S iep cua TC Gioan Phaolo II

cho ngay the gii Truyen Giao 2005

S Mang Truyen Giao:

Banh Be ra cho s song cua the gian

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep cua TC Gioan Phaolo II cho Ngay Truyen Giao Nam 2005.

(Radio Veritas Asia - 20/10/2005) - S iep Truyen Giao nam 2005, a c c co Giao Hoang Gioan Phaolo II cong bo ngay 22 thang 2 nam 2005, tc khoang khong ay hai thang truc khi bang ha. Ngay 22 thang 2 la ngay Giao Hoi mng le knh Toa Thanh Phero, mot ngay co y ngha e cong bo S iep cho Ngay Quoc Te Truyen Giao trong toan the giao hoi. Nh the chung ta co the xem ay nh la mot trong nhng li tam huyet cua ngi sap ra i e lai cho giao hoi, giai thch ve S Mang Truyen Giao cua Giao Hoi. Lien tiep trong hai nam cuoi i ngai, tc nam 2004, nam khai mac Nam Thanh The, va nam 2005, nam ket thuc Nam Thanh The, c Gioan Phaolo II a chon chu e co lien he en b tch Thanh The cho S iep Truyen Giao cua ngai. Chu e cua S iep Truyen Giao nam 2004 la: Thanh The va Truyen Giao. Va Chu e cua s iep truyen giao nam 2005 la:

S Mang Truyen Giao: Banh Be ra cho s song cua the gian

Cong thc nay co the c hieu nh sau: Thi hanh s mang truyen giao, Giao Hoi noi chung, va cac nha truyen giao noi rieng, can tr nen nh Banh c Be Ra e mang lai s song cho the gian. Noi dung cua chu e nay keo theo nhieu he luan quan trong trong i song cua giao hoi cung nh cua nha truyen giao. Chung ta hay lang nghe S iep cua c Gioan Phaolo II cho ngay Quoc te Truyen Giao, c c hanh vao Chua Nhat 23 thang 10 nam 2005, nh sau:

 

Anh ch em rat than men,

1. Ngay Quoc Te Truyen Giao nam nay (2005) c danh cho B Tch Thanh The, giup chung ta hieu ro hn y ngha thanh the cua cuoc i chung ta, nh song lai bau kh Phong Tiec Ly, khi Chua Giesu, vao em toi trc khi chu nan, a trao ban chnh mnh cho the gian. Th th I Corinto (I Co 11,23-24) a ghi lai nh sau: Trong em Ngi b nop, Chua cam lay banh va sau khi noi li cam ta, Ngi be banh ra va noi: ay la Mnh Ta, trao hien cho cac con; hay lam viec nay ma nh en Ta.

Trong tong th mi ay Mane Nobiscum Domine (Lay Chua, xin hay lay vi chung con), Toi a mi goi hay chiem ngam Chua Giesu banh uc be ra e phan phat cho toan the nhan loai. Theo gng Chua, ca chung ta ay cung vay, chung ta phai hien mang song mnh cho anh ch em, nhat la cho nhng ai ngheo cung nhat. B Tch Thanh The co mang dau ch cua s pho quat, va mot cach b tch loan bao trc viec se xay ra, khi tat ca moi ngi, sau khi a uc tai sinh trong Chua Kito nh Chua Thanh Than, cung phan chieu vinh quang Thien Chua va thot len : Lay Cha chung con... (Ad gentes, so 7). Nh the, B Tch Thanh The, khi giup ta hieu tron ven y ngha cua s mang truyen giao, th thoi thuc moi tn hu va nhat la nhng nha truyen giao tr thanh banh c be ra e cho the gian c song.

Nhan loai can en Chua Kito, Banh c be ra.

2. Trong thi ai chung ta, xa hoi con ngi xem ra b bao boc bi nhng bong toi day ac, va ong thi b anh ong bi nhng bien co bi tham va b chao ao bi nhng thien tai nang ne. Nhng, nh trong em Chua b nop (1Co 11,23), ca ngay hom nay na, Chua Giesu be banh phan phat cho chung ta (x. Mt 26,26), va trong nhng c hanh Thanh The, Chua trao ban chnh mnh di dau ch b tch cua tnh yeu Ngi cho tat ca chung ta. V the, toi a muon nhac lai rang B Tch Thanh The khong ch la dau bieu lo s hiep thong trong sinh hoat cua Giao Hoi, ma con la d an cua tnh lien i oi vi toan the nhan loai (Tong th Mane Nobiscum Domine, so 27); B Tch Thanh The la banh t tri ban s song i i (x. Gn 6,23) va m rong con tim con ngi on nhan niem hy vong to ln.

Chnh ang cu chuoc, khi ng trc oan ngi lam canh can c tr giup, a cam thay xuc ong thng tam, bi v ho a met moi va tan kiet, nh nhng con chien khong ngi chan (Mt 9, 36); Chnh Chua hien dien trong b tchThanh The tiep tuc the hien qua cac the ky long thng cam thong oi vi nhan loai ngheo cung va au kho.

