D An Thanh Lap Khu Pho Viet Nam

Tai Montreal, Quebec, Canada

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaires in Asia

 

D An Thanh Lap Khu Pho Viet Nam Tai Montreal, Quebec, Canada.

(Canada 25/07/2006) - Buoi hop mat thao luan d an co cac chuyen gia ia oc, bao hiem, luat phap, ngan hang c to chc vao 12 gi tra th Hai 24-07-2006 a bau xong ban quan tr d an va ke tiep se to chc van nghe quy mo gii thieu d an en toan the ong bao d tru toi th Bay 30-9-2006 sap en, ong thi gay quy e giup cac thng gia se m c s tai ay. Cac bao ch tai Canada, My, Au Chau va Viet Nam eu a ang tin d an nay cung nh cac ai phat thanh ke ca BBC, A Chau T Do va ai TV Echo Du Vietnam. Chung toi a co san mot so listing cac ca hang trong trong khu vc pho Viet Nam tng lai bao gom ng Jean Talon, Saint Hubert, Belanger va Saint Denis. Hien nay a co c tren 20 c s thng mai va chuyen nghiep Viet Nam a m va sap co nhieu c s khac sap m. Xin quy v thng gia en tm a iem thue hoac mua v gia tien thue mua chac chan se tang nhanh sau o.

Tran trong knh mi ong bao khap the gii hung ng tham gia trong d an thanh lap khu pho Viet Nam tai Montreal, moi chi tiet xin lien lac:

Thi s Tan Van

Ngo Van Tan, Pl. Fin. (Ke Hoach Gia Tai Chanh)

Thay mat Uy Ban Thanh Lap Pho Vietnam Town Montreal, Canada

Tel: 514 866 5811 ext. 202 Email: ngovantan@yahoo.com

 

1. Boi Canh: Tai nhieu ni tren the gii co ngi Viet nh c a thanh hnh cac khu pho thng mai Viet Nam nh Paris, Moscou, Houston, Orange County. Orange county la ien hnh cho sc song va kha nang phat trien khi ngi Viet biet oan ket tap trung cac c s thng mai va chuyen nghiep lai chung mot khu pho: Mac dau nc My a va trai qua s tr tre kinh te va nhieu c s thng mai tren at My pha san hoac ong ca, khu pho ngi Viet van tiep tuc phon thnh va s kien nay a lam cho ngi My ngac nhien.


Toan canh Thanh pho Montreal, Quebec, Canada.


Mac dau ngui Viet nh c a hien dien Montreal tren 3 thap nien vi tong dan so phong nh 42,000 ngi va ay la cong ong ngi Viet co t so tr thc va chuyen mon cao hang nhat tai Bac My, li tc cao hang nhat so vi ngi Viet tai Canada, tre trung va nang ong, tng lai ay nhieu ha hen. Nhng cho en nay van cha hnh thanh khu pho thng mai mang net ac thu Viet Nam, tham ch nen thng mai c ban chang han nganh thc pham hau nh hoan toan nam trong tay Hoa kieu hoac Mien kieu, gan nh khong co tiem thc pham A ong do ngi VN lam chu. Neu tnh trung bnh moi au ngi tieu thu 40$ thc pham moi tuan th moi nam 2,000$, thng vu nganh thc pham len en tren 80 trieu o la moi nam, tong cong 25 nam qua len en tren 2 t o la. Neu tnh li nhuan 10% cong ong tai ay a lam that thoat nguon li c ban tren 200 trieu o la va hang tram cong viec lam trong gan 3 thap ky qua, khong c mot li cam n cua nhng ngi thu hng. Khong ch rieng nganh thc pham ma cac nganh khac cac thng gia hoac nha chuyen nghiep ngi Viet thung nham vao khach hang ngoai cong ong thay v "Ta ve ta tam ao ta", bo mat mot th trng ay tiem nang mai lc hang tram trieu o la moi nam cha noi en th trng dan ban x.

