Nhng Nhan nh cua

c Thanh Cha Beneito XVI

ve Vai Tro cua tap ch

Van Minh Cong Giao

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Nhan nh cua c Thanh Cha Beneito XVI ve Vai Tro cua tap ch Van Minh Cong Giao (La Civilta Cattolica).

(Radio Veritas Asia 19/02/2006) - Quy v va cac ban than men. Sang th Sau ngay 17 thang 2 nam 2006, c Thanh Cha Beneito XVI a tiep kien nhom 45 bien tap vien cua ban nguyet san Van Minh Cong Giao (La Civilta Cattolica) do cac cha Dong Ten ieu hanh va xuat ban. c biet ban nguyet san Van Minh Cong Giao a c c Giao Hoang Pio IX thiet lap vao nam 1850, vi mot quy che rieng, nh la mot c quan ban chnh thc cua Toa Thanh, e trnh bay nhng s that cua c tin kito. Nhng bai bao ang trong ban nguyet san Van Minh Cong Giao, eu phai c Phu Quoc Vu Khanh cua Toa Thanh Vatican duyet qua, trc khi in. Trong bai dien van oc trong dp tiep kien nay, TC a nhan nh ve nen van hoa hien nay nh la mot nen van hoa cang ngay cang ong kn trc Thien Chua va t choi quy luat luan ly cua Ngai. Xac nh s mang cua ban nguyet san Van Minh Cong Giao, c Thanh Cha khuyen khch tap ch hay tham d vao cuoc trao oi van hoa, va trnh bay nghiem chnh nhng s that cua c tin kito, mot cach ro rang va trung thanh vi quyen giao huan cua Giao Hoi. Sau ay, knh mi quy v va cac ban theo doi ban dch tieng Viet nguyen van bai dien van nay nh sau:

 

Quy bien tap vien cua tap ch Van Minh Cong Giao than men,

Toi vui mng c tiep anh em va tat ca nhng ai cong tac vi anh em trong nhieu hnh thc khac nhau. Toi biet ro va anh gia cao cong viec ma tap ch ang thc hien e phuc vu giao hoi, t nam 1850 en nay, khi v tien nhiem ang ghi nh cua toi, chan phc giao hoang Pio IX, a thiet lap tap ch mot cach vnh vien vi mot quy che ac biet, trong o co noi ro moi day lien ket rieng biet cua tap ch vi Toa Thanh. Ngi ta co the nhn thay ni o bieu hien cho long tin tng ac biet cua cac v Giao Hoang tien nhiem cua toi oi vi tap ch, va ong thi ngi ta cung nhn thay ni o li keu goi anh em hay trung thanh vi nhng nh hng cua Toa Thanh. Trong canh huong hay thay oi on ao cua nhng yeu to lch s, moi day lien ket nay a khong bao gi b giam mat. ieu nay c chng minh qua nhng li ma cac v giao hoang tien nhiem toi a noi vi tap ch, trong thi gian dai 155 nam cua lch s tap ch, t khi c thanh lap en nay. That vay, trong nhng van ban o, ngi ta luon nhn thay s quan tam cua cac v giao hoang oi vi cong viec cua tap ch Van Minh Cong Giao. Cac ngai nhn thay s hu ch cua tap ch oi vi Giao Hoi. Cac ngai anh gia cao long trung thanh lien l cua tap ch oi vi nhng nh hng cua quyen Giao Huan.

Trong thi ai chung ta, trong o Chua Giesu mi goi giao hoi hay rao giang Tin Mng Cu Roi vi long hang say mi, ngi ta khong the nao khong i tm nhng cach thc mi e tiep can hoan canh lch s, ma trong o con ngi nam n sinh song, e trnh bay cho ho mot cach hu hieu li rao giang Tin Mng. Tuy nhien, e tiep tuc trung thanh vi ban chat va trach vu cua mnh, Tap Ch Van Minh Cong Giao can canh tan chnh mnh lien l va biet oc ung nhng dau ch cua thi ai. Trong thc te, vao thi ai chung ta hom nay, cang ngay cang xuat hien ro mot nen van hoa chu anh hng cua chu ngha tng oi hoa va e cao ca nhan va anh hng cua chu ngha duy khoa hoc va duy thc nghiem; nh the, xuat hien mot nen van hoa cang ngay cang ong kn trc Thien Chua va nhng quy nh luan ly cua Ngai, mac du khong luon luon co thanh kien chong lai kito giao. V the, qua that la ln lao biet bao, co gang ma nhng ngi cong giao c mi goi thc hien, e phat trien cuoc oi thoai vi nen van hoa ngay nay, va e lam cho nen van hoa nay m rong on nhan nhng gia tr thng hang cua ang Sieu Viet.