Va chnh nhan danh Chua ma nhng tac vien muc vu va cac nha truyen giao i khap cac neo ng cha ai i qua, e mang en cho tat ca banh ban n cu roi. Cac ngai c thoi thuc bi y thc rang nh ket hiep vi Chua Kito, trung tam khong nhng cua lch s Giao Hoi ma con la trung tam cua lch s nhan loai (x. Eph 1,10; Col 1, 15-20) (tong th Mane nobiscum Domine, so 6), ma nhng ch i tham sau nhat cua con tim con ngi c thoa man. Ch mnh Chua Giesu mi co the dap tat ni con ngi cn oi tnh thng va cn khat s cong bang; ch mnh Chua mi co the lam cho moi ngi c tham d vao s song i i: Ta la banh hang song t tri xuong. Ai an banh nay se song i i. (Gn 6,51).

Cung vi Chua Kito, Giao Hoi tr nen Banh c Be ra.

3. Khi c hanh b tch ThanhThe, nhat la vao Chua Nhat, ngay cua Chua, cong oan giao hoi cam nghiem theo anh sang c tin gia tr cua viec gap g vi Chua Kito Phuc Sinh, va co y thc hn rang hy te Thanh The la cho tat ca moi ngi (Mt 26,28). Neu ai c nuoi song bang Mnh va Mau Thanh Chua, ang a chu ong inh chet va a song lai, th ngi o khong the ch gi lai hong an o cho rieng mnh. Ngc lai, can phai phan phat hong an o. Tnh thng say me oi vi Chua Kito dan en viec can am loan bao Chua Kito; cung vi viec t ao, viec loan bao nay tr thanh viec dang hien tot cung v tnh yeu oi vi Thien Chua va anh ch em. B Tch Thanh The thoi thuc ta en viec quang ai rao giang Phuc am va en viec dan than that s e xay dng mot xa hoi cong bang hn va huynh e hn. Toi het long c mong cho Nam Thanh The thoi thuc tat ca moi cong oan kito ra i, en gap bat c s ngheo cung nao trong muon van s ngheo cung cua the gii chung ta bang hanh ong the hien tnh huynh e (tong th Mane nobiscum Domine, 28). Chung ta lam ieu nay, bi v do bi tnh yeu thung lan nhau, va nhat la do s cham soc cho nhng ai ang can en, chung ta se c nhn nhan nh la nhng o e ch that cua Chua Kito (x. Gn 13,35; Mt 25,31-46). Va o la tieu chuan e minh chng tnh cach ch that cua nhng c hanh thanh the cua chung ta (tong th Mane nobiscum Domine, so 28).

Nhng nha truyen giao la banh c be ra e cho the gian c song.

4. Ca ngay hom nay, Chua Kito ra lenh cho cac o e cua Ngi nh sau: Chnh chung con hay cho cac ngi nay an (Mt 14,16). Nhan danh Chua, cac nha truyen giao i en biet bao ni tren the gii e rao giang va lam chng cho Tin Mng. Bang viec lam, cac ngai lam vang len nhng li cua ang cu the nh sau: Ta la banh hang song; ai en vi Ta, se khong con b oi na; va ai tin vao Ta se khong con b khat na (Gn 6,35); chnh cac nha truyen giao tr thanh banh c be ra cho anh ch em, va ca oi khi phai hy sinh chnh mang song mnh.

a co biet bao nha truyen giao t ao trong thi ai chung ta roi! Gng song cua cac ngai a loi cuon biet bao ngi tre tren con ng song trung thanh mot cach anh hung vi Chua Kito! Giao Hoi can en nhng con ngi nam n, san sang tan hien hoan toan chnh mnh, cho cong cuoc cao ca cua Tin Mng.

Ngay Quoc Te Truyen Giao la dp thuan tien e y thc ve s can thiet khan trng phai tham d vao s mang rao giang Phuc Am trong o co s dan than cua nhng cong oan a phng va cua nhieu to chc cua Giao Hoi va mot cach ac biet cua Nhng Hoi Giao Hoang Truyen Giao va nhng Tu Hoi Truyen Giao. Cong viec Truyen Giao ang can mot s nang cu the tren bnh dien vat chat, ngoai li cau nguyen va viec hy sinh. Mot lan na, toi dung dp nay e lam sang to viec phuc vu quy gia ma cac Hoi Giao Hoang Truyen Giao ang lam, va toi mi goi tat ca moi ngi hay nang bang s cong tac quang ai tren bnh dien thieng lieng va vat chat.

Nguyen xin c N ong Trinh, Me Thien Chua, giup chung ta song lai kinh nghiem ni Phong Tiec Ly, ngo hau nhng cong oan giao hoi cua chung ta c tr nen that s cong giao; ngha la tr nen nhng cong oan trong o tinh than tu c truyen giao, --- mot tu c c xac nh nh la s ket hiep sau xa vi Chua Kito (thong iep Redemptoris Missio, so 88), --- (trong o tinh than tu c truyen giao) c at trong tng quan chat che vi tinh than tu c thanh the, ma mau gng la Me Maria, Ngi N Thanh The (Thong iep Ecclesia de Eucharistia, so 53); o la nhng cong oan luon m rong on nhan tieng noi cua Chua Thanh Than va m rong on nhan nhng nhu cau cua nhan loai, nhng cong oan trong o cac tn hu, va nhat la nhng nha truyen giao, khong do d bien mnh tr thanh banh c be ra cho the gian c song.

Toi xin ban phep lanh cho tat ca.

 

T ien Vatican, ngay 22 thang 2 nam 2005, ngay le knh Toa cua Thanh Phero,

(an ky)

Gioan Phaolo II, giao hoang

 

(Ban Dch Viet Ng cua ang The Dung)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page