Chung toi may man co dp tham vieng va nghien cu cac khu pho Viet Nam tren the gii va hien nay a tap hp c nhng ngui thien ch lai vi nhau trong muc tieu thanh lap khu pho Viet Nam tai Montreal e sau nay lu lai di san cho con chau chung ta cung nh niem hanh dien cho cong ong va dan toc. Thanh lap khu pho Viet Nam tai Montreal la s mang cua moi chung ta. Sau thi gian nghien cu ky lng, hien nay chung toi a quyet nh chon khu Metro Jean Talon lam khi iem khu pho Viet Nam trong tng lai. ng Saint Denis va Saint Hubert la truc chnh Nam Bac cung nh ng Jean Talon la truc ong Tay cua thanh pho. V ay la khu pho sam uat thch hp co ay u phng tien lu thong metro va bus, co cho au xe ngoai ng va trong parking, nha pho tng oi con trong tnh trang tot, cac tiem VN va A chau a co san khong phai tm khach nh mot khu tan lap. Ngi Viet sau khi nhan thay li ch khu Viet Nam t t se tap trung ve tren nhng con ng trong khu vc nay va nh vay se tao c sc manh chnh tr qua s tap trung la phieu, co kha nang quyet nh c s chien thang cua ngi dan c co khuynh hng ung ho cong ong, nh o chung ta co tieng noi trong chnh trng, ieu kien at co e phat trien kinh te cong ong.

2. Sach lc Tiep Th: Noi en thng mai la noi en khach hang, khong co khach hang th c s nhieu en may cung khong goi la thng mai c. Do o, chung ta se ieu nghien cac phng thc giup cho cac c s thu hut them khach hang, lam sao cho gia thanh re hn e u sc canh tranh vi cac c s ngoai quoc. Ngoai ra, chung ta con co nhng phan thng khuyen khch ngi Viet en mua san pham cung nh dch vu, cha ke trong tng lai se thu hut them mot so du khach Viet kieu t cac ni tren the gii. Mot khu tap hp cac ca hang, quan an va van phong chuyen nghiep se vo cung tien li v tiet kiem thi gi cung nh ph ton di chuyen cho ngi tieu thu va rat de thu hut khach hang. Nhng chi tiet ke hoach se uc thao luan trong nhng buoi hop ke tiep.

3. Phng thc to chc: Trc ay co nhieu ngi Viet t ng ra m c s thng mai hoac v that nghiep khong tm c viec sinh song, hoac v khong thch i lam cong va muon lam chu e t quyet nh so phan cua mnh, nhng theo thong ke so c s ngi Viet thanh cong th t that bai th nhieu, nhieu ngi mat ca von lieng, suy sup tinh than va the chat sau khi that bai, co ngi tan v ca gia nh, co ngi mat ca nha ca, xe co v pha san sau thi gian chui au vao kinh doanh. Cai gia tra cho s kinh doanh thieu to chc va kinh nghiem qua mac, lam cho nhieu ngi nhat la gii tre khong dam dan than, trong khi sc manh kinh te cua bat c cong ong hoac quoc gia nao cung la thng mai. Ngoai ra, sau khi that bai ho khong c tr cap that nghiep v t mnh lam chu. Do o, chung toi a nghien cu va tm phng phap lam sao va giup cac nha kinh doanh ngi Viet va co c hoi tham gia ma lai giam thieu rui ro neu that bai. Chung toi e ngh thanh lap cong ty trach nhiem hu han hoac hnh thc hp tac xa. Vi nhng loai hnh thc nay, moi thanh vien se mua co phan trong cong ty va cong ty se ng ten lam chu trong giai oan au cho en khi c s u sc canh tranh va phat trien co the sang lai chu quyen cho ngi quan ly co co phan vi gia vo vu li. Nh vay trng hp c s that bai (xac xuat thap hn t m) ch mat mot phan hoac te nhat la so tien au t khong b mat tai san ca nhan va gia nh, cung nh co the hng cac quyen li bao hiem that nghiep sau o. Cong ty se co phng tien mi cac chuyen vien va thng gia kinh nghiem co van va huan luyen cho cac c s phat trien, tm nguon tai tr va cung cap gia re, nghien cu th trng, tiep th va khuyen mai e giup mang lai thanh cong cho cac c s thng mai VN, a en ket qua mot pho Viet Nam thanh cong tai Montreal gop mat vi cac cong ong ngi Viet tren the gii. Neu cac thng gia a co von lieng va kinh nghiem khong can gia nhap cong ty hoac hp tac xa th hay t lc bat tay vao viec tm kiem ca hang ngay v mot khi d an bat au gia nha se tang cao.

