Cuoc Hop Bao cua Ban Giam oc

ai Phat Thanh Vatican

nhan dp ky niem 75 nam thanh lap

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuoc Hop Bao cua Ban Giam oc ai Phat Thanh Vatican nhan dp ky niem 75 nam thanh lap.

Tin Vatican (VIS, VAT. 21/02/2006) - Luc 11 gi 30 phut sang th Ba, ngay 21 thang 2 nam 2006, tai ai Sanh Gioan Phaolo II cua Phong Bao Ch Toa Thanh, Ban Giam oc ai Phat Thanh Vatican, do linh muc Tong Giam oc Federico Lombardi, dong Ten, lanh ao, a m cuoc hop bao gii thieu ai Phat Thanh Vatican, nhan dp ky niem 75 nam thanh lap.

M au bai thuyet trnh, Linh Muc Tong Giam oc ai Phat Thanh Vatican a nhac lai muc tieu chnh cua ai, nh c ghi trong Noi Quy cua ai, nh sau: ai Vatican c 75 tuoi. Nhng toi van cam thay mnh con tre. S mang ma ai Phat Thanh Vatican a lanh nhan t c Thanh Cha, nay van con het sc thi s. Trong noi quy, s mang o a c co ong trong cong thc nh sau: Rao Truyen cach t do, trung thanh va hu hieu s iep kito, va ket noi trung tam cua cong giao vi nhieu quoc gia tren the gii, qua nhng cong viec sau ay:

- pho bien tieng noi va nhng giao huan cua c Giao Hoang,

- thong tin ve nhng hoat ong cua Toa Thanh,

- tr thanh tieng vong vang cua sinh hoat cong giao tren the gii,

- hng en viec tham nh nhng van e thi s theo anh sang cua giao huan giao hoi va trong chu y lien l en nhng dau ch cua thi ai (cac so 1.3).

Linh Muc Tong Giam oc ai Phat Thanh Vatican noi tiep nh sau: Chung toi khong phai la nhng ke sang che ra nhng noi dung cua s mang, nhng chung toi on nhan chung va oc hieu chung trong tng quan vi nhng van e cua thi ai, vi nhng i ch cua cac thnh gia, va chung toi dien dch va giai thch nhng iem noi dung o trong nhng nen van hoa khac nhau. ai phat thanh Vatican xac tn mnh la phng tien ac biet hu ch e thong truyen viec phuc vu cua c Giao Hoang,

- qua bi ac tnh a van hoa cua ai, c dien ta trong hn 40 th tieng,

- va qua bi tnh cach mem deo thch nghi trong hanh ong.

Tnh cach a van hoa phan anh cho tnh cach pho quat cua giao hoi, cho viec giao hoi ton trong cac nen van hoa, va cho c muon hoi nhap s iep Tin Mng vao trong cac nen van hoa. ai phat thanh Vatican y thc ve tam quan trong ang ke cua vai chng trnh ngon ng trong the gii ngay nay (chang han nh chng trnh tieng Anh, tieng Tay Ban Nha); ai luon chong lai moi hnh thc thc dan van hoa va nang cho nhieu truyen thong van hoa khac nhau trong giao hoi. Ngoai ra ai Phat Thanh Vatican co s mang va truyen thong dan than ac biet e nang cho cac giao hoi a phng gap kho khan, hoac do bi tnh cach thieu so hoac do bi thieu t do. Van luon luon co nhng yeu cau m them nhng chng trnh ngon ng mi, nhng rat tiec la cac nguon tai chanh chung toi rat gii han.

Linh Muc Tong Giam oc Federico Lombardi, dong Ten, cung a nhac en lch s phan ky thuat phat thanh cang ngay cang m rong them, tuy theo nhng phng tien truyen thong xa hoi hien co. Nhng phng tien nay luon hoa nhap vi nhau va bo tuc cho nhau (nh phat thanh - internet va truyen hnh). Cha a noi trong cuoc hop bao nh sau: ai Phat Thanh Vatican a trai qua cac giai oan, t viec s dung lan song ngan, roi en cac lan song trung bnh (MW), roi theo lng song FM, he thong Ve tinh truyen thong, en Internet.. (Webcasting, Podcasting...). ai Phat ThanhVatican s dung moi phng tien ky thuat truyen thong hien co, bi v thch ng vi nhng nhu cau cua tng vung phat thanh khac nhau, th co nhng loai phng tien ky thuat khac nhau... Tren bnh dien san xuat chng trnh, th toan bo tien trnh ky thuat thu thanh a c chuyen oi t ky thuat analog sang ky thuat so... Tren bnh dien may phat thanh, th ai cung ang tien phong trong viec s dung th may phat ky thuat so cho lan song ngan va lan song trung bnh... Tren bnh dien phat thanh qua he thong trang ien t, th ai Phat Thanh Vatican ang trac nghiem he thong ky thuat mi, cho phep va phat am thanh va kem theo ch viet. Truyen thong a tr thanh a-phng-tien ky thuat (multimedia).

Cha Tong Giam oc ai Phat Thanh Vatican cho biet them rang hien nay, tren toan the gii, co hn 1,000 ai phat thanh phat lai chng trnh cua ai Vatican.

Toan bo nhan vien cua ai Phat Thanh Vatican hien nay la 384 ngui (269 nam va 115 n), trong so nay co 34 linh muc, 9 nam tu s, 235 nam giao dan va 106 n giao dan. Xet theo quoc tch, th toan bo nhan vien cua ai Vatican gom co 59 quoc tch khac nhau. ai hien phat thanh trong 45 ngon ng, trong so nay co 30 chng trnh ngon ng c at vao trang ien T va phat qua internet. Tong cong toan ai Vatican co 20 may phat, trong so nay co 10 may phat lan song ngan, 6 may phat lan song trung bnh, va 4 may phat song FM. Tong cong dan Anten, ai Vatican co 36 dan Anten, trong so nay co 32 dan Anten cho lan song ngan, 3 dan Anten cho lan song trung bnh, va 1 dan Anten cho song FM.

Tong chi ph mot nam cua toan ai Vatican la khoang t 20 en 25 trieu tien Euro, trong so nay 57% danh cho chi ph nhan s. Tong cong so gi phat thanh trong mot nam tren tat ca cac may phat song khac nhau la 23,482 gi.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page