Bai giang cua c Thanh Cha Beneito XVI

trong Cong Ngh Hong Y ngay 24/03/2006

e phong tc hong y cho 15 v Tan Hong Y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai giang cua c Thanh Cha Beneito XVI trong Cong Ngh Hong Y cong khai tai quang trng thanh Phero, vao sang th Sau 24 thang 3 nam 2006, e phong tc v hong y cho 15 v Tan Hong Y.

(Radio Veritas Asia 25/03/2006) - Quy v va cac ban than men. Luc 10 gi 30 phut sang th Sau, ngay 24 thang 3 nam 2006, TC Beneito XVI a chu s Cong Ngh Hong Y cong khai tai quang trng thanh Phero Roma, e phong tc hong y cho 15 v tan hong y, theo nh danh sach a c ngai cong bo vao le knh Toa Thanh Phero, ngay 22 thang 2 nam 2006. Cong Ngh Hong Y a c long vao trong buoi C Hanh Phung Vu Li Chua. Trc het TC oc cong thc thiet lap va cong bo cach long trong danh tanh cua 15 v tan hong y. Tiep en, c Tan Hong Y William Joseph Levada, Tong trng bo Giao Ly c Tin, a ai dien cho 15 v tan hong y noi len tam tnh biet n oi vi c Thanh Cha, va cam ket song trung thanh vo ieu kien oi vi Chua Kito, trung thanh vi Dan Chua, oi tng cua cong viec tong o cung nh cua viec phuc vu muc vu a c trao pho cho. c Tan Hong Y William Joseph Levada a giai thch them nh sau: Tha c Thanh Cha, tnh yeu oi vi Chua Giesu Kito va oi vi giao hoi, long trung thanh oi vi con ngi ang het sc khao khat s that, chung con muon at (tnh yeu va long trung thanh nay) vao oi tay c Thanh Cha; cung chung vi nhau, chung con xin ha trung thanh khong gii han, khong de gi, mot long trung thanh khong ban tam lo lang cho chnh ban than, nh mau ao o khong ngng nhac nh va canh tnh chung con.

Ke en la bai phuc am, va sau bai phuc am, c Thanh Cha a giang khuyen nh sau:

 

Tha Quy c Hong Y, quy c Thng Phu Giao Chu, quy giam muc,

tha quy v quan khach,

anh ch em than men,

Vao ngay ap Le Trong Truyen Tin, bau kh an nan en toi cua Mua Chay nhng cho cho mot cuoc le mng: that vay, ngay hom nay (24/03/2006), hong y oan co them 15 tan thanh vien. Va tha quy anh em than men, ma toi vui mng thang tc hong y, toi xin chao anh em vi het long chan thanh. Toi xin cam n c Hong Y William Joseph Levada, v nhng t tng va nhng tam tnh, ma ngai va nhan danh tat ca e noi len cho toi. Toi cung vui mng chao quy c hong y khac na, xin chao quy c Thng Phu giao chu ang knh, quy giam muc va linh muc, quy tu s nam n va biet bao anh ch em giao dan, nhat la nhng ngi than ang tu hop ni ay e cung ong hanh vi quy tan hong y trong li cau nguyen va trong niem vui kito. Vi tam tnh tri an ac biet, Toi on nhan s hien dien cua quy v tham quyen chnh phu va dan s, ai dien cho nhieu quoc gia va to chc khac nhau. Cong Ngh Hong Y cong khai la mot bien co noi len cach hung hon ban chat pho quat cua giao hoi c pho bien khap moi ni tren the gii, e rao giang cho tat ca moi ngi biet Tin Mng cua Chua Kito ang Cu The. c co giao hoang Gioan Phaolo II a c hanh chn lan Cong Ngh Hong Y cong khai, va nh the a gop phan mot cach quyet nh vao viec canh tan hong y oan, ung theo nhng nh hng ma Cong ong Vaticano II va c Phaolo VI a e ra. Du qua that trong dong cac the ky, nhieu ieu lien quan en hong y oan a c thay oi, nhng cung co nhng ieu khong thay oi; o la yeu tnh va ban chat thiet yeu cua c quan giao hoi quan trong nay. Nhng goc re co xa, s phat trien trong dong lch s va thanh phan ket thanh hong y oan hien nay, tat ca cac yeu to nay a lam cho hong y oan tr thanh nh la mot thng ngh vien co s mang cong tac vi ngi ke v Thanh Phero trong viec chu toan nhng trach vu lien quan en tha tac vu tong toa pho quat cua ngai.