4. Ho Tr Viet kieu tai Canada va Quoc Te: Chung toi gi li keu goi en tat ca cac cong ong ngi Viet tai cac thanh pho va tnh khac trong lanh tho Canada t New Brunswick cho en Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia va tat ca kieu bao khap the gii nhat la tai My va Au chau tham gia vao chng trnh lap khu pho Vietnam Town tai Montreal, v tai ay co nhieu trien vong va mang lai li nhuan cao cho quy v. Montreal la thanh pho ep hang nhat Bac My, phong canh hu tnh, an ninh va phong phu, co cac trng ai hoc noi tieng, ni ly tng cho ngi Viet chon sinh song "at lanh chim au" ang ch on quy v.

Buoi hop mat thao luan d an co cac chuyen gia ia oc, bao hiem, luat phap, ngan hang c to chc vao 12 gi tra th Hai 24-07-2006 va ke tiep. Sau o chung toi se to chc em van nghe gay quy cung nh gii thieu khu pho en toan the ong bao. Cac bao ch tai Canada, My, Au Chau va Viet Nam eu a ang tin d an nay cung nh cac ai phat thanh ke ca BBC, A Chau T Do va ai TV Echo Du Vietnam. Chung toi a co san mot so listing cac ca hang trong trong khu vc pho Viet Nam tng lai bao gom ng Jean Talon, Saint Hubert, Belanger va Saint Denis. Hien nay a co c tren 20 c s thng mai va chuyen nghiep Viet Nam a m va sap co nhieu c s khac sap m. Xin quy v thng gia en tm a iem thue hoac mua v gia tien thue mua chac chan se tang nhanh sau o.

Tran trong knh mi ong bao khap the gii hung ng tham gia trong d an thanh lap khu pho Viet Nam tai Montreal, moi chi tiet xin lien lac:

Thi s Tan Van

Ngo Van Tan, Pl. Fin. (Ke Hoach Gia Tai Chanh)

Thay mat Uy Ban Thanh Lap Pho Vietnam Town Montreal, Canada

Tel: 514 866 5811 ext. 202 Email: ngovantan@yahoo.com

 

Nhu cau thanh lap khu pho Viet Nam tai Montreal

Trc ay toi a viet bai keu goi thanh lap khu pho VN tai Montreal a nhan c nhieu ap ng thuan li. Tuy nhien, muon thanh hnh ta can co nhng bc tien cu the hn, khong ch suy ngh hoac noi suong. Muon c vay, nha kinh doanh VN tai Montreal can phai can am va quyet tam tm mat bang e thue, mua, xin giay phep kinh doanh, dng bang hieu va mua s hoac che tao san pham, ch con c m th ta co tha, a c m t hn 31 nam roi van cha thanh! e tm hieu ve li ch cua mot khu pho VN, chung ta hay so sanh doanh nghiep cua ngI VN tai My va Canada v ca hai quoc gia nay ngi VN co tng ong ieu kien, nhng t khi ngi Viet tai My biet tap trung lai vi nhau e lap khu pho VN nh Little Saigon, Houston, Virginia, Chicago, Denver, Seattle, San Francisco, San Jose va tren 20 khu pho VN tai My th so doanh nghiep VN tai My tang len ang ke, theo thong ke mi nhat Viet kieu s hu gan 150,000 doanh nghiep tai My, co bao nhieu doanh nghiep tai Canada?

Theo ket qua khao sat bat au thc hien t nam 2002 va va c Cuc Thong ke My cong bo ngay 17-5, doanh nghiep do ngi goc chau A lam chu a vn len thanh "nhan to chu chot" trong nen kinh te My.

Cac Cty do ngi goc A lam chu co tong doanh thu hang nam len ti 326 ty USD, tang 8% so vi nam 1997. T nam 1997 en 2002, so lng doanh nghiep do ngi goc A lam chu tang 24%, len ti 1,1 trieu, nhanh gap 2 lan so vi mc trung bnh cua tat ca doanh nghiep My.

Tai lieu day gan 500 trang va c cong bo cho biet: Gan mot na trong so doanh nghiep goc A la do ngi goc Trung Quoc (290,197 doanh nghiep) va An o (231,179 doanh nghiep) lam chu. ng th ba la ngi goc Han Quoc vi 158,031 doanh nghiep.

ang chu y, so doanh nhan goc Viet vn len ng th t trong cong ong doanh nghiep chau A tai My vi 147,081 doanh nghiep, vt qua Philippines (128,223) va Nhat Ban (86,863). So lng doanh nghiep do ngi goc Viet lam chu chiem 13,3% tong so doanh nghiep goc A tai My.

