c Thanh Cha Beneito XVI

chon chu e cho S iep Hoa Bnh Nam 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI chon chu e cho S iep Hoa Bnh Nam 2007.

Tin Vatican (Vat., Apic 13/07/2006) - Ngay mung 1 thang Gieng nam 2007, toan the Giao Hoi Cong Giao se c hanh Ngay Quoc Te Hoa Bnh lan th 40.

Sang th Nam 13 thang 7 nam 2006, Phong Bao Ch Toa Thanh a thong bao chu e a c c Thanh Cha Beneito XVI chon cho S iep Hoa Bnh cua ngai la: Con Ngi nam Trung Tam cua Hoa Bnh. Thong Bao cua Phong Bao Ch Toa Thanh giai thch them nh sau: Khi chon chu e nay, c Thanh Cha Beneito XVI noi len niem xac tn rang s ton trong pham gia con ngi la ieu kien thiet yeu cho nen hoa bnh cua nhan loai... Ngay nay, vi sc thuyet phuc manh me va vi nhng phng tien hu hieu hn, pham gia con ngi b ham doa bi nhng y thc he sai lam, i kem vi viec s dung mot cach bai hoai nhng tien bo khoa hoc va ky thuat... Khoa hoc va ky thuat (chang han nh y khoa trong lanh vc truyen sinh), thay v phuc vu cong ch cua nhan loai, th b s dung nh mot phng tien e phuc vu cho quan niem ch ky ve tien bo. S tuyen truyen va thai o chap nhan cang ngay cang pho bien hn nhng kieu cach song ao lon trat t luan ly va nghch lai pham gia con ngi, a lam cho con tim va tam thc cua con ngi cang ngay cang b suy yeu, en o lam tat mat i ni con ngi c muon song hiep thong vi nhau trong trat t va hoa bnh.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page