Nhan nh cua TGM Paul Cordes

ve Thong iep cua TC Beneito XVI

Thien Chua la Tnh Yeu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhan nh cua c Tong Giam Muc Paul Cordes, chu tch Hoi ong Toa Thanh ong Tam ve Thong iep cua c Thanh Cha Beneito XVI Thien Chua la Tnh Yeu.

Tin Vatican (Apic 23/01/2006) - Nhan dp Hoi Ngh Quoc Te ve Bac Ai, do Hoi ong Toa Thanh ong Tam to chc tai Vatican, trong hai ngay 23 va 24 thang Gieng nam 2006, c Tong Giam Muc Paul Cordes, chu tch Hoi ong Toa Thanh ong Tam, a phat bieu nh sau ve thong iep au tien cua TC Beneito XVI: Thong iep la dp thuan tien e rao giang Li Chua ve Tnh Yeu cho con ngi nam n ngay nay.

Trong bai dien van oc trc khoang 250 tham d vien Hoi Ngh, c Tong Giam Muc Paul Cordes a cho biet them rang viec cong bo thong iep Thien Chua la Tnh Yeu, c an ky ngay 25 thang 12 nam 2005, a can nhieu thi gian hn ngi ta tng. c Tong Giam Muc cho biet rang cac v giao hoang thi ai chung ta thng cong bo nhng thong iep au tien, e noi len chng trnh hanh ong cho trieu giao hoang cua mnh. Ngai cung cho biet rang muc ch cua Hoi Ngh Quoc Te do Hoi ong Toa Thanh ong Tam to chc, la e pho bien giao huan cua Thong iep cho moi thanh phan giao hoi. Theo c Tong Giam Muc Paul Cordes, chnh c Thanh Cha Beneito XVI a muon co Hoi Ngh nay, vi hy vong la chu e chnh cua thong iep se gay tieng vang rong rai, va nh the lam cho moi ngi chu y va lang nghe thong iep. c Tong Giam Muc Paul Cordes giai thch them nh sau: Tai Au Chau, nhng thach thc cua xa hoi ngay nay oi buoc nh ngha chnh xac tren bnh dien than hoc ieu giao hoi hieu va thc hien, khi giao hoi dan than phuc vu nhan loai. Tam tnh nhan ai la tam tnh rat pho bien trong xa hoi ngay nay. Va do o co the tao ra cam bay nguy hiem, bi v ngi ta co the tng rang mnh khong con can nhng mac khai kinh thanh e thc thien tnh thng bac ai. Khong co nen tang than hoc vng chac, nhng to chc cua giao hoi b cam do tach ra khoi giao hoi va hoat ong t lap va ke mnh nh la nhng to chc phi chnh phu. Trong trng hp nh the, ng loi va d an khong co g khac vi ng loi cua to chc i thng nh cac Hoi Hong Thap T hay to chc Lien Hiep Quoc. Nhng trong trng hp cua giao hoi th khac: co mot tng quan chat che gia hoat ong t thien bac ai cua giao hoi vi ac tnh kha tin cua cong viec rao giang Phuc am.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page