Tuy nhien, theo khao sat cua Cuc Thong ke My, do ngi goc Viet khong co nhieu cac Cty c ln, nen so doanh thu ch at 15.7 ty USD/nam, chiem 4.8% tong doanh thu cua doanh nghiep goc A. Tong so tien lng ma doanh nghiep goc Viet chi cho lao ong la gan 3 ty USD/nam. Co gan 26,000 doanh nghiep vi quy mo tren 100 lao ong do ngi Viet lam chu.

Trong lnh vc anh bat hai san va dch vu lien quan en nong nghiep, doanh nhan goc Viet chiem the oc ton ve so lng vi hn 4,000 doanh nghiep, nhng doanh thu van ng sau Trung Quoc va Nhat Ban, cung v hau het kinh doanh nho le.

Ban le la lnh vc thu hut ong ao doanh nhan goc Viet nhat vi hn 14,000 doanh nghiep, mang lai doanh thu gan 3.6 ty USD. Dch vu khoa hoc ky thuat chuyen nghiep cung la the manh cua cac doanh nhan Viet kieu vi hn 8,500 doanh nghiep; tiep en la dch vu sa cha vi hn 7,000 doanh nghiep, bat ong san - 6,000, xay dng - 4,000, san xuat - 3,800 va giao thong co 3,500 doanh nghiep... Doanh nhan goc Viet yeu the trong lnh vc thong tin, giao duc, khai mo...

Co 3/10 doanh nghiep goc A kinh doanh trong lnh vc dch vu ky thuat, khoa hoc, sa cha va bao dng. Tuy nhien, cac Cty hoat ong trong lnh vc nay ch chiem 6% My. Ban s va ban le la nganh kinh doanh thanh cong nhat, chiem ti 47% tong doanh thu cua doanh nghiep goc A.

Bang co nhieu doanh nghiep goc A nhat la California, chiem 33.6%, tiep en la New York, Texas, New Jersey... Quan tap trung nhieu nhat doanh nghiep goc A la Los Angeles; tiep en la quan Queens (New York), quan Cam (California), Honolulu (Hawaii)...

Doanh nhan Viet kieu gop mat trong hau het cac khu buon ban co ngi chau A tren khap nc My, nhng tap trung ong nhat bang California va Texas vi 74,634 doanh nghiep, chiem 51%. (theo thong ke USA, c dch ra bi cac bao VN)

Theo Cuc Thong ke My, Viet kieu hoat ong kinh doanh nhieu nhat tai cac khu buon ban Los Angeles vi hn 27,000 doanh nghiep, Dallas vi 7,000, San Francisco - 6,700, Atlanta, Washington moi ni co 6,000, Seattle - 4,000, New York - 3,600, Boston - 3,200 DN, New Orleans - gan 3,000 DN, Philadelphia - 2,700... (TT)

Trong khi so Viet kieu en Canada a so c tuyen la, nhat la thanh phan en t au nam 1975 nhng so doanh nghiep Viet kieu lam chu tai Canada ch bang mot phan nho so vi Viet kieu My tnh theo t le. Cung nen noi la Montreal theo thong ke co en 42% co trnh o ai Hoc, li tc VK tai ay thuoc loai cao nhat so vi cac Viet kieu nhng ni khac trong nc Canada ke ca tnhng thanh pho ln nh Toronto, Vancouver va Calgary.

S thieu chu trong ve t m doanh nghiep a khien cong ong VN tai Montreal cung nh Canada noi chung thua kem cac cong ong ban nh Trung Hoa, ai Han va ngay ca Mien. Nhieu ngi that nghiep hoac muon m c s lam an nhng khong biet cach nao. Do o, can co nhng cuoc hoi thao hng dan cach m doanh nghiep bi cac ngi i trc co kinh nghiem va hieu biet, co nh vay cong ong mi phat trien thc s va se khien chung ta hanh dien. Mot khu pho VN la iem ta cho s phat trien kinh doanh va rat cap bach, hien nay khu Saint Denis Jean Talon Saint-Hubert tai Montreal la khu tap trung nhieu c s kinh doanh cua ngi Viet nhat ngoai pho Tau se la ia iem thuan tien, chung ta hay don doanh nghiep ve khu o e co c pho VN trong vai nam ti, ch can them 10 doanh nghiep na khu vc nay se mang sac thai Viet Nam ro ret va ay ha hen. Hay bat tay thanh lap khu pho Viet Nam!

Tan Van

Uy Ban Van ong Thanh Lap Khu Pho VN Montreal

 

Noi ve thanh pho Montreal (Canada)

Theo Wikipedia

Montreal (tieng Anh: Montreal) la thanh pho ln nhat cua tnh bang Quebec va thanh pho ong dan th nh cua Canada. Neu ke so ngi noi tieng Phap khong thoi th Montreal ng th nh tren the gii, sau Ba Le (Paris).


Toan canh Thanh pho Montreal ve em.


Toa lac ngay gia thanh pho la mot ngon nui nho co ten la Mont Real - t o ten Montreal c sinh ra. Montreal nam pha tay-nam cua Thanh pho Quebec - thu phu cua tnh bang - khoang 200 km, va o 150 km ve pha ong cua Ottawa - thu o cua Canada.

Toan the thanh pho chnh va cac khu vc ngoai o phu can nam tren mot hon ao ln gia song St. Laurent (tieng Anh: St. Lawrence).

Tong cong dien tch cua ao Montreal va cac ao nho hn xung quanh Montreal khoang 500 km2. oi dien, qua pha bac cua song, la Laval - thanh pho ong dan th nh cua Quebec va cac th tran nho hn; qua pha nam cua song la Longeuil, Brossard, St. Hubert,...

Tong so dan c, neu ke ca Montreal lan cac thanh pho phu can, at hn 3,5 trieu vao au the ky 21; dan so cua thanh pho Montreal chnh thc ch khoang 1.8 trieu. Tuy ai a so dan Montreal noi tieng Phap, rat nhieu ngi noi ca tieng Anh lan tieng Phap. Them vao o la gan 500,000 cac c dan en t cac ni khac nh Y, Nam My, Israel, Hy Lap, Trung Hoa, Haiti, Bo ao Nha, ong Nam A, An o, ong Au...

ao Montreal von la at cua tho dan Algonquin, Huron va Iroquois t hang ngan nam trc khi ngi Phap en tham hiem Bac My vao au the ky 16 (Jacques Cartier - 1535; Samuel de Champlain - 1608). en 1642 cac nha truyen giao Paul de Chomedey de Maisonneuve va Jeanne Mance lap ra mot lang nam trong pham vi cua Montreal ngay nay. Lang o c at ten la Ville-Marie va cang ngay cang m rong nh vao s trao oi gia ngi Phap nh c va dan ban x.

a so dan cua Ville-Marie la ngi Phap nhng sau khi Hau tc Vaudreuil (Pierre Francois de Rigaud) trao thanh Ville-Marie cho Vng quoc Anh vao 1760, cac dan di c t Anh, Ireland, Scotland va nhng ni khac Au Chau cung en lap nghiep tai ay.

Montreal chnh thc tr thanh mot thanh pho vao nam 1832. T thap nien 1860 en thap nien 1930 la thi ky huy hoang nhat cua Montreal; nhieu ngi cho rang thi ky nay keo dai en cuoi thap nien 1970, trc khi cac ky nghe, thng mai va dan noi tieng Anh di c i Toronto.

Tuy vay, Montreal van con la mot thanh pho quan trong cua Bac My, neu khong muon noi la cua the gii, ve thng mai, ky nghe, au t, chnh tr, du lch va nhat la ve cac hoat ong van hoa. Montreal la hai cang chnh noi lien Ngu ai Ho vi ai Tay Dng.

Di anh hng cua hai nen van hoa Anh va Phap, cong them vao o la dan c noi nhieu th tieng, Montreal tr thanh mot cai gach noi t nhien gia Au Chau va Bac My. Montreal con gi c rat nhieu kien truc co t the ky 18, the ky 19 cho en nhng tru s thng mai cua au the ky 20 va nhng cao oc tru s kinh doanh xay vao thap nien 1950, thap nien 1960.

Khu Montreal Co (tieng Phap: Vieux Montreal, tieng Anh: Old Montreal) van con nhieu con ng a va nhieu di tch cu cua th tran Ville-Marie ngay xa. Montreal co mot he thong xe ien ngam (Metro) noi lien vi cac he thong xe la va xe buyt - ngay ca sang hai thanh pho ben kia b song cua Montreal (Laval va Longeuil) bang cach ao ng ham di long song St. Laurent.

Hau het cac c s thng mai, trng ai hoc, c quan chnh phu va cac cao oc tai trung tam cua thanh pho eu c noi vi nhau bang ng ham. Anh hng cua ton giao, nhat la Cong Giao, the hien qua hang tram cac nha th to nho khac nhau cua Montreal. To, ep va quan trong nhat la cac thanh ng sau ay: Basilica Notre-Dame de MontrealCathedral Marie-Reine-du-Monde

Basilica St. Patrick

Oratoire St. Joseph

Basilica Notre-Dame-du-Bon-Secours

Christ Church Cathedral

Vi dan so cha en 4 trieu, Montreal co 5 trng ai hoc va nhieu trng cao ang. Khac vi a so cac trng ai hoc Bac My, nhng trng ai hoc cua Montreal nam ngay trong pham vi cua thanh pho.

Trng ai Hoc McGill (McGill University)

Trng ai Hoc Concordia (Concordia University)

Trng ai Hoc Montreal (Universite de Montreal)

Trng ai Hoc Quebec (Universite du Quebec a Montreal)

Trng ai Hoc Shebrooke (Universite de Sherbrooke a Longueuil)

Trng Bach Khoa (Ecole Polytechnique de Montreal)

Trng Cao ang Thng Mai (Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montreal)

Trng Hanh Chnh Quoc Gia (Ecole nationale d'administration publique)

Trng Cao ang Cong Nghe (Ecole de technologie superieure)

Tuy co nhieu nha th nhng dan Montreal song rat phong khoang, t bao thu - mc o sinh san va so ngi sung ao cang ngay cang giam ke t thap nien 1960. Trai lai, ho thch hoi he, yeu chuong am nhac, van nghe, phim anh, the thao va cac trao oi van hoa quoc te.

Nam 1967 Montreal la a iem to chc ai Hoi Trien Lam Quoc Te (Expos 67), mot trien lam thanh cong nhat trong lch s; en nam 1976 Montreal lai to chc The Van Hoi Mua He (Olympics 1976), mot The Van Hoi qua ton kem a en mot s lo la nhat trong lch s cua phong trao The Van Hoi.

Moi mua Xuan, vao ngay Thanh bon mang cua Ireland (St. Patrick's Day), Montreal to chc mot am rc cho v thanh nay, to th nh tren the gii (sau New York). iem ac biet la am rc nay mat han tnh chat ton giao va bien thanh mot trnh dien van hoa cong ong - ngay ca cong ong Phat giao Tay Tang cung co ai dien trong am rc nay.

Sang en mua He th Montreal luc nao cung co t nhat mot hoi he. Trong khi cac thanh pho khac ch co mot, Montreal co 3 ai hoi phim anh dien ra hang nam, trong o ai Hoi Phim Anh Quoc Te cua Montreal (Festival du Film International de Montreal) - ng th ba sau Cannes va Toronto - la quan trong nhat.

ai Hoi Nhac Jazz cua Montreal (Montreal Jazz Festival) - mot trong hang chuc cac nhac hoi khac - thu hut hang tram ngan ngi moi nam. Ngay Canada Day la mot ngay moi ngi ngh ngi nhng ngay Thanh bon mang cua Quebec (St. Jean Bapstiste) lai la mot dp e moi ngi vui chi, nhat la nhng khu ong dan noi tieng Phap.

Francopholie la mot dp e cac nhac s, nghe s noi tieng Phap tren toan the gii en khoe tai tai Montreal. Trien lam nghe thuat phao bong quoc te (vi nhac) dien ra hang tuan trong thang 7 va thang 8. Montreal cung la mot a iem cua loai ua xe nhanh nhat va ton tien nhat tren the gii: Formula One. Hang nam ca tram ngan ngi tren khap the gii keo nhau en Montreal e xem cac tay lai thng thang ua tai vi toc o hn 300 km/gi.

Hau nh khong co tay khoi hai nao Bac My khong tham d Juste pour rire/Just For Laugh dien ra vao thang 8 hang nam tai Montreal. Trong cac hoi he cua cac dan nh c th Tuan le cua Y va ngay oc Lap cua Hy Lap la hai le hoi to nhat.

Trc 1975, ngi Viet Montreal ch o 100 ngi, a so la sinh vien du hoc. Sau o, nhat la t 1975 en 1985, Montreal la ni tiep nhan ngi Viet nhieu nhat tai Canada. Hien nay (2004) cong ong ngi Viet-Canada tai Montreal ng th hai ve dan so, khoang 42,000 ngi Viet, sau Toronto. Noi chung th cong ong ngi Viet tai Montreal a hoi nhap mot cach rat hoa ong vi i song va dan ban x.

 

Thi s Tan Van

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page