S iep cua TC Beneito XVI

gi cho cac Tham D Vien

Phien Hop Khoang ai lan th XII

cua Han Lam Vien Giao Hoang

ve Cac Khoa Xa Hoi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI gi cho cac Tham D Vien Phien Hop Khoang ai lan th XII cua Han Lam Vien Giao Hoang ve Cac Khoa Xa Hoi.

(Radio Veritas Asia 29/04/2006) - Quy v va cac ban than men. Han Lam Vien Giao Hoang ve Cac Khoa Xa Hoi ang m Phien Hop Khoang ai lan th XII, tai Vatican, t ngay 28 thang 4 cho en mung 2 thang 5 nam 2006, ve chu e: Phai chang gii tre ang bien mat? Tnh Lien i vi cac Tre Nho va Nhng Ngui Tre trong Thi ai Nhieu Xao Tron. Vao ngay th Ba, mung 2 thang 5 nam 2006, ngay ket thuc Phien Hop, se co cuoc hop bao tai Phong Bao Ch Toa Thanh, di s hng dan cua N Giao S Mary Ann Glendon, Chu Tch Han Lam Vien Giao Hoang ve cac Khoa Xa Hoi. N Giao S Mary Ann Glendon cung hien la giao s Mon Dan Quyen, tai ai Hoc Harward, Hoa Ky.

Nhan dp Phien Hop Khoang ai nay, c Thanh Cha Beneito XVI a gi en N Giao S Mary Ann Glendon, mot s iep cho tat ca cac Tham D Vien. Muc Thi S hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi ban dch tieng Viet nguyen van S iep nh sau:

 

Knh Gi Giao S Mary Ann Glendon,

Chu Tch Han Lam Vien Giao Hoang ve Cac Khoa Xa Hoi,

Trong khi Han Lam Vien Giao Hoang ve cac Khoa Xa Hoi m Khoa Hop Khoang ai lan th XII, Toi chan thanh gi li chao en giao s va tat ca moi thanh vien; Toi cau chuc cho cong cuoc nghien cu va thao luan trong phien hop hang nam nay, khong nhng gop phan phat trien s hieu biet trong lanh vc chuyen mon cua quy thanh vien, ma con giup cho giao hoi trong s mang mang en mot chng ta cho ng loi nhan trien ch that, mot khoa nhan trien c xay dng tren s that va c hng dan bi anh sang Phuc Am.

Phien Hop Khoang ai nam nay c danh cho mot chu e het sc hp thi. o la: Phai Chang Gii Tre ang bien mat? Tnh Lien i vi Tre Nho va nhng Ngui Tre trong thi ai nhieu xao tron. Vai dau hieu tren bnh dien dan so, a ch ro cho ta thay nhu cau khan thiet phai thc hien mot suy t phan tch trong lanh vc nay. Tuy nhng con so thong ke va s tang trung dan so ang c giai thch bang nhieu cach khac nhau, nhng co mot ong y chung rang chung ta ang chng kien, tren bnh dien toan cau, --- va cac rieng tai nhng quoc gia ang phat trien, -- hai yeu to co y ngha va lien he vi nhau: mot ang co s gia tang mc song, va ang khac co hien tng giam sut mc sinh san. Khi cac xa hoi tr thanh gia nua hn, th nhieu quoc gia, hay nhieu nhom quoc gia b thieu so ngi tre e tre trung hoa dan so.

Hoan canh nay la hau qua cua nhieu nguyen nhan phc tap --- va thng la do nguyen nhan kinh te, xa hoi va van hoa --- ma quy v a e ngh nghien cu. Nhng nhng goc re cuoi cung co the c thay tren bnh dien luan ly va thieng lieng; nhng goc re nay co lien he en s thieu vang ang lo ngai ve c Tin, c Cay va d nhien c Men. Viec a nhng tre nho vao i, oi buoc tnh yeu Eros hng ve cai toi, phai c kien toan trong tnh yeu Agape ay sc sang tao, c an re trong s quang ai va c ghi dau bi long tin tng va hy vong vao tng lai. T ban chat cua no, tnh yeu hng en s i i (x. T Thien Chua la Tnh Yeu, so 6). S thieu vang cua mot tnh yeu ay sc sang tao va hong ve pha trc, co the la ly do tai sao nhieu oi ban ngay nay chon song chung ma khong ket hon, la ly do tai sao nhieu hon nhan b o v, va la ly do tai sao con so sinh a b giam sut mot cach ang ke. Chnh nhng tre nho va nhng ngi tre thng la nhng ke au tien phai cam nghiem nhng hau qua cua viec thieu vang tnh yeu va hy vong. Thng khi, thay v cam thay c yeu thng va quy men, nhng tre nho va ngi tre cam thay dng nh the ho ch c tam dung e song ma thoi. Trong thi ai cua nhieu xao tron, nhng tre nho va ngi tre nay b thieu s hng dan tng xng tren bnh dien luan ly, t the gii ngi ln; va s thieu sot nay gay hai nghiem trong cho s phat trien tr thc va thieng lieng cua ho. Nhieu tre nho gi ay ln len bc vao trong mot xa hoi a quen mat Thien Chua va quen mat pham v bam sinh cua con ngi, c tao thanh giong hnh anh Thien Chua. Trong mot the gii ang chu anh hng cua nhng dien bien mau le cua viec toan cau hoa, nhng tre nho va ngi tre thng ch c gii thieu vi nhng quan niem duy vat ve vu tru, ve s song va ve s thanh toan cua con ngi.

Nhng, t ban chat, nhng tre nho va ngi tre la nhng con ngi co nhieu cam nhan, quang ai, co ly tung cao va ci m hng ve s sieu viet. Ho can truc het c gii thieu vi tnh yeu thng va vi s phat trien trong moi sinh lanh manh, ni ma ho co the hieu rang ho c a vao i, khong phai do ngau nhien, nhng do hong an nam trong chng trnh ay yeu thng cua Thien Chua. Cha Me, nhng nha giao duc va nhng lanh ao cua cong oan, --- neu ho muon trung thanh vi n goi rieng cua mnh, --- th khong bao gi co the t choi bon phan phai e ra cho tre nho va ngi tre trach vu chon lay mot d an song hng en hanh phuc ch thc, mot d an song co sc phan biet gia s that va s doi tra, gia thien va ac, gia cong bang va bat cong, gia the gii thc va the gii ao.

Trong cach thc co khoa hoc cua quy v e tiep can vi nhieu van e c ban en trong Khoa Hop, Toi muon khuyen khch quy v hay quan tam nghien cu ung mc nhng van e pho bien nay va ac biet la van nan ve s t do con ngi, vi he luan bao quat cua no tren quan niem ung an ve con ngi va tren viec thc hien s trng thanh tnh cam trong mot cong oan rong rai hn. That vay, s t do noi tam la ieu kien cho mot trng thanh nhan ban ch thc. au s t do noi tam nay b thieu hoac b nguy hiem, th o nhng ngi tre cam thay b mat mat va tr thanh nhng ke khong con kha nang e quang ai nham en nhng ly tng co the hng dan cuoc i ho tren bnh dien ca nhan cung nh tren bnh dien nh la thanh phan cua xa hoi. Hau qua la nhng ngi tre nay co the tr thanh thoi ch va noi loan, va kha nang nhan ban bao la cua ho b ieu hng sai lac, khong oi dien c vi nhng thach thc ay khch le cua cuoc song.

Nhng ngi kito, nhng ke tin rang Phuc Am soi sang cho moi khia canh cua i song ca nhan cung nh xa hoi, se nhn thay ro chieu kch triet hoc va than hoc cua nhng van e va noi, va nhn thay nhu cau phai lu y en s oi lap can ban gia toi loi va an sung, mot s oi lap bao gom tat ca moi xung ot khac ang lam cho con tim con ngi b xao xuyen: xung ot gia sai lam va s that, gia tat xau va nhan c, gia noi loan va cong tac, gia chien tranh va hoa bnh. Ho can xac tn rang c tin, --- khi c song thc trong s tron hao cua c bac ai va c thong truyen cho nhng the he en sau, --- (rang c tin) la yeu to thiet yeu trong viec xay dng mot tng lai tot hn va trong viec duy tr tnh lien i gia cac the he, cho en mc tnh lien i nay co the nang moi co gang cua con ngi nham xay dng mot nen van minh tnh thng tren nen tang s mac khai cua Thien Chua Tao Hoa, tren viec tao dng con ngi nam n theo hnh anh cua Thien Cha va tren chien thang cua Chua Kito tren s d va s chet.

Cac ban than men, trong khi bay to long biet n va s nang cua toi cho cong cuoc nghien cu quan trong cua quy v, ung theo nhng phng phap rieng cua khoa chuyen mon cua quy v, toi khuyen khch quy v ng bao gi quen niem hng khi va s tr giup ma nhng nghien cu cua quy v co the giup cho nhng ngui tre thi ai chung ta, trong co gang cua ho muon song cuoc i phong phu hoa trai va c man nguyen. Toi chan thanh khan xin Thien Chua chuc lanh va ban s khon ngoan, sc manh va bnh an cho quy v va gia nh cua quy v, cho tat ca nhng ai co lien he vi cong viec cua Han Lam Vien Giao Hoang ve Cac Khoa Xa Hoi.

T ien Vatican, ngay 27 thang 4 nam 2006

 

Beneito XVI giao hoang.Quy v va cac ban than men. Tren day la S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI gi en N Giao S Mary Ann Glendon, Chu Tch Han Lam Vien Giao Hoang ve cac Khoa Xa Hoi, va cho tat ca cac Tham D Vien Khoa Hop Khoang ai lan th XII cua Han Lam Vien Giao Hoang ve Cac Khoa Xa Hoi. Knh chao quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page