Toa Thanh cong bo

S iep Mua Chay nam 2006

cua c Thanh Cha Beneito XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Thanh cong bo S iep Mua Chay nam 2006 cua c Thanh Cha Beneito XVI.

Tin Vaticasn (Apic 31/01/2006) - Th Ba 31 thang Gieng nam 2006, Phong Bao Ch Toa Thanh a cong bo S iep Mua Chay nam 2006 cua c Thanh Cha Beneito XVI, tap trung giai thch cau trch t Phuc am theo thanh Matheu (9,36), noi ve thai o cua Chua Giesu oi vi dan chung, nh sau: Nhn thay am ong dan chung, Chua Giesu to long yeu thng ho. (Mt 9,36).

S iep Mua Chay nam 2006 a c TC an ky ngay 29 thang 9 nam 2005, nhng mai en ngay 31 thang Gieng nam 2006 mi c cong bo. Trong S iep, TC cho biet ngai muon gi y suy t ve cong cuoc phat trien. TC a viet nh sau trong S iep: Giao Hoi biet ro rang, e co vo cong cuoc phat trien toan dien, th ieu can thiet la cai nhn cua chung ta ve con ngi phai da theo cai nhn cua Chua Kito. Theo c Thanh Cha, khong the nao tach ri s ap tra nhng nhu cau vat chat va xa hoi cua con ngi ra khoi s ap tra nhng nhu cau sau xa cua con tim. Phan ong gop trc tien cua giao hoi cho cong cuoc phat trien con ngi va phat trien cac dan nc, khong the hien ni nhng phng tien vat chat hay trong nhng giai phap ky thuat, nhng trong s rao giang s that cua Chua Kito, ang giao duc cac lng tam va giang day pham gia ch that cua nhan v va cua lao ong, va co vo cho mot nen van hoa co the that s ap ng tat ca nhng yeu cau cua con ngi. TC cung nhan manh en nhng ieu nghch lai cai nhn cua Chua Kito va khong the chap nhan c, nh canh ngheo oi cua a phan nhan loai, thai o lanh am va thai o ch ky ong kn. Theo c Thanh Cha, cac viec ao c nh an chay, bo th va cau nguyen ma Giao Hoi e ngh cac tn hu thc hien trong Mua Chay,la nhng dp thuan tien e ngi tn hu thay oi cai nhn cua mnh sao cho phu hp vi cai nhn cua Chua. Vao thi ai cua s tuy thuoc lan nhau co tam mc toan cau, ngi ta co the nhan thay rang khong mot d an kinh te, xa hoi hay chnh tr nao, co the thay the cho viec trao ban chnh mnh cho ke khac trong o c the hien tnh thng bac ai. Qua cac tn hu, ngi ta gap thay trong giao hoi nhieu hnh thc, nhieu kieu mau thc hien c bac ai, va nham en muc tieu phat trien, chang han nh cac nha thng, cac ai hoc, cac trng huan luyen chuyen nghiep, va nhng kinh doanh loai nho. TC keu goi en trach nhiem cua nhng v co tham quyen quyet nh trong cac lanh vc chnh tr va kinh te hay co vo mot cong cuoc phat trien da tren s ton trong pham gia cua tng ngi.

Va ket thuc s iep, TC nhn nhan rang ngi kito cung a pham nhng lam loi trong lch s. V the TC keu goi cac tn hu hay thc hien cuoc hoan cai, tr ve vi ang la nguon mach cua tnh thng.

c biet Mua Chay nam 2006 se bat au ngay mung 1 thang 3 va keo dai cho en ngay 16 thang 4 nam 2006. Chung toi se pho bien ban dch tieng Viet nguyen van S iep Mua Chay 2006 cua TC trong Muc Gap G vi c Thanh Cha vao moi ngay th T hang tuan. Mong quy v va cac ban se on nghe.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page