c Tong Giam Muc Orlando Quevedo

Tong Giam Muc Cotabato, Philuattan

c chon lam Tong Th Ky

cua Lien Hoi ong Giam Muc A Chau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Tong Giam Muc Orlando Quevedo, Tong Giam Muc Cotabato, Phi luat tan, c chon lam Tong Th Ky cua Lien Hoi ong Giam Muc A Chau.


c Tong Giam Muc Orlando B. Quevedo, Tong Giam Muc giao phan Cotabato, thuoc mien Nam Mindanao, Phi luat tan.


Tin Bangkok, Thai Lan (Apic 23/11/2005) - Trong cuoc hop mi ay tai Hu Hin, Thai Lan, Ban Thng Trc cua Lien Hoi ong Giam Muc A Chau (FABC) a chon c Tong Giam Muc Orlando Quevedo, ngi Phi luat tan, Tong Giam Muc Cotabato, thuoc mien Nam Mindanao Phi luat tan, lam Tan Tong Th Ky Lien Hoi ong Giam Muc A Chau.

c Tong Giam Muc Orlando Quevedo la mot trong nhng nhan vat noi tieng cua giao hoi cong giao tai Phi Luat Tan. Ngai a tng kiem nhiem chc Chu Tch Hoi ong Giam Muc Phi Luat Tan trong hai nhiem ky lien tiep. Hien tai, c Tong Giam Muc Quevedo ang soan Tuyen Tap Cac Van Kien cua Lien Hoi ong Giam Muc A Chau; va trong tng lai, trach vu trc mat la chuan b cho ai Hoi Truyen Giao A Chau, se c to chc tai Thai Lan vao nam 2006, ve chu e: Lch S Chua Giesu Kito tai Chau A. Mot c hanh c tin va s song.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page