TC Beneito XVI keu goi

tnh lien i vi nhng anh ch em ngheo cung

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Beneito XVI keu goi tnh lien i vi nhng anh ch em ngheo cung.

Tin Vatican (Vat. 17/10/2005) - Tra Chua Nhat 16/10/2005, sau bai huan c va kinh Truyen Tin chung vi cac tn hu tai quang trng thanh Phero, TC con nhac them rang Th Hai ngay 17 thang 10 nam 2005, la Ngay The Gii Chong Ngheo oi, va keu goi thc hien tnh lien i vi nhng anh ch em ngheo cung, vi nhng li nh sau: Nguyen xin c N ong Trinh giup anh ch em biet on nhan Chua Kito va biet chu y en nhng anh ch em song quanh mnh. Ngay mai (Th Hai, 17 thang 10 nam 2005) la Ngay Quoc Te chong ngheo oi. S ngheo cung la mot tai ng ma nhan loai phai co gang chong lai khong ngng. Chung ta c goi song tnh lien i cang ngay cang to ln hn, sao cho ng co mot ai b loai ra ngoai le xa hoi. Toi cau nguyen cho nhng anh ch ngheo cung, ang chien au cach can am e song cach xng ang vi pham v mnh, vi long u t lo lang cho gia nh cua ho va ong thi lo cho nhng noi thong kho cua nhng anh ch em xung quanh. Cha knh chao tat ca nhng ai dan than phuc vu anh ch em trong nhng luc ho can en; va toi mi goi nhng Tham quyen dan s va nhng v co quyen quyet nh hay lang nghe tieng keu cua ngi ngheo va hay gia tang nhng hoat ong e chong lai nan oi..

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page