S iep cua TC Beneito XVI

cho Ngay Quoc te Gii Tre lan th XXI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI cho Ngay Quoc te Gii Tre lan th XXI se c c hanh cap giao phan vao Chua Nhat Le La, mung 9 thang 4 nam 2006.

(Radio Veritas Asia 28/02/2006) - Quy v va cac ban than men. Th Hai, ngay 27 thang 2 nam 2006, Toa Thanh a cong bo S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXI, se c c hanh vao Chua Nhat Le La nam 2006, tc Chua Nhat mung 9 thang 4 nam 2006. TC a an ky S iep nay vao ngay 22 thang 2 nam 2006, ung ngay le Knh Toa Thanh Phero. Noi dung chnh cua S iep la li mi goi cac ban tre hay yeu men Li Chua va yeu men Giao Hoi. TC a viet nh sau trong s iep cua ngai: Chu e ma Cha muon e ra cho chung con suy niem la cau trch t thanh vnh 118 nh sau: Li Chua la ngon en soi bc con i, la anh sang dan a con tren ng. c Thanh Cha giai thch them nh sau: Thien Chua mac khai chnh mnh trong lch s; Ngai noi chuyen vi con ngi va Li Ngai la Li ay sc sang tao. Cac tong o a lang nghe Li ban n cu roi va a thong truyen Li nay cho nhng ke ke v cac ngai nh vien ngoc quy gia can c lu gi an toan trong tu sat Giao Hoi. Khong co Giao Hoi, vien ngoc quy Li Chua gap nguy hiem b mat hoac b be i. V the, TC a keu goi cac ban tre hay yeu men Li Chua, hay yeu men Giao Hoi; hay oc va suy niem Li Chua hang ngay. TC a khuyen cac ban tre nh sau: Chung con hay suy niem Li Chua... Chung con se kham pha rang nhng t tng cua Chua khong giong nh t tung cua con ngi... Cac ban tre than men, Cha khuyen khch chung con hay tr nen quen thuoc Kinh Thanh, hay gi Kinh Thanh gan ben tam tay, ngo hau Kinh Thanh tr nen a ban ch cho chung con biet con ng phai theo... Ai lang nghe Li Chua va lien l quy chieu ve Li Ngai, th ngi o xay dng cuoc song mnh tren nhng nen tang vng chac. Gi ay chung ta hay oc ban dch Viet ng nguyen van s iep cua c Thanh Cha cho Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2006. TC a bat au s iep vi cau kinh thanh t thanh vnh 118 nh sau:

 

Li Chua la ngon en soi bc con i, la anh sang dan con tren ng (Tv 118, 105)

Cac ban tre than men, trong niem vui c ngo li vi chung con ang chuan b c hanh Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXI, cha song lai trong tam tr nhng kinh nghiem phong phu a trai qua vao thang 8 nam 2005 va qua ben c quoc. Nam nay (2006), ngay Quoc Te Gii Tre se c c hanh tai cac giao hoi a phng khac nhau va se la dp thuan tien e lam song lai ngon la hang say a c thap len tai thanh pho Colonia va c nhieu ngi tre chung con mang ve trong gia nh, trong cac giao x, cac hiep hoi va phong trao. ong thi Ngay Quoc Te Gii Tre nay cung se la giay phut u tien e mi goi biet bao ngi ban cua chung con hay bc vao cuoc hanh hng thieng lieng cua nhng the he mi tien ve Chua Kito.

Chu e ma Cha e ngh cho chung con suy niem la cau kinh thanh trch t thanh vnh 118 nh sau: Li Chua la ngon en soi bc con i, la anh sang chieu soi con tren ng (Tv 118, cau 105).

c Gioan Phaolo II ang yeu men, a giai thch li thanh vnh tren nh sau: Ngi cau nguyen thanh vnh tren, hoa nhap mnh vao trong li chuc tung Luat Chua; Luat c so sanh nh la ngon en soi bc i tren con ng i thng b tam toi. (trch Giao Huan cua Gioan Phaolo II, XXIV/2, 2001, trg 715). Thien Chua mac khai chnh mnh trong lch s; Ngai noi chuyen vi con ngi va Li Ngai ay sc manh sang tao. That vay, quan niem do thai cua t Dabar, thng c chuyen dch ra bang t Li, la t co hai ngha va muon noi la Li va la Hanh ong. Thien Chua noi ra ieu Ngai lam va lam ieu Ngai noi. Trong Cu Uc, Thien Chua loan bao cho con dan Israel biet ang Thien Sai sap ng en va cho biet viec thiet lap lai mot giao c mi. Trong Ngoi Li nhap the lam ngi, Thien Chua hoan thanh nhng li Ngai a ha. Sach Giao Ly cua Giao Hoi cung lam noi bat iem nay nh sau: Chua Kito, Con Thien Chua lam ngi, la Li duy nhat, tron hao va vnh vien cua Thien Chua Cha, ang noi ra tat ca trong Chua Con, va se khong co li nao khac na (so 65). Chua Thanh Than, -- ang a hng dan dan c tuyen chon, va linh ng cac tac gia kinh thanh, -- (Ngai) m long tr cua cac tn hu, e ho hieu c tat ca nhng g c tch cha trong o. Chnh cung Chua Thanh Than nay la ang hien dien cach tch cc trong viec c hanh Thanh The, khi v linh muc noi len in persona Christi - nh the Chua Kito - nhng li truyen phep, va bien banh va ru thanh Mnh va Mau cua Chua Kito, ngo hau ca hai tr nen cua an thieng lieng cho cac tn hu. e tien ti trong cuoc hanh hng tran gian tien ve Que Hng tren tri, tat ca chung ta eu can nuoi song mnh bang li va banh ban s Song i i, hai thc the khong the nao tach ri ra khoi nhau c!

Cac tong o a lang nghe li cu roi va a lu truyen li o cho nhng ke ke v nh la vien ngoc quy gia, va can c gn gi an toan trong tu sat Giao Hoi: khong co giao hoi, vien ngoc quy gia nay gap nguy hiem b mat hoac b be i. Cac ban tre than men, chung con hay yeu men Li Chua; chung con hay yeu men Giao Hoi, mot giao hoi giup chung con en vi kho tang het sc gia tr nh the, va hng dan chung con biet tham nh s phong phu cua kho tang nay. Chung con hay yeu men va nghe theo Giao Hoi, mot giao hoi a lanh nhan t ang Sang Lap mnh s mang ch cho con ngi biet con ng tien en hanh phuc ch that. Khong phai la ieu de dang e nhan biet va gap c hanh phuc ch that trong the gii chung ta ang song, trong o con ngi thng b bat lam con tin cua nhng dong t tng dan a en s h mat trong nhng sai lam hoac trong nhng ao tng cua cac y thc he lam lac, ma van ngh mnh la con ngi t do. ieu khan thiet ngay nay la giai thoat s t do (x. Thong iep Anh sang s that, so 86), la soi sang cho s toi tam, trong o nhan loai ang do dam bc i. Chua Giesu a ch cho biet nh the nao s giai phong nay co the xay ra, vi nhng li nh sau: Neu chung con trung thanh vi Li Ta, th chung con that s la nhng mon e Ta: chung con se biet c s that, va s that se giai phong cho chung con c t do. (Gn 8,31-32). Ngoi Li nhap the, Li S That, lam cho chung ta c t do va hng dan s t do chung ta en ieu thien hao. Cac ban tre than men, chung con hay nang suy niem Li Chua; chung con hay e cho Chua Thanh Than lam Thay day chung con. Luc o, chung con se kham pha rang nhng t tng cua Thien Chua khong phai la nhng t tng cua con ngi; chung con se c hng dan en viec chiem ngam Thien Chua that va oc nhng bien co cua lch s vi oi mat cua Thien Chua. Chung con hay nem hng cach tron ven niem vui phat sinh t s that. Tren ng i, khong phai de va cung khong thieu nhng cam bay; chung con co the gap nhng kho khan va au kho; va oi khi chung con se b cam do thot len nh tac gia thanh vnh nhng li nh sau: con qua met moi v au kho (Tv 118, cau 107). Nhng, cung vi tac gia thanh vnh, chung con ng quen noi them nh sau: Lay Chua, xin hay ban cho con s song theo nh li Ngai a phan... i song con luon gap nguy hiem, nhng con khong bo quen luat Chua (Tv 118, cac cau 107.109). S hien dien ay tnh thng cua Thien Chua, qua li Ngai, la ngon en anh tan nhng bong toi cua lo s va soi sang ng ta i, ca trong nhng giay phut kho khan nhat.

