Dien bien mi nhat xung quanh bien co

tng Pieta b ap pha ong inh Phat Diem

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dien bien mi nhat xung quanh bien co tng Pieta b ap pha ong inh Phat Diem.

ong inh, Viet Nam (22/03/2007) - Thang Gieng mua le hoi. Thien ha no nc keo nhau i hanh hng ay o. Chung toi cung len ng i hanh hng knh vieng c Me Sau Bi Giao x ong inh, Giao phan Phat Diem.

Gia mua xuan ong xanh, nc trong, tri am ap, con ngi va canh vat trong ti tnh la lung. Gia cong nha th co may em nho ang vui ua va may ba ban hng hoa banh keo. Trong san nha th co mot xe o to va ch mot oan hanh hng en t Tha Thien - Hue. c Me La Vang ang hiep thong vi c Me Sau Bi ong inh vay.

san trc nha th co dan mot so bc anh chup canh cac thanh phan dan Chua Giao phan Phat Diem ang no nc i hanh hng c Me Sau Bi nui Go trong o co anh quy cha quy thay Dong Chau Sn Ninh Bnh, quy cha quy x cua Giao phan Phat Diem.

Nha th ca m. Co hai ba ang quet don ben trong. Nha x th on ao nh lang co am. ay la cac giao dan trong x c chia phien tuc trc on tiep khach hanh hng. Lo nc noi va thuyen o cho khach. Mien ph. Tam bang thong bao cua giao x cuoi nha th ghi ro the.

Co ca bc hnh chup canh c cha Giuse Nguyen Van Yen, Giam muc Giao phan Phat Diem va ba con giao dan ang at tng hom nao. Cung co hnh chup canh giao dan trong giao x ang vay thuyen xung quanh Nui Go e c hanh thanh le sau khi bc tng b ap pha.

Cac thieu nhi th vui chi vo t va ci ua vui ve khi thay khach hanh hng. Nhng cac ong chc viec trong Hoi ong Giao x th co ve cang thang va met moi. Cac ong tiep on rat nong hau va mau chong sap at thuyen be cho khach vieng c Me Sau Bi cung nh san sang tra li cac cau hoi cua moi ngi.

Cac ong cho biet t khi xay ra vu viec en gi, cac ong khong ngng phai the kho x khi gia cac quan iem va y kien khac nhau cua chnh quyen, giao quyen va giao dan. Tro chuyen vi cac ong ngi ta biet them nhieu thong tin cu the thu v xung quanh vu ap pha tng va tien trnh giai quyet.

Chung toi len thuyen, chay xuoi theo dong song Hoang Long, en Nui Go. Thuyen be i lai kha tap nap. T ha lu len, t thng lu xuong. Thuyen pha ha lu len thng ch khach du lch trong ngoai nc. Ca hai eu tien ve Nui Go.

Sau khi knh vieng c Me. Chung toi i tm hieu s viec ay o, trong giao phan. Theo nh chung toi c biet vu viec dien tien nh sau cho en ngay 13.03.2007:

1. Ngay 05.11.2006 c Giam Muc Phat Diem va giao dan ong inh tam at tng Pieta chan thanh gia Nui Go.

2. Toi 29.01.2007 giao dan lam nghe ca khuc song at tng b can bo chnh quyen a phng bat dung cu hanh nghe va b xua uoi khoi khu vc at tng.

3. Sang ngay 30.01.2007 khi thc day, giao dan thay tng Pieta a b ap pha. Cong an huyen Nho quan a ti hien trng lap bien ban.

4. Ngay 01.02.2007 cha Giuse Le c Nang va giao dan ong inh lam n gi en Toa Giam Muc va cac c quan chnh quyen lien quan e xin "ieu tra va x ly ke xau a pha tng".

5. Ngay 07.02.2007 Cong an huyen Nho Quan ra thong bao so 46/CANQ: Noi dung khang nh mot so ieu khac nhau trong o co cho biet a tm ra 10 oi tng ap pha tng. Mot noi dung khang nh khac la: "Viec ap pha tng khong co s ch ao cua cap uy, chnh quyen a phng ma do 10 oi tng thc hien, trong o co s tham gia cua ca nhan mot so lanh ao xa Thng Hoa..."

6. Ngay (khong xac nh) thang 03.2007 Cong an huyen Nho Quan ra thong bao so 76/TB-CANQ: Thong bao ket qua x ly so oi tng tham gia vu ap pha tng xay ra em 29.01.2007 tai xa Thng Hoa, huyen Nho Quan. Thong bao ke ro ten tuoi 10 oi tng, oc het th biet trong o co 7/10 la can bo xa, cu the la co chu tch, b th, pho trng cong an va 4 cong an vien. Thong bao cho biet cap uy va chnh quyen huyen Nho Quan a cach chc B th ang uy va Chu tch UBND va Pho Trng CA va cac CA vien xa Thng Hoa. Cung can noi them la cac cong an vien nay eu la cac oi tng tng co nhng hanh ong bat hao tai a phng ma khong hieu v ly do g a c a vao lam CA. Thong bao cho biet can c theo phap luat hien hanh, so ngi tham gia ap pha tng phai boi thng tien e sa cha bc tng b h hong. Roi e ngh Ban chap hanh giao x ong inh hp tac sa cha bc tng, bao am tnh hnh ANTT va cac sinh hoat ton giao bnh thng tai a phng.

7. Ngay 01.03.2007 UBND huyen Nho Quan a to chc hoi ngh tai UBND xa Thng Hoa, cong bo cong khai cac quyet nh ky luat oi vi cac ng s ap pha tng.

8. Ngay 05.03.2007 c Giam Muc Giao phan Phat Diem cung cac linh muc trong Ban T van va Hoi ong Linh muc cua Giao phan a nhom hop nham giai quyet ve vu ap pha tng Pieta ong inh. Bien ban cuoc hop sau o a c thong bao rong rai tai cac nha th trong Giao phan. Noi dung bien ban cho rang:

9. "Nen khep lai s viec v cach x ly vi pham cua CA huyen Nho Quan a ap ng n e ngh cua giao x ong inh. Viec sa tng nen tien hanh ngay e khep lai au thng va m ra tinh than Kito giao; Viec chuyen tng en v tr mi tren trien nui cach v tr cu khoang 200 met la hng tch cc. Tuy nhien cung tham khao y kien giao dan x ong inh e giai quyet cong ong".

10. Ngay 08.03.2007 UBND tnh Ninh Bnh ra cong van so 56/UBND-VP 7, noi dung tra li n e ngh cua linh muc Le c Nang va Ban Chap hanh giao x ong inh. Noi dung lap lai thong bao so 76/TB-CANQ cua Cong an Nho Quan. Co khac chang la ngi ky la ong Nguyen Tien Thanh, Pho Chu tch UBND tnh Ninh Bnh.

Vu viec khep lai. Giao dan a co n t xin ieu tra va x ly. Chnh quyen va giao quyen eu a co tieng noi. Ta n Chua v cach thc ng x tot ep cua cong ong giao dan s tai. Khong co vu xo xat hay co hanh ong qua khch nao.

Vu viec khep lai. Nhng...

Nhieu ngi van ang mong i ngay Giao phan to chc cong khai cong cong mot buoi le phat ta co ai dien cac thanh phan dan Chua trong Giao phan tham d tai ni tng c Me Sau Bi b ap pha.

Nhieu ngi van ngh rang theo tinh than Kito giao, cac oi tng ap pha tng can c sam hoi va hoa giai cho coi long thanh than bang cach xin loi cong khai trc cong ong hien dien nha th ong inh hay tai nui Go.

Nhng ong ao tn hu ang t cac ni o ve ong inh knh vieng c Me Sau Bi e cau nguyen va to long sam hoi. Bang xe may, xe ap, xe hi, thuyen may, thuyen nan. Ho t au ma ti? T Ninh Bnh, Nam nh, Thanh Hoa, Ha Nam, Ha Noi, Tha Thien-Hue, Nha Trang, Hoa Ky, v.v... Ho t au kho ma ti. Ho ong cam vi nhng au kho cua c Me Sau Bi ong inh./.

 

22/03/2007

Lng ien

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page