ay la co gang ma trong o cac tn hu s dung nhng phng the do c tin va ly tr cung cap cho; thoat tien, nhng phng tien nay khong tng xng cho lam, nhng c hu hieu nh quyen nang Thien Chua, mot quyen nang khong i theo con ng cua quyen lc va thanh cong. ang khac, ngi ta khong nen quen rang trong the gii, cung co biet bao dau ch hy vong, hoa trai cua hanh ong cua Chua Thanh Than trong lch s. Nhng hoa trai o, chang han nh s ben nhay mi cua biet bao ngi nam n oi vi nhng gia tr ton giao, s chu y mi oi vi Kinh Thanh, s ton trong nhng nhan quyen mot cach tot ep hn nhng g a xay ra, ca trong qua kh gan ay, y muon oi thoai vi nhng ton giao khac. Mot cach ac biet, c Tin vao Chua Giesu co the giup nhieu ngi on nhan y ngha cua i song cung nh cua cuoc phieu lu con ngi, bang cach cong hien cho con ngi nhng iem quy chieu thng b thieu trong mot the gii het sc voi vang va khong nh hng.

Nh the, ngi ta thay c au la s mang cua tap ch co tnh cach van hoa nh tap ch Van Minh Cong Giao; o la tham d vao cuoc tranh luan van hoa hien nay, e e ngh, -- mot cach nghiem chnh, nhng de hieu cho tat ca moi ngi, -- nhng s that cua c tin kito, mot cach ro rang va trung thanh vi quyen giao huan cua Giao Hoi, va cung e benh vc -- nhng khong but chien -- s that oi khi b bop meo, bi nhng to cao khong nen tang gan cho giao hoi. Nh chiec en soi tren con ng ma tap ch Van Minh Cong Giao c mi goi i qua, toi muon nhac en Cong ong Vaticano II. Nhng phong phu giao ly va muc vu ma Cong ong tch cha -- va nhat la s gi hng can ban cua Cong ong -- cha c ong hoa cach tron ven ni cong ong kito, mac du a 40 nam qua roi, ke t khi Cong ong be mac. Chac chan Cong ong a mang en cho giao hoi sc thuc ay mi, co kha nang canh tan giao hoi va chuan b cho giao hoi ap tra cach tng xng nhng van e mi ma van hoa hien nay at ra cho con ngi nam n thi ai chung ta. ang khac, Cong ong Vaticano II a c a vao trong nhieu van kien co tnh cach giao ly va muc vu, ma Toa Thanh va cac Hoi ong Giam Muc cua nhieu quoc gia a cong bo ve nhng van e mi c phat sinh gan ay. Nhng van kien nay la nguon luon song ong ma tap ch Van Minh Cong Giao co the muc lay trong cong viec cua mnh. ay la van e pho bien va nang hoat dong cua Giao Hoi trong tat ca moi lanh vc cua s mang. Tap Ch can dan than ac biet vao trong cong viec pho bien hoc thuyet xa hoi cua Giao Hoi, mot trong nhng e tai ma trong suot thi gian 155 nam hoat ong, tap ch a ban en cach rong rai hn.

Toi muon ket thuc cuoc gap g chung ta hom nay ni ay, bang viec xac nhan long tin tng cua Toa Thanh oi vi Tap Ch cua anh em, trong niem xac tn chac chan rang tat ca nhng bien tap vien va nhng cong tac vien cua tap ch, noi gng cua nhng ai a i trc ho, biet ap lai long tin tng nay vi long trung thanh ay vui ti va vi tinh than phuc vu. Trong khi toi pho thac cho Me Maria, ngai toa s khon ngoan, cong viec cua tap ch Van Minh Cong Giao, toi xin gi en tat ca, bien tap vien va cong tac vien cua tap ch, cung nh gi en tat ca nhng oc gia ang men cua tap ch, phep lanh Toa Thanh ac biet.

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page