Tac gia cua Th Do Thai a viet nh sau: Li Chua la li song ong, hu hieu va sac ben hn gm hai li; Li Chua an sau vao tan trong coi tam linh sau xa nhat, vao tan trong cot tuy; Li Chua do thau tam tnh cung nh t tng cua long ngi (4, 12). Can phai nghiem chnh lang nghe li huan du xem Li Chua nh vu kh can thiet trong cuoc chien thieng lieng; li Chua tac ong hu hieu va mang lai hoa trai, neu chung ta hoc biet lang nghe va sau o vang phuc tuan theo Li Chua. Sach Giao Ly cua Giao Hoi Cong Giao giai thch nh sau: Vang phuc trong c Tin la hanh ong t do at mnh tuan theo Li c lang nghe, bi v s That cua Li Chua c bao am bi Thien Chua, ang la s That (so 144). Neu To Phu Abraham la mau gng cho thai o lang nghe nay, tc thai o vang phuc, th Vua Salomon cho thay ngai la ke say me i tm s khon ngoan c tch cha trong Li Chua. Khi Thien Chua e ngh vi Vua Salomon: Hay xin Ta ban cho con ieu g con muon, th Vua Salomon tra li nh sau: Lay Chua, xin hay ban cho toi t Chua mot con tim vang phuc (I Vua 3, 5.9). B quyet e co mot con tim vang phuc la luyen tap mnh co mot con tim biet lang nghe. Va tn hu co c ieu nay nh suy niem khong ngng Li Chua va an re sau vao Li Chua, nh s dan than muon biet Li Chua moi ngay mot hn.

Cac ban tre than men, Cha khuyen khch chung con hay lam cho mnh tr nen quen thuoc vi Kinh Thanh, hay at Kinh Thanh trong tam tay, ngo hau Kinh Thanh tr nen chiec a ban ch cho chung con biet con ng phai i theo. Nh oc Kinh Thanh, chung con se hoc biet Chua Kito. Ve viec nay, Thanh Girolamo co nhan xet nh sau: Khong biet Kinh Thanh la khong biet Chua Kito (PL 24,17; x. Dei Verbum, so 25). Mot phng the het sc ang khen e ao sau va nem hng Li Chua la phng the Lectio Divina, la oc va suy niem Li Chua; viec nay ket thanh con ng thieng lieng ch that va rieng biet, qua nhieu giai oan. T viec oc (Lectio), tc oc i oc lai mot oan kinh thanh va thu nhan nhng yeu to chnh cua oan o, ngi ta bc sang viec suy niem (meditatio), c hieu nh la viec e noi tam mnh dng lai, trong o linh hon hng ve Thien Chua, va co gang hieu ieu ma Li Ngai noi len cho cuoc song cu the hom nay. Tiep theo la viec cau nguyen (oratio) lam cho ta tha chuyen vi Thien Chua trong oi thoai trc tiep; va cuoi cung la viec chiem ngam (contemplatio) giup ta gi tam hon mnh luon chu y en s hien dien cua Chua Kito, ma Li Ngai la ngon en chieu sang trong ni tam toi, cho en luc bnh minh en va ngoi sao mai moc len trong tam hon anh ch em (2 Phero 1, 19). Viec oc, hoc hoi va suy niem Li Chua phai dan ta en viec song gan bo vi Chua Kito va vi nhng giao huan cua Ngai.

Thanh Giacomo canh tnh nh sau: Anh ch em hay la nhng ke thc hanh Li Chua, ch khong phai ch la nhng ke lang nghe suong, va tao cho mnh ao tng a song li Chua. Bi v neu mot ngi ch lang nghe suong va khong thc hanh Li Chua, th giong nh ke nhn dung mao mnh trong gng: nhn xong lien bo i va quen tc khac mnh nh the nao. Ngc lai, ai cham chu nhn vao luat tron hao, luat cua t do, va song trung thanh vi luat nay, khong phai nh ngi nghe roi quen, nhng nh ke thc hanh le luat, th ngui o se gap c hanh phuc trong viec thi hanh luat Chua (1, 22-25). Ai lang nghe Li Chua va lien l quy chieu ve Li Ngai, th ngi o xay dng cuoc song mnh tren nen tang vng chac. Chua Giesu a phan: Ai lang nghe Li Ta va em ra thc hanh, th giong nh ngi khon ngoan xay nha mnh tren a (Mt 7,24): ngi o se khong chao thua nhng cn giong bao cuoc i.