Li Chua va c cong bo a chung ta ngc dong thi gian. Cung vi Thanh S Marco, chung ta tr ve vi chnh khi nguon cua giao hoi, va mot cach ac biet, tr ve vi khi nguon cua tha tac vu phero. Vi oi mat cua con tim, chung ta nhn thay Chua Giesu Kito; va viec chung ta ang lam la hoan toan hng ve Chua va e chuc tung va ton vinh Chua. Chua a noi vi chung ta nhng li lam cho chung ta nh lai nh ngha ve c Giao Hoang Roma, mot nh ngha c thanh Gregorio Ca a thch, nh sau: c Giao Hoang Roma la Servus Servorum Dei, la ngi toi t cua nhng toi t cua Thien Chua. That vay, khi giai thch cho Mi Hai Tong o biet rang quyen hanh cua cac ngai can c thi hanh mot cach khac biet vi cach cua nhng thu lanh cac quoc gia, Chua Giesu tom ket cach thc thi hanh quyen hanh trong cach thc cong viec phuc vu, vi nhng li nh sau: Ai muon lam ln gia anh em, th hay la ke phuc vu anh em; va ai muon lam ke ln nhat trong anh em, th hay la ngi toi t cua tat ca (Marco 10, 43-44). Thai o san sang hoan toan va quang ai trong viec phuc vu ke khac la dau ch rieng biet cua nhng ai c at nh vao v the co quyen, bi v a xay ra nh the cho Chua Giesu, ang khong en e c phuc vu, nhng la e phuc vu va trao hien mang song mnh e chuoc lai muon ngi (Mc 10,45). Mac du la Thien Chua, nhng Chua Giesu Kito a mac lay than phan ngi toi t. ay la ieu c dien ta cach ky dieu ni bai thanh ca chuc tung Chua Kito, c ghi lai ni th Philipphe, chng 2, cac cau 6 va 7.

Nh the Chua Giesu la ngi toi t cua nhng toi t cua Thien Chua. Bc theo Chua Giesu va trong s ket hiep vi Chua, la cac Tong o; va mot cach ac biet trong so cac Tong o, la Thanh Phero, ngi a c Chua trao cho trach nhiem hng dan oan chien cua Chua. Trach vu cua c Giao Hoang la lam cho mnh trc het tr thanh ngi toi t cua tat ca moi ngi. Chng ta cua mot thai o nh va noi tren, c ta nhn thay ro rang ni bai oc th nhat cua Phung Vu Li Chua hom nay, nhac lai cho chung ta nhng li huan c cua Thanh Phero cho cac v trng lao cua cong oan (xem th 1 Phero 5,1). ay la mot huan c c thc hien vi quyen hanh c trao cho Phero, v thanh nhan a la ngi lam chng cho nhng au kho cua Chua Kito, ang chan chien nhan lanh. Ngi ta hieu rang nhng li huan du cua thanh Phero la nhng li en t kinh nghiem cua chnh ca nhan ngai trong viec phuc vu cho oan chien Chua; nhng con hn the na, o la nhng li c xay dng tren kinh nghiem trc tiep ve thai o song cua Chua Giesu, ve cach thc phuc vu cua Chua la phuc vu cho en viec hy sinh chnh mnh trong viec t ha cho en chet va chet tren tren thap gia, vi long tn thac vao mot mnh Thien Chua Cha, la ang a ton vinh ngai vao luc thuan tien. Thanh Phero, cung nh thanh Phaolo, a c Chua Kito chiem hu mot cach that sau xa (x. Phil 3,12); va nh thanh Phaolo, Thanh Phero co the khuyen khch cac trng lao vi uy tn tron ven cua mnh, bi v khong con la ngai song na, nhng chnh Chua Kito song trong ngai (Gal 2,20)

ung vay, tha anh em ang knh va than men, tat ca nhng g c Thu Lanh Cac Tong o qua quyet, eu c ap dung ac biet cho nhng ai c mi goi lanh nhan tc v hong y. Thanh Phero a viet nh sau: Toi khuyen khch tat ca nhng v trng lao ni anh em, vi t cach la trng lao trong so cac trng lao, la ngi lam chng cho nhng au kho cua Chua Kito va la ke tham d vao vinh quang se c the hien (1 Phero 5,1). ay la nhng li --- ma trong cau truc thiet yeu cua chung --- nhac lai mau nhiem Vt Qua, mau nhiem hien dien mot cach ac biet trong tam hon chung ta trong mua chay nay. Thanh Phero hng nhng li o ve chnh mnh, v ngai ke mnh nh la mot trong so cac trng lao; nh the, thanh nhan lam cho chung ta hieu rang v trng lao trong Giao Hoi, do theo kinh nghiem chong chat qua cac nam thang va nh nhng th thach a gap phai va vt qua, -- (rang v trng lao o) can phai ac biet hoa hiep vi sc nang ong sau xa cua mau nhiem Vt Qua. Biet bao lan, tha cac ch huynh va lanh nhan pham v hong y, (biet bao lan ) ch huynh a gap thay trong nhng li khuyen khch tren ly do e suy niem va c khch le e tien bc theo chan Chua chu ong inh va a song lai. Nhng li tren se c xac nh trong ieu ma trach nhiem mi cua ch huynh se oi hoi ni ch huynh. c lien ket chat che hn vi ngi ke v Thanh Phero, ch huynh se c mi goi cong tac vi ngai trong viec chu toan trach vu phuc vu giao hoi, va ieu nay co ngha la ch huynh se tham d nhieu hn vao mau nhiem Thap Gia, trong viec chia se nhng au kho cua Chua Kito. Va tat ca chung ta ay eu that s la nhng chng nhan cho nhng au kho cua Chua Kito trong thi hien nay, trong the gii cung nh trong giao hoi; va chnh nh the, chung ta c tham d vao vinh quang cua Chua. ieu nay se lam cho ch huynh c muc lay mot cach tran ay hn ni nguon mach an sung va sau o phan phat nhng hoa trai cua an sung o quanh ch huynh mot cach hu hieu hn.

