Thong Cao cua Toa Giam Muc Thai Bnh

bay to long tri an va cam ta en tat ca cac an nhan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thong Cao cua Toa Giam Muc Thai Bnh.

Chung ta a tien hanh nhng ky niem trong ai trong Nam Thanh Kien Thiet Va Xay Dng, o la nhng buoi le cao quy trong lch s cua giao phan ma chung ta tam goi la Nam S Vui: 70 nam thanh lap giao phan, 100 nam Nha Th Chnh Toa, 50 nam chu chc Linh muc va 25 nam chc Giam muc cua ang Chu Chan giao phan, ngay tam khanh thanh Nha Th Chnh Toa mi.

Cac buoi rc kieu, giao lu van nghe, chuc mng va Thanh le ta n a c dien ra vo cung trong the. Sau buoi le, Toa Giam Muc a nhan c cac li khen ngi va anh gia cao t trong nc cung nh ngoai nc. c ket qua nh vay, chung toi nhan nh la co s giup cong tac cua moi thanh phan trong Giao hoi va Xa hoi.

Vay trong Thong cao nay chung toi muon tran trong dang len li tri an cam ta:

- Biet n Toa Thanh Vatican, qua c Hong y Sepe, Bo Trng BoTruyen Giao a gi th chuc mng, khen ngi va giao huan day do nhng ieu bo ch.

- Cam n c Ong Phanxico Tran Van Kha va c Ong Barnabe Nguyen Van Phng a viet th chuc mng va hiep li cau nguyen.

- Cam n hang Thong Tin Vietcatholic, ai Vatican, Ban Viet Ng ai Chan Ly A Chau, Hang thong tan UCA News, Bao Ngi Cong Giao Viet Nam, Bao Cong Giao va Dan Toc a a tin bnh luan va khen ngi.

- Xin cam ta cac v chnh quyen, cac c quan oan the trong tnh cung nh a phng hai tnh Thai Bnh - Hng Yen, Thanh pho Thai Bnh, Phng Le Hong Phong.

- ac biet cu Pham The Duyet, Chu Tch uy Ban Trung ng Mat Tran To Quoc, co th chuc mng va khen ngi, cu Pho Chu Tch Le Truyen a ch than ti d.

- Ban Ton Giao Trung ng a goi ien va c ai dien chuc mng.

- Bo Cong An, Cuc An Ninh xa hoi ve tan ni chuc mng.

- Vien nghien cu Ton giao ch than ong Vien trng va ai dien ti d.

- Cac v giao s, danh nhan tr thc, cac ai dien uy Ban oan Ket, Bao Ngi Cong Giao Viet Nam v.v... cung ti d.

- Xin ta n cac c Giam Muc Nha trang, Qui Nhn, Hue, Xuan Loc, Ba Ra, a lat, Long Xuyen v.v... a gi ien, th chuc mng.

- Xin ta n c Hong y J.B. Pham Minh Man a gi c Cha Phu ta va Cha Tong ai Dien Huynh Cong Minh ti d le, chuc mng va cho qua.

- Cac c cha Phero Tran nh T, Phaolo Bui Van oc, Phanxico X. Le Van Hong, Phaolo Tnh Nguyen Bnh Tnh a ch than ti d va ban qua.

- Xin oi n toan the cac c Cha trong giao tnh Ha noi, nhat la c Tong Giam Muc Giuse Ngo Quang Kiet a ti dang le va ban li chia se Tin Mng.

- Xin cam ta cac Cha mien Nam goc giao phan Thai Bnh do Cha Giuse inh Bnh nh trng oan ve d le, phat bieu y ngha va bieu qua xay dng Nha Th.

- Xin cam n cac hoi dong ong Cong, aminh, Thanh Tam Hue, Tha Sai c Tin, Men Thanh Gia, Tu Hoi Nha Chua v.v... trong Nam ngoai Bac.

- Xin Cam ta cac c Ong, cac Cha, cac nam n Tu s, giao dan hai ngoai a gi th, ien chuc mng va cau nguyen.

- Xin cam ta ho hang con chau noi ngoai, than bang co hu a ti d hoac gi th, qua tang chuc mng.

- ac biet Ban To Chc cac buoi le do Cha Tong ai dien Hier. Nguyen Phuc Hanh lam Trng ban va cac linh muc Co van, Hat trng, cac Cha x, cac cong oan giao dan, cac hoi oan, ban ken ong x Bac trach, x Thng phuc, oi trong Hoang xa, Thuan nghiep, oi ken n Phng xa v.v... va tat ca cac ban nganh, cac phong vien quay phim chup hnh a ong gop vao cuoc rc em van nghe va Thanh le trong the.

- ac biet xin cam n nha th Le nh Bang a thanh cong ieu khien cac nghi tiet trong cac buoi le.

- Mot lan na xin cam n moi ang bac trong Giao hoi cung nh ngoai Xa hoi.

Nam Thanh 2006 cha het, vay xin moi cong oan trong giao phan Thai Bnh van tiep tuc moi ieu a e ra trong nam Thanh Kien thiet va Xay dng.

Cac hoi oan mng Nam Thanh nh lch Cong giao giao phan a phan cong, to chc cac hop ban th, cac cuoc ong gop Mua Chay, xay dng kien thiet con ngi vi tnh thng trao ban. Tiep tuc lnh cac n ai xa vao cac ngay chau lt. ay manh viec bac ai xa hoi, oi mi Xay dng con ngi mi va x ao mi, nhat la hoan tat viec xay dng Ngoi Nha Th chnh toa e co the sm khanh thanh toan bo vao thi gian sm nhat.

Chung ta hay cam ta oi n Chua a ban cho chung ta to chc thanh cong Nam Thanh Kien thiet va Xay dng e cung nhau tien ti Nam Thanh th III: Cam ta oi n Chua qua c Me Lavang trong nam 2007.

 

Thai Bnh, ngay 10 thang 5 nam 2006

Toa Giam Muc Thai Bnh

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page