Cuoc hop bao gii thieu s iep cua TC

cho ngay Quoc Te Hoa Bnh mung 1/1/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Hong Y Martino chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh m cuoc hop bao e gii thieu s iep cua c Thanh Cha Beneito XVI cho ngay Quoc Te Hoa Bnh mung 1 thang Gieng nam 2007.

Tin Vatican (Vat. Apic 12/12/2006) - Luc 11 gi 30 phut tra th Ba, ngay 12 thang 12 nam 2006, c Hong Y Martino, chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, a chu s cuoc hop bao e gii thieu S iep Hoa Bnh cua c Thanh Cha Beneito XVI cho ngay Quoc Te Hoa Bnh, mung 1 thang Gieng nam 2007. Chu e cua s iep la: Nhan V la Con Tim cua Hoa Bnh. Tng cung nen nhac lai ni ay rang TC a ky vao S iep Hoa Bnh nam 2007 t ien Vatican ngay 8 thang 12 nam 2006.

Theo ngon ng gii thieu cua c Hong Y Martino, TC a e ngh mot moi sinh mi cua hoa bnh.

Theo c Hong Y Martino, trong s iep hoa bnh cua c Thanh Cha, s that ve con ngi c at vao trong tng quan vi mot quan niem mi ve moi sinh cua hoa bnh.

Ngoai moi sinh thien nhien, con co mot moi sinh ma ta co the goi la moi sinh nhan ban; moi sinh nay oi khi oi hoi phai co moi sinh xa hoi. Va ieu nay keo theo he luan la con ngi, neu that s quan tam en hoa bnh, th phai luon quan tam en nhng lien he hien co gia moi sinh thien nhien --- tc ton trong thien nhien --- va moi sinh nhan ban.

Theo c Hong Y Martino, th c Thanh Cha Beneito XVI, trong s iep Hoa Bnh nam 2007, a xac nh moi tng quan khong the xoa bo c gia hai loai hoa bnh: hoa bnh vi thien nhien (ton trong moi sinh t nhien) va hoa bnh gia con ngi (moi sinh nhan ban). Viec pha huy moi sinh t nhien, viec s dung khong ung hoac mot cach ch ky nhng nguon tai nguyen thien nhien se lam phat sinh nhng o v, nhng xung ot va nhng chien tranh. Tat ca nhng tieu cc nay la hieu qua cua mot quan niem vo nhan ao ve phat trien. That vay, mot s phat trien ma ch gii han vao kha canh ky thuat va kinh te, va l la vi kha canh luan ly va ton giao, th se khong the nao la mot s phat trien toan dien cho con ngi, nhng ch la mot phat trien phiem dien, va cuoi cung se a en viec khai trien kha nang huy diet con ngi.

e gii thieu cho gii bao ch S iep Hoa Bnh cua c Thanh Cha cho ngay Quoc Te Hoa Bnh, mung 1 thang Gieng nam 2007, c Hong Y Renato Martino, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong Ly va Hoa Bnh, a noi nh sau:

Toi vui mng c gap g quy v, e gii thieu s iep cua c Thanh Cha Beneito XVI cho ngay Quoc Te Hoa Bnh nam 2007. Cho dp c hanh nay, TC a chon va e ngh lay Nhan V lam chu e e suy t; Nhan v nay c nhn nh la con tim bm sc manh thc hien moi d an ch that ve hoa bnh. Trong khung canh cua viec c hanh ky niem 40 nam ban hanh thong iep Phat trien cac dan toc cua c Phaolo VI, va ky niem 20 nam ban hanh thong iep Moi Quan tam xa hoi cua c Gioan Phaolo II, c Thanh Cha Beneito XVI cong hien cho chung ta mot loat nhng ch dan nham lien ket s that ve con ngi vi s that ve hoa bnh, chu e cua s iep hoa bnh nam 2006. Chung ta co the qua quyet rang S iep Hoa Bnh cua nam 2007 can c oc va giai thch nh la s tiep tuc va bo tuc cho s iep hoa bnh nam 2006. That vay, ni so 1 cua S iep Hoa Bnh nam 2007, c Thanh Cha Beneito XVI qua quyet rang: khi ton trong nhan v, ngi ta co vo nen hoa bnh; va khi xay dng hoa bnh, ngui ta thiet lap nhng tien e cho viec phat trien toan dien ch thc con ngi. Nhan V va Hoa Bnh luon luon lien he vi nhau trong mot trao oi ho tng phong phu, ket thanh tien e va nen tang vng chac nhat, e the hien cu the ng loi ung an, tren bnh dien van hoa, xa hoi va chnh tr, e tiep can vi nhng chu e phc tap lien quan en viec thc hien hoa bnh trong thi ai chung ta.

Trong li gii thieu tren, chung ta thay c Hong Y Martino dung hnh anh con tim bm sc manh thc hien moi d an ch that ve hoa bnh, nen chung toi xin dch chu e cua S iep Hoa Bnh nam 2007 bang cum t: Nhan V, Con Tim cua Hoa Bnh, thay cho cach dch Nhan V, Trung Tam cua Hoa Bnh. T con tim gi y cho chung ta nhieu hn la t trung tam. Con Tim trong than the con ngi rat quan trong e bm mau i khap c the. Cung the, nhan v, pham gia cua nhan v, hay ung hn viec ton trong nhng quyen li cua nhan v, la rat quan trong, nh con tim bm sc manh thc hien cac d an hoa bnh. Ban bac trong suot s iep Hoa Bnh nam 2007, TC nhieu lan nhac en viec ton trong nhan quyen, nhat la quyen song va quyen t do ton giao.

Sau li nhap e, S iep Hoa Bnh 2007 c chia ra lam 8 phan, moi phan co hai so.

1. Tng quan gia nhan v va hoa bnh: hong an va trach vu. (so 2 va 3)

2. Quyen song va quyen t do ton giao (so 4 - 5)

3. Ban tnh cua tat ca moi ngui eu bang nhau (so 6 - 7)

4. Moi sinh cua hoa bnh (so 8 - 9)

5. Nhng cai nhn han hep ve con ngi (so 10 - 11)

6. Nhng nhan quyen va nhng to chc quoc te (so 12 - 13)

7. Cong phap quoc te ve nhan ao va quyen noi bo cua cac quoc gia (so 14 - 15)

8. Giao Hoi bao ve ac tnh sieu viet cua nhan v (so 16 - 17)

Tuy nhien trong cuoc hop bao vao tra th Ba ngay 12 thang 12 nam 2006, e gii thieu S iep Hoa Bnh cho gii bao ch, c Hong Y Renato Martino a tom lai 8 phan cua S iep lai trong ba phan chnh.

c Hong Y a noi nh sau:

S iep cua c Thanh Cha c trnh bay theo mot c cau co ba phan; va trong moi phan nay, chu e ve nhan v c t t giai bay trong tng quan vi nhng kha canh khac nhau cua cong cuoc co vo cho hoa bnh.

- Trong phan th I, c lam noi bat y ngha va gia tr cua moi lien le gia nhan v va hoa bnh; y ngha va gia tr nay c hieu va c trnh bay qua nhng pham tru co tnh cach than hoc va thieng lieng; o la pham tru hong an va pham tru trach vu.

- Ni phan th II cua s iep, s that ve nhan v c at vao trong tng quan vi quan niem mi va co tnh cach oi mi ve moi sinh cua hoa bnh.

- Trong phan th III cua S iep, s that ve nhan v c nhan nh trong tng quan vi thc tai phc tap cua viec ton trong nhng nhan quyen can ban, ton trong quyen nhan ao quoc te va ton trong cac trach nhiem i lien vi hoat ong cua cac To Chc Quoc Te. S iep Hoa Bnh c ket thuc vi li mi goi nhng ngi kito hay tr thanh nhng ke hoat ong xay dng hoa bnh.

Nh vay, theo cai nhn trnh bay cua c Hong Y Martino, chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, th phan th I cua S iep bao gom ba iem, t so 2 cho en het so 7, noi en ba iem nh sau:

1. Nhan v va hoa bnh: Hong an va trach vu;

2. Quyen song va quyen t do ton giao;

va 3. Ban tnh bang nhau cua tat ca moi ngi.

c Hong Y Renato Martino a giai thch tiep S iep Hoa Bnh cua TC cho ngay Quoc Te Hoa Bnh mung 1 thang gieng nam 2007, vi nhng li nh sau:

Phan th I cua S iep Hoa Bnh ket thuc vi hai so 6 va 7 nhac lai mot cach ro rang chu e ve s bnh ang trong ban tnh gia tat ca moi ngi, vi hai xac nh chnh yeu nh sau: xac nh th nhat nhac en nhng bat bnh ang xa hoi hien co trong the gii chung ta; nhng bat bnh ang nay xem ra cang ngay cang noi bat hn vi van e to ln ve s ngheo cung tot o cua hang t ngi nam n, khong c hng nhng ieu thiet yeu cho s song nh: lng thc, nc uong, nha va sc khoe, nhat la tai luc a phi chau; xac nh th hai lien quan en s bat bnh ang gia ngi nam va ngi n. Ve iem nay, TC qua quyet nh sau trong S iep Hoa Bnh cua ngai: Toi ngh en nhng boc lot lam dung ngi n nh la nhng o vat va ngh en bao hnh thc thieu s ton trong oi vi pham gia ngi n; toi cung ngh en --- trong khung canh khac --- nhng quan niem ve nhan hoc luon luon co mat trong vai nen van hoa, danh cho ngi n mot cho ng het sc tuy thuoc vao quyet nh oc oan cua ngi nam, keo theo nhng hau qua xuc pham en pham gia ngi n nh la mot nhan v va xuc pham en viec thc thi nhng s t do can ban. Nhng bat bnh ang xa hoi noi tren va nhng bat bnh ang phai tnh la nhng ly do ang quan ngai gay bat on cho cong cuoc xay dng hoa bnh.

Phan th II cua S iep co the c ta nhan dien t so 8 cho en het so 11. Noi dung chnh cua phan th II nay xoay quanh quan niem co tnh cach oi mi ve moi sinh cua Hoa Bnh. Trong S iep Hoa Bnh cua c Beneito XVI, quan niem ve Moi Sinh cua Hoa Bnh la mot khai trien mi cua quan niem ve moi sinh nhan ban c e ra trong thong iep Nam Th 100 cua c Gioan Phaolo II. That vay, ay t Chua Gioan Phaolo II a viet nh sau: Khong nhng trai at nay a c Thien Chua trao ban cho con ngi; va con ngi phai s dung trai at ung theo y nh nguyen thuy tot lanh ma theo o trai at a c trao ban cho con ngi. Nhng Thien Chua con trao con ngi cho con ngi; va do o con ngi can ton trong nhng c cau t nhien va luan ly, ma ho a tiep nhan. c Beneito XVI day rang nhan loai, --- neu quan tam en hoa bnh, --- can luon ghi nh nhng lien ket gia moi sinh thien nhien, ---- tc s ton trong oi vi thien nhien ---- va moi sinh nhan ban ma tren o xa hoi c xay dng. Mot trong nhng ac iem hien nhien nhat cua thi ai chung ta la moi thai o khong ton trong moi sinh, eu mang en nhng thiet hai cho moi trng nhan ban va xa hoi, va ngc lai. Hoa Bnh c the hien moi ngay mot hn nh la s lien ket khong the bo qua c gia hai hoa vi tao vat va hoa bnh gia con ngi. Va ca hai (s hai hoa vi tao vat va hoa bnh gia con ngi) eu oi hoi hoa bnh vi Thien Chua. Bai Ca Tao Vat cua thanh Phanxico, bai th va la li cau nguyen c goi la Bai ca anh Mat Tri, la mot th du ang kham phuc --- va cung rat thi s --- cua hai moi sinh thien nhien va nhan ban cua hoa bnh. Nh chung ta se nghe qua di ay, c Thanh Cha Beneito XVI, khi noi ve moi sinh cua hoa bnh, th lien ket moi sinh nay vi van e ve nang lng va ve viec cung cap nang lng. Hien ang co cuoc chay ua i tm nang lng. Neu thieu nang lng, th s phat trien, --- hay khong phat trien --- se tr nen nh the nao? S au c nang lng cung gay thiet hai cho hoa bnh. Cuoi cung, TC nhac rang con ngi khong the nao nhan danh Thien Chua, e gay chien tranh. Va cung khong the nhan danh con ngi, e gay ra chien tranh. Chien tranh khong the nao c bien minh bi nhng ly le than hoc, va cung khong the nao c bien minh bi nhng ly le nhan hoc.

S iep Hoa Bnh nam 2007 cua c Thanh Cha Beneito XVI, ve chu e: Nhan V, Con Tim cua Hoa Bnh. Trc ay, chung toi a co dp giai thch tai sao dung t Con Tim thay cho t Trong Tam. T Con Tim lam ta nh en con tim cua con ngi, vi y ngha ay bieu tng la con tim bm mau nuoi song toan than the. Con Tim la c quan lam cho song. Tim ngng ap, th than the con ngi b chet. Nhan V, Con Tim cua Hoa Bnh. Viec ton trong pham gia con ngi, --- mot pham gia nhat nh va thng hang cua con ngi c Thien Chua tao dng giong hnh anh Ngai, --- (viec ton trong nay) la con tim cua hoa bnh, lam cho hoa bnh c song, c ben vng. Mat con tim, con ngi chet. Khong ton trong nhan v, hoa bnh cung tan.

T nhan v c dung ay, trong chu e cua S iep Hoa Bnh, muon bao gom trong o them hai yeu to nay na, la pham gia va nhng nhan quyen. V the ma chung ta nhan thay TC Beneito XVI, luon luon trong suot s iep Hoa Bnh nam 2007, nhac en pham gia va nhng quyen li cua con ngi. Con ngi co mot ban tnh ben vng, duy nhat giong nh nhau, nen tat ca moi ngi eu bnh ang vi nhau, tren can ban nay.

Khong the nao choi bo , hay tng oi hoa ban tnh con ngi. Bi v, neu lam nh the, --- ngha la neu loai bo hay tng oi hoa ban tnh con ngi--- th nhan quyen khong co nen tang vng chac na. Chnh v the ma TC a qua quyet trong S iep Hoa Bnh nam 2007 rang: quan niem giam yeu ve ban tnh con ngi, lam giam yeu s bao ve nhan quyen, va lam giam yeu hoa bnh.

Phan th III cua S iep, ni hai so 14 va 15, TC keu goi tai xac nhan va ap dung cong phap quoc te ve nhan ao trong nhng cuoc xung ot, nhat la xung ot vu trang, t ra e lam nhe bt nhng au kho cho dan chung vo toi, nan nhan cua cuoc xung ot.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page