Tha ch huynh ang knh va than men, toi muon tom ket y ngha cua n goi mi cua ch huynh, trong li ma toi a at vao trung tam cua thong iep au tien cua toi; o la li: Caritas, Tnh Yeu. Li nay hoa hp rat tot vi mau ao cua tc v hong y. c g pham phuc o ma ch huynh mang lay, luon la dau the hien tnh yeu cua Chua Kito, va khuyen khch ch huynh say me yeu thng Chua Kito, e phuc vu giao hoi va nhan loai.

Gi ay ch huynh co them mot ly do na e lam song lai nhng tam tnh a thoi thuc Con Thien Chua lam ngi, en viec o mau mnh ra, e en bu nhng toi loi cua toan the nhan loai. Tha ch huynh ang knh va than men, toi tin tng ni ch huynh, ni toan the hong y oan ma gi ay ch huynh c tham d vao, e rao giang cho the gian biet rang Thien Chua la Tnh Yeu; va e rao giang nhat la bang chng ta cua s hiep thong chan thanh gia nhng ngi kito. Chua Giesu a phan: Do bi dau tnh yeu nay, tat ca moi ngi se biet rang anh em la mon e cua Ta, neu anh em yeu thng nhau (Gn 13,35).

Tha ch huynh ang knh va than men, toi tin tng vao ch huynh e lam cho nguyen tac Tnh Yeu Bac Ai co the chieu toa va thanh cong lam sinh ong giao hoi moi cap bac, ni moi cong oan va moi dong tu, trong moi sang kien thieng lieng, tong o va linh hoat xa hoi.

Toi tin tng ni ch huynh e lam sao cho co gang chung cua chung ta nhn ve Con Tim b am thau qua cua Chua Kito, lam cho an toan hn va mau le hn con ng tien en s hiep nhat tron ven nhng ngi kito.

Toi tin tng vao ch huynh, ngo hau, --- nh vao viec chu y nhn nhan gia tr cua nhng ke be nho, nhng ngi ngheo, --- giao hoi co the cong hien cho the gii mot cach cng quyet li rao giang va thach thc xay dng nen van minh cua tnh thng. Toi mong muon nhn thay tat ca nhng ieu va noi tren c bieu trng ni mau o ch huynh mang lay. c g mau o that s la bieu tng cho tnh yeu kito nong nhiet chieu toa t cuoc song cua ch huynh.

Toi xin pho thac trong tay hien mau cua Me Maria, Ngi N ong Trinh lang Nazareth, ma t ni Me, Con Thien Chua a nhan lay Mau e roi lai o ra t tren thap gia, nh la bang chng cuoi cung cua tnh yeu.

Trong Mau Nhiem Truyen Tin, --- ma chung ta sap c hanh ---, c mac khai cho chung ta biet rang nh tac ong cua Chua Thanh Than, Ngoi Li Thien Chua nhap the lam ngi va en c ngu gia chung ta. Nh li khan cau cua Me Maria, nguyen xin Thanh Than cua s That va Tnh Yeu o xuong tran ay tren quy Tan Hong Y va tren tat ca chung ta ay, ngo hau c tr nen giong Chua Kito nhieu hn, chung ta co the hien than khong met moi cho cong viec xay dng giao hoi va pho bien Tin Mng tren the gii.

 

Quy v va cac ban than men, va roi la ban dch tieng Viet tron ca bai giang cua c Thanh Cha Beneito XVI trong Cong Ngh Hong Y cong khai tai quang trng thanh Phero, vao sang th Sau 24 thang 3 nam 2006, e phong tc v hong y cho 15 v Tan Hong Y.

Sau bai giang cua TC, cac v Tan Hong Y tuyen xng c tin trc cong ong dan chua, va the ha trung thanh va vang phuc c thanh cha. Sau o, tng v tan hong y tien len quy goi trc mat TC, e nhan Mu Hong Y, Van Th Bo Nhiem va Ten cua Mot Nha Th Roma lam Nha Th Hieu Toa Hong Y cua mnh.

Chung toi se con noi tiep ve bien co nay trong nhng gi phat thanh lan sau, mong quy v va cac ban se theo doi.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page