Phong Van c Cha Renato Boccardo

ngi co trach nhiem to chc

cac chuyen vieng tham cua c Thanh Cha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong Van c Cha Renato Boccardo, ngi co trach nhiem to chc cac chuyen vieng tham cua c Thanh Cha.

(Radio Veritas Asia 29/08/2005) - Quy v va cac ban than men. Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2005 a dien ra tot ep tai Koln, ben c, t ngay 16 en 21 thang 8 nam 2005. Va c Thanh Cha Beneito XVI a en tham d t ngay 18 en 21 thang 8 n am 2005. ay cung la chuyen vieng tham quoc te au tien cua c Beneito XVI. Nhan dp nay, phong vien cua hang thong tin cong giao Thuy S, a phong van c Cha Renato Boccardo, ngi co trach nhiem to chc cac chuyen vieng tham cua c Thanh Cha, va ong thi kiem chc vu Tong Th Ky cua Hoi ong Quan Tr Quoc Gia Vatican. Tuy bai phong van a c thc hien truc khi c Thanh Cha Beneito XVI i Koln e tham d Ngay Quoc Te Gii Tre, nhng noi dung cua no van con thi s, giup ta nhn lai va hieu hn ve Ngay Quoc te Gii Tre nam 2005. ay, knh mi quy v va cac ban theo doi cuoc phong van nay.

 

Hoi: Tha c Cha, chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha Beneito XVI tai Koln co giong vi chng trnh a c c co Giao Hoang Gioan Phaolo II thc hien trong nhng Ngay Quoc Te Gii Tre truc ay hay khong?

ap: Cach chung th giong nhau, va gom cac iem chnh yeu nh: TC en ni, cac ban tre tiep on TC vao ngay th Nam (18/08/2005), sang ngay th Sau (19/08/2005) mot nhom tre ai dien c mi en dung ba tra vi c Thanh Cha, roi buoi canh thc vao chieu toi th Bay (20/08/2005), va cuoi cung Thanh Le Be Mac vao sang Chua Nhat (21/08/2005). Tuy nhien, cung co iem mi, la bien co TC Beneito XVI en tham Hoi ng Do Thai tai Koln.

T ngay Quoc te Gii Tre tai Paris, vao nam 1997, th co them chng trnh cac chung sinh tham d Ngay Quoc Te Gii Tre gap chung vi nhau vao mot buoi chieu nao o trong thi gian dien ra Ngay Quoc Te Gii Tre, nhng TC luc o a khong co chng trnh gap g ho. Trong Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2005 tai Koln, ban to chc a xep chng trnh mi TC en gap nhom cac chung sinh. Nh the, co the noi, ay la lan au tien TC gap rieng cac chung sinh trong Ngay quoc te gii tre. Cuoc gap g vi cac chung sinh muon nhan manh en tam quan trong cua viec lang nghe tieng Chua va s san sang ap lai li Chua mi goi.

Hoi: Tha c Cha, xem ra co hai bien co c them vao chng trnh; o la viec TC en tham Hoi ng Do Thai va viec ngai tiep nhng ai dien cua cong oan Hoi giao, tai Koln. Hai bien co nay trong chng trnh nguyen thuy th khong co, nhng c them vao sau. Co ung vay khong, tha c Cha?

ap: Chng trnh Ngay Quoc Te Gii Tre a b ngng lai, khi c Gioan Phaolo II t tran. Nhng trc o, xet v tnh trang sc khoe cua c Gioan Phaolo II a yeu, nen luc o ngi ta nghi ng khong biet Ngai co the thc hien chuyen vieng tham hay khong. Sau o, c Tan Giao Giao Hoang Beneito XVI a quyet nh en tham Hoi ng Do Thai e ap lai li mi a gi en ngai. V the, ngay t au ban to chc a a vao bien co TC en tham Hoi ng Do Thai.

Con ve viec TC gap g vi nhng v ai dien Hoi Giao, th cung la e ap lai li mi cua nhng anh ch em Hoi Giao mong c TC Beneito XVI en vieng en Th Hoi Giao. Nhng co ieu la li mi c gi en TC vao au thang 7 nam 2005, khi chng trnh vieng tham cua TC tai Koln a thanh hnh va a c quyet nh chac chan roi. Nh the, khong the nao xep them bien co TC en tham en Th Hoi Giao c na. V vay, TC nhan gap g vi nhng v ai dien cua nhng cong oan Hoi Giao, en tham ngai, thay v TC en vieng en Th Hoi Giao.

Hoi: Tha c Cha, chuyen vieng tham au tien cua trieu giao hoang Beneito XVI, co hai muc tieu, bi v ay la chuyen vieng tham e tham d Ngay Quoc Te Gii Tre, va ong thi cung la chuyen vieng tham que hung c Quoc cua ngai. c Cha ngh the nao ve ieu nay?

ap: Chuyen vieng tham cua c Giao Hoang tai Koln a c d nh trc; va c Tan giao hoang Beneito XVI a khong chon no. Ngi ta nen lu y rang ay la chuyen vieng tham au tien cua ngai ben ngoai Italia, va do Chua Quan Phong an bai, quoc gia c vieng tham lai la chnh que hng cua ngai. V the, chuyen vieng tham co chieu kch ca nhan va ca tnh cam na. Nhng TC Beneito XVI en Koln la e tham d Ngay Quoc Te Gii Tre, ch khong phai e thc hien chuyen vieng tham muc vu tai Nc c. Tai Koln, TC Beneito XVI gap cac ban tre tren toan the gii. V the, co the noi, chuyen vieng tham cua c Thanh Cha co tam mc vt ra ben ngoai nc c. Tuy nhien, v la chuyen vieng tham tai c quoc, nen co yeu to theo quy c ngoai giao, chang han nh bai dien van cua TC trong nghi thc on tiep tai Phi Trng, va viec TC en chao tham Tong Thong c, tai Bonn.

Hoi: Tha c Cha, tai sao c co giao hoang Gioan Phaolo II a chon thanh pho Koln lam a iem to chc Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2005?

ap: Koln la mot trong nhng thanh pho ln cua c quoc, va nam trong vung cong giao, vi mot truyen thong lau i va co thanh tch cua cac v ao S. c co giao hoang Gioan Phaolo II luon luon co cai nhn xa ve lch s. Ngai a muon sao cho tai ni ma hang ngan ban tre a cao rao han thu va chien tranh (trong the ky XX), th vao au the ky ke tiep (tc au the ky XXI) co hang ngan ban tre khac cao rao tnh thng va hoa bnh. TC Gioan Phaolo II a muon co mot dau ch khac, mot c ch khac co y ngha hung hon.

Thanh N Edith Stein va thanh Alberto Ca, la nhng v thanh a c nhac en trong s iep chuan b ma c Gioan Phaolo II a gi cho cac ban tre nhan ngay quoc te gii tre nam 2005. ay la ca mot truyen thong kito cua mot quoc gia kito, c trnh bay cho cac ban tre. ieu nay dan a chung ta ve vi nhng goc re cua Au Chau, vi chieu kch van hoa va lch s kito... Toi ngh la ngay Quoc Te Gii Tre a tr thanh yeu to truyen thong cua the gii ngi tre... Cac ban tre a hieu rang c giao hoang phuc vu cho cong viec rao giang Chua Kito. Hom qua, la c giao hoang Gioan Phaolo II, hom nay la la c Beneito XVI; nhng ang co mat luon mai la chnh Chua Kito.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page