Xay dng cuoc i tren nen tang Chua Kito, va tiep nhan Li Chua cach ti vui va thc hanh nhng ieu Li Chua day, tha cac ban tre cua ngan nam th ba, chng trnh song cua chung con can tr nen nh the! ieu khan thiet la can co the he mi nhng tong o an re sau vao trong Li day cua Chua Kito, nhng ke co kha nang ap lai nhng thach thc cua thi ai chung ta va san sang pho bien Phuc am khap moi ni. ay la ieu Chua yeu cau ni chung con; ay la ieu giao hoi mi goi chung con thc hien; va ay la ieu ma the gii - du khong y thc - ch i t ni chung con! Va neu Chua Giesu mi goi chung con, th chung con ng s ap lai cach quang ai, nhat la khi Chua e ngh chung con theo Ngai trong i song tan hien hoac trong i song linh muc. Chung con ng s; hay tin tng vao Chua va chung con se khong b that vong.

Cac ban tre than men, vi ngay quoc te gii tre lan th XXI, ma chung ta se c hanh vao ngay 9 thang 4 (nam 2006) ti ay, Chua Nhat le La, chung ta hay thc hien cuoc hanh hng tinh than en cuoc gap g quoc te nhng ngi tre, se dien ra tai Sydney thang 7 nam 2008. Chung ta hay chuan b cho cuoc gap g v ai nay, va cung nhau suy ngh ve chu e Chua Thanh Than va s mang, qua cac giai oan tiep noi nhau. Nam nay, chu y tap trung vao Chua Thanh Than, Thanh Than cua S That, ang mac khai cho chung ta biet Chua Kito, Ngoi Li Nhap The, va m rong con tim moi ngi on nhan Li Cu Roi, va la ang dan dat ta vao S That tron ay. Nam ti, 2007, chung ta se suy niem cau Phuc am theo thanh Gioan nh sau: Nh Thay a yeu thng chung con, th chung con cung hay yeu thng nhau (13,34) va chung ta se kham pha cach sau xa hn nh the nao Chua Thanh Than la Thanh Than cua tnh thng, ang o tran trong chung ta Tnh Thng Bac Ai than thieng va lam cho chung ta tr nen nhay cam vi nhng nhu cau vat chat va thieng lieng cua anh ch em xung quanh. Cuoi cung, chung ta se en cuoc Gap G Quoc Te cua nam 2008, vi chu e la: Hay nhan lay sc manh t Chua Thanh Than, ang ng xuong tren chung con va chung con se la nhng chng nhan cua Thay (TCV 1,8).

Ngay t bay gi, cac ban tre than men, trong bau kh cang ngay cang gia tang viec lang nghe Li Chua, chung con hay cau xin Chua Thanh Than, Thanh Than cua sc manh va cua chng ta, xin Ngai lam cho chung con co kha nang loan bao Phuc Am cho en tan cung trai at ma khong s hai g. Nguyen xin Me Maria, ang hien dien trong Phong Tiec Ly vi cac tong o, e ch Chua Thanh Than ng xuong, (xin Me) hay la Me va la ngi hng dan chung con. Xin Me day cho chung con biet lanh nhan Li Chua, biet gn gi va suy niem Li Chua trong tam hon chung con (x. Lc 2,19), nh Me a thc hanh xa trong suot i song Me. Xin Me khuyen khch chung con noi li xin vang cua chung con, ap lai li Chua mi goi, va song thc hanh s vang phuc c tin. Xin Me giup chung con song vng manh trong c Tin, kien tr trong Hy vong, va nhan nai trong bac ai, luon luon vang phuc Li Chua.

Cha ong hanh vi chung con trong li cau nguyen, va het long ban phep lanh cho chung con.

 

T Vatican, ngay 22 thang 2 nam 2006, Le Knh Toa Thanh Phero tong o.

(a ky)

Beneito XVI, giao hoang.

 

(ang The Dung chuyen dch Viet ng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page