S iep cua TC Beneito XVI

cho cac Giam Muc Tay Ban Nha

trong chuyen vieng tham Valencia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI cho cac Giam Muc Tay Ban Nha, trong chuyen vieng tham Valencia, Tay Ban Nha.

(Radio Veritas Asia 16/07/2006) - Quy v va cac ban than men. Trong chuyen vieng tham Valencia, Tay Ban Nha, c Thanh Cha Beneito XVI a trao cho cac Giam Muc Tay Ban Nha mot S iep, khi gap rieng cac ngai ni Nha Nguyen Chen Thanh ben trong Nha Th Chnh Toa Valencia, vao Tra Th Bay, ngay 8 thang 7 nam 2006. S iep ngan nhng ay y ngha. Sau ay la ban dch Viet ng toan van noi dung cua s iep:

 

Tha Ch Huynh than men trong hang giam muc,

Vi niem vui trong tam hon, Toi cam ta Chua v a co the en tham Tay Ban Nha vi t cach la giao hoang, e tham d cuoc Gap G The Gii cac gia nh tai Valencia. Tha quy ch huynh giam muc cua at nc Tay Ban Nha than yeu, Toi chan thanh chao anh em va cam n anh em v a en hien dien ni ay va v bao co gang anh em a thc hien trong viec chuan b va c hanh bien co nay. Mot cach ac biet, Toi anh gia cao cong viec cua c Tong Giam Muc Valencia va cua quy giam muc phu ta ngai, ngo hau bien co ay y ngha cho toan the giao hoi co c nhng hoa trai mong c, gop phan mang en sc manh mi cho cac gia nh, cung thanh cua tnh yeu, cua s song va c tin.

That vay, s cham soc cua tat ca anh em a cho phep tao ra bau kh gia nh gia tat ca nhng cong tac vien va nhng tham d vien en t khap ni Tay Ban Nha. ay la dau ch ay ha hen oi vi nhng c mong a c anh em trnh bay trong s iep chung ve Cuoc Gap G Quoc Te nay. Va ay cung la li mi goi hay nhan lanh nhng hoa trai cua cuoc Gap G, e tiep tuc thc hien mot nen muc vu gia nh lien tuc tai cac giao phan cua anh em, nham a vao trong moi gia nh s iep phuc am, e cung co va mang en nhng chieu kch mi cho tnh yeu, va giup vt qua nhng kho khan ma gia nh gap phai tren ng i.

Anh em biet ro toi theo doi gan ben va vi nhieu quan tam nhng bien co cua Giao Hoi tai at nc cua anh em, mot at nc co nhng goc re kito sau xa va a ong gop that nhieu va c mi goi gop phan vao cong viec lam chng cho c tin va cho viec pho bien c tin tai nhieu ni khac tren the gii. Xin anh em hay duy tr tinh than nay luon song ong va manh me, mot tinh than a ong hanh cuoc song cua ngi dan Tay Ban Nha trong dong lch s; anh em hay lam sao e tinh than nay c tiep tuc, va nuoi dng va tang sc manh cho linh hon cua dan toc Tay Ban Nha cua anh em.

Toi biet ro va khuyen khch s thuc ay ma anh em ang a vao cong tac muc vu, trong thi iem cua viec tran tuc hoa that nhanh; oi khi viec tran tuc hoa nay cung gay ton hai cho sinh hoat noi bo cua nhng cong oan kito. Anh em hay tiep tuc rao giang ma khong nga long rang tach ra khoi Thien Chua, hanh ong dng nh the Thien Chua khong hien hu, hoac a c tin vao trong lanh vc thuan tuy rieng t, (rang lam nh the) la gay hai cho s that ve con ngi va trao quyen lam chu tng lai cua van hoa va tng lai cua xa hoi cho ke khac. Ngc lai, hay nhn len Thien Chua hang song, ang bao am cho s t do chung ta va cho s that; o la ieu kien tien quyet e at en mot nhan loai mi. Ngay nay, the gii ang ac biet can en viec rao giang va lam chng rang Thien Chua la Tnh Thng; va do o, ngai la anh sang duy nhat soi chieu tren s tam toi cua the gian va ban cho chung ta sc manh e song va hanh ong (x. Thien Chua la tnh yeu, so 39).

Trong nhng giay phut hay hoan canh kho khan, anh em hay nh lai nhng li trch t Th Do Thai nh sau: Trong kien tr, chung ta hay chay ti trong cuoc ua c e ra cho chung ta, vi cai nhn gan chat vao Chua Giesu, ang ban cho chung ta c tin va lam cho c tin nay nen hoan hao. V niem vui c chuan b sap en, Chua Giesu at mnh vac lay Thap Gia, khong mang chi s s nhuc;... anh em ng met moi va ng nga long (Dt 12,1-3). Anh em hay cong bo rang Chua Giesu la ang Kito, la Con Thien Chua hang song (Mt 16,16), la ang co Li ban s song i i (x. Gn 6,66), va anh em ng met moi trnh bay ly do cho niem hy vong cua mnh (x. I Phero 3,15).

c thuc ay bi quan tam muc vu va bi tinh than hiep thong tron ven trong viec rao giang Tin Mng, anh em a hng dan lng tam kito cua cac tn hu ve nhieu khia canh khac nhau cua thc tai ang dien ra trc mat; oi khi nhng thc tai nay gay xao tron i song cua Giao Hoi va c tin cua nhng ke n s be nho. Anh em a lay b tch Thanh The lam chu e trung tam cho Chng Trnh Muc Vu cua anh em, ngo hau lam sinh ong lai i song kito ngay t trung tam cua no, bi v qua viec bc vao trong mau nhiem Thanh The, chung ta bc vao trong con tim cua Thien Chua (so 5). Chac rang, trong B Tch Thanh The, c thc hien hanh ong trung tam cua s bien oi co kha nang canh tan that s the gii (bai giang tai Marienfield, Colonias, ngay 21 thang 8 nam 2005).

Tha anh em trong hang giam muc,

Toi het sc khuyen khch anh em hay duy tr va gia tang s hiep thong huynh e gia anh em; s hiep thong huynh e nay la chng ta va la mau gng cho s hiep thong giao hoi can phai ieu hng toan the dan kito c trao pho cho anh em cham soc. Toi cau nguyen cho anh em va cau nguyen cho at nc Tay Ban Nha. Toi xin anh em cau nguyen cho toi va cho toan the giao hoi. Toi khan xin c N ong Trinh Maria, ang rat c ton knh tai at nc cua anh em, xin Me bao ve va ong hanh vi anh em trong tha tac vu muc vu cua anh em. ong thi toi ban Phep Lanh Toa Thanh cho anh em vi het long chan thanh.

Valencia ngay 8 thang 7 nam 2006.

TC Beneito XVI.

 

(Ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page