Phong Van Linh Muc Francis Kohn

v phu trach phan bo Gii Tre

cua Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong Van Linh Muc Francis Kohn, v phu trach phan bo Gii Tre cua Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan.

(Radio Veritas Asia 25/06/2005) - Ngay quoc te Gii Tre lan th XX se dien ra tai Thanh Pho Colonia, ben c, t ngay 16 en 21 thang 8 nam 2005, vi s hien dien cua c Thanh Cha Beneito XVI. Muc thi s hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi bai phong van Linh Muc Francis Kohn, v phu trach phan bo gii tre cua Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan, va ong thi phu trach hng dan to chc Ngay Quoc Te Gii Tre t pha Vatican. Linh Muc luon gi lien lac vi Uy Ban Trung ng Quoc Gia c to chc Ngay Quoc Te Gii Tre, va cho  biet nhng chi tiet sau ay.

Hoi 1 : Tha linh muc, Ngay Quoc Te gii tre se c bat au nh the nao va au la nhng iem mi me?

ap : Trc het, mot so cac ban tre tham d se c tiep on trong nhng giao phan tai c, t ngay 11 en 15 thang 8 nam 2005. Trong nhng ngay nay, cac ban tre se danh ra mot ngay cho cong tac xa hoi, trc khi cung nhau tu ve thanh pho Colonia, vao ngay 16 thang 8 nam 2005, e chnh thc khai mac Ngay Quoc Te Gii Tre. Xet ve a iem to chc, th thanh pho Colonia tng oi nho hn nhng thanh pho a to chc Ngay Quoc Te Gii Tre trc ay; va tat ca nhng c hanh chnh d nhien se dien ra tai Thanh Pho Colonia, nhng cung co nhng sinh hoat khac c to chc tai nhng thanh pho ln nam trong Tong Giao Phan Colonia, nh cu thu o Bonn va thanh pho Dusseldorf. Lan au tien, thanh le khai mac Ngay Quoc Te Gii Tre vao ngay 16 thang 8 nam 2005, --- ma theo thng t trc en nay eu do v tong giam muc cua a iem to chc chu s ---- nhng lan nay th thanh le khai mac se c c hanh ong thi tai ba thanh pho cua tong giao phan la Colonia, Bonn va Dusseldorf. Nh the se co ba thanh le khai mac do ba v chu te tai ba da iem khac nhau; ba v nay la: c Hong Y Meisner, Tong Giam Muc Colonia; c Hong Y Lehman, chu tch Hoi ong Giam Muc c; va c Cha Bode, v chu trach nhiem ve muc vu Gii Tre tai c. Tiep o, trong nhng ngay 17,18 va 19 thang 8 nam 2005, cac ban tre tham d ngay Quoc Te Gii Tre se theo doi nhng bai giao ly do 300 v giam muc tren the gii en phu trach, tai 250 a iem khac nhau. Va co hn 30 ngon ng se c s dung cho cac bai gao ly nay.

Hoi 2 : Tha Linh muc, nhng bai giao ly nay co theo chu e nao khong?

ap :  Chung toi a muon co s an khp nao o gia cac bai giao ly nay va chu e cua Ngay Quoc Te Gii Tre nam nay: Chung toi en e th lay Ngai.

- Ngay 17 thang 8 nam 2005, bai giao ly au tien se noi ve chu e: i tm s That, y ngha sau xa cua cuoc song con ngi, va nhan manh en moi tng quan gia c tin va ly tr.

- Bai th hai, ngay 18 thang 8 nam 2005, se noi ve chu e: Gap G Chua Kito trong Thanh The; ay la bai giao ly ve b tch Thanh The va ve viec ton th Thanh The.

- Bai giao ly th ba, ngay 19 thang 8 nam 2005, se noi ve chu e: Song trong the gian nh la nhng ke chan thanh ton th Thien Chua. Bai giao ly nay nhan manh rang viec ton th Thien Chua phai la thai o tham nhuan tron ca cuoc song. Trong nhng ngay theo doi cac bai giao ly, cac ban tre se luan phien nhau en knh vieng di hai cua cac ao S, hien ang c cat gi trong Nha Th Chnh Toa Colonia.

Hoi 3 : Va thi gian con lai cua ngay Quoc Te Gii Tre se c to chc nh the nao, tha linh muc?

ap : Vao buoi chieu cac ngay 16, 17 va 18 thang 8 nam 2005, cac ban tre c t do e to chc nhng sinh hoat co tnh cach van hoa, nghe thuat va thieng lieng, c goi chung bang cum t  Sinh Hoat Le Hoi Gii Tre; o la hang tram sinh hoat khac nhau, tai cac a iem, ngoai ng pho, trong nha th, trong cac phong hoi. Cac Hoi ong Giam Muc, cac phong trao, cac cong oan, chu trach nhien to chc nhng sinh hoat nay, va cac ban tre c t do chon tham d sinh hoat mnh thch. Chieu ngay 19 thang 8 nam 2005, se co buoi i ang Thanh Gia tai nhng thanh pho va tai cac giao x  a on tiep cac ban tre. Ngay 20 thang 8, cac ban tre se tu ve ong Co Ln nam pha Tay ngoai o Colonia, goi la Marienfeld. ay la ni cac ban tre gap g c Thanh Cha Benedito XVI. Buoi chieu ngay 20 thang 8, cac ban tre chuan b cho em canh thc cau nguyen vi TC, qua viec chia se nhng chng t va cau nguyen chung vi nhau. Lan au tien, trong Buoi Toi Canh Thc vi TC, co thi gian danh rieng cho viec Chau Thanh The, xet v nam nay la Nam Thanh The, va chu e cua Ngay Quoc Te Gii Tre la: Chung toi en e th lay Ngai. Cac ban tre se qua em tai ong Co Mariensfeld nay, e sang ngay hom sau, Chua Nhat 21 thang 8 nam 2005, tham d Thanh Le Be Mac Ngay Quoc Te Gii Tre, do TC chu te.

Hoi 4 :  Xin linh muc vui long cho biet hien a co bao nhieu ban tre ang ky tham d Ngay Quoc Te Gii Tre tai Colonia?

ap : T trc en nay, cha bao gi chung ta co con so ghi danh tham d cao nh vay. Tnh en ngay 10 thang 6, chung toi a co c danh sach hn 350,000 ban tre ghi danh. Xet trong cung thi iem hai thang trc khi khai mac, th cha co Ngay Quoc Te Gioi Tre nao trong qua kh, a co con so ghi danh tham d cao nh vay. Va con so nay se con tang them na. Ban To Chuc tai c a d tru con so se len en 800,000 ngi tham d, va a iem chung toi chon e TC en dang thanh le be mac, co the cha en 2 trieu ngi. Ca nhan toi, th toi a luon luon ngh rang hai ngay cuoi cua Ngay Quoc Te Gii Tre, chung ta co the ch i con so se ong nh Ngay Quoc Te Gii Tre thu o Paris vao nam 1997, ngha la khoang mot trieu ngi tham d. Hien tai, chung ta co c con so nh sau: 70 ngan ban tre t khap ni Nc c, trong so nay co 30,000 tnh nguyen vien cho ngay Quoc Te Gii Tre. Phai oan ngoai quoc quan trong nhat la phai oan cac ban tre Italia, a co 80,000 ban tre ghi danh roi. Ngay 10 thang 6 nam 2005, a co 40,000 ban tre Phap, 30,000 ban tre Tay Ban Nha, va hn 20,000 ban tre Hoa Ky. Cac ban tre en t khap cac ai luc, va t hn 100 quoc gia. Con ve con so cac giam muc tham d, a co 600 v, trong so nay a co hn 70 v giam muc phap, bi v cac ngai a hieu rang Ngay Quoc Te Gii Tre la dp thuan tien ln e gap cac ban tre.

Hoi 5 : Xin linh muc cho biet hien a co bao nhieu ban tre en t nhng quoc gia ngheo? Co cach thