Tong ket nhng s kien quan trong

cua TC Beneito XVI trong nam 2006

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tong ket nhng s kien quan trong cua c Thanh Cha Beneito XVI trong nam 2006.

Tin Vatican (Vat 29/12/2006) - Nam 2006 sap sa ket thuc. Va mot nam mi 2007 ang en. Vao ngay cuoi nam, 31 thang 12 nam 2006, c Thanh Cha Beneito XVI se c hanh Nghi Le Ta n cuoi nam, Phung Vu Gi Kinh Chieu le vong c Maria Me Thien Chua, trong en Th Thanh Phero. Theo truyen thong hang nam, trong nghi le nay, moi ngi se hat Thanh Vnh Chuc Tung Chua, Thanh Vnh Ta n,... e ta n Thien Chua a ban nhng n lanh trong mot nam qua. Khi nghi thc Kinh Chieu ta n ket thuc, c Thanh Cha se i ra quang trng Thanh Phero e vieng Hang a Noel.


Trong nam 2006, tong cong a co khoang hn 3 trieu 2 tram hai chuc ngan khach hanh hng en tham d cac buoi tiep kien cong khai cua c Thanh Cha Beneito XVI.


Trong 12 thang va qua cua nam 2006, c Thanh Cha Beneito XVI a thc hien nhng cong viec muc vi tinh than Chan Ly va Bac Ai. Chan Ly va Bac Ai la hai chu e ma c Thanh Cha a gii thieu vi moi ngi nh la nhng nguyen tac muc vu trong suot trieu ai cua ngai t khi ngai lanh nhan chc vu Giao Hoang vao ngay 24 thang 4 nam 2005. Sau ay, la nhng s kien quan trong ma c Thanh Cha a thc hien trong nam 2006 va qua:

- Ngay 25/01/2006: c Thanh Cha gi toan the dan Chua Thong iep au tien cua ngai: Thong iep "Thien Chua la Tnh Yeu". 10 ngay sau khi phat hanh Thong iep nay, a co hn 1 trieu ban a c ban het, va tr thanh tac pham ban chay nhat trong thi gian nay.

- Ngay 3/03/2006: c Thanh Cha vieng tham ai Phat Thanh Vatican, va chuc mng ai Vatican c thanh lap 75 nam.

- Ngay 24/03/2006: c Thanh Cha phong tc cho 15 v Tan Hong Y.

- Ngay 19/04/2006: c Thanh Cha c hanh thanh le ta n, ky niem mot nam lanh nhan chc vu Giao Hoang.

- Ngay 25/05/2006: c Thanh Cha len ng vieng tham Muc Vu quoc gia Ba Lan. Muc ch chnh cua chuyen vieng tham la tng niem v giao hoang tien nhiem c Gioan Phaolo II.

- Ngay 3/06/2006: c Thanh Cha tiep kien tai quang trng Thanh Phero, hn 40 ngan thanh vien cua cac hoi oan va cac hiep hoi cua giao hoi cong giao en t khap cac quoc gia tren the gii.

- Ngay 12/06/2006: c Thanh Cha bo nhiem c Hong Y Tarcisio Bertone, Tong Giam Muc giao phan Genoa, lam tan Quoc Vu Khanh Toa Thanh. Va ngay 15/09/2006 c tan Quoc Vu Khanh Toa Thanh nham chc.

- Ngay 8/07/2006: c Thanh Cha len ng vieng tham muc vu quoc gia Tay Ban Nha. Sau khi vieng tham Tay Ban Nha, c Thanh Cha i ve mien Bac Italia e ngh he.

- Ngay 9/09/2006: c Thanh Cha len ng vieng tham c Quoc va ni sinh quan cua ngai. Ngay 12/09/2006, c Thanh Cha a dien thuyet tai ai Hoc Regensberg ve e tai "c Tin va Ly Tr", bai thuyet trnh nay a tao nen mot vai hieu lam t pha hoi giao. Tuy nhien, bai thuyet trnh nay cung a c Phan Khoa Hung Bien cua ai Hoc Tubingen cua c Quoc bnh chon la "bai dien thuyet cua nam 2006".

- Ngay 23/11/2006: c Thanh Cha tiep kien c Tong Giam Muc Canterbury cua Anh Giao.

- Ngay 28/11/2006: c Thanh Cha len ng vieng tham Tho Nh Ky. Gap g ai ket vi c Thng Phu Constantinople cua Chnh Thong Giao. Vieng tham va cau nguyen tai en Th Xanh cua Hoi Giao. Va dang thanh le tai trung tam hanh hng "Ngoi Nha cua c Me" tai Epheso.

- Ngay 8/12/2006: c Thanh Cha gi toan the dan Chua S iep ngay Quoc Te Hoa Bnh cua nam 2007.

- Ngay 14/12/2006: c Thanh Cha tiep kien c Tong Giam Muc Chnh Thong Giao Hy Lap Christodoulos cua Thanh Nha ien. ay la lan au tien mot v Giam Muc Chnh Thong Giao Hy Lap chnh thc vieng tham Toa Thanh ke t sau cuoc ai ly giao nam 1054.

Ngoai ra, theo bao cao cua Van Phong Phu Giao Hoang, trong nam 2006, tong cong a co khoang hn 3 trieu 2 tram hai chuc ngan khach hanh hng en tham d cac buoi tiep kien cong khai cua c Thanh Cha Beneito XVI. Trong o nhieu nhat la so lng ngi tham gia cac buoi huan c trc gi Kinh Truyen Tin vao cac buoi tra tai quang trng Thanh Phero hay tai san trc ien Castel Gandolfo, gan ben nha ngh mat cua c Thanh Cha, co khoang hn 1 trieu 3 tram ngan ngi tham d. Tiep en la so lng ngi tham d cac buoi tiep kien chung vao moi th T hang tuan, co khoang hn 1 trieu khong tram 3 chuc ngan ngi. So lng ngi tham d cac nghi le khac cua c Thanh Cha, co khoang hn 5 tram 4 chuc ngan ngi. Cuoi cung la so ngi tham d cac buoi tiep kien ac biet khac cua c Thanh Cha, co khoang hn 3 tram 6 chuc ngan ngi.

Trong suot nam 2006, so ngi tham d cac buoi huan c trc gi Kinh Truyen Tin vao moi tra Chua Nhat hoac Le Trong nhieu nhat la vao thang 12, co khoang hn 2 tram 6 chuc ngan ngi, va tiep en la vao thang 5, co khoang hn 2 tram le 7 ngan ngi.

 

(Joseph Trng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page