien kinh te (vi mot t le phat trien 8.4% d kien trong nam 2007, nc Viet Nam la nen kinh te phat trien nhanh th nh tren the gii); mot Giao Hoi ang chuan b e oi au vi moi thach thc.

 

Tran Duy Nhien (chuyen dch Viet ng t ban tin tieng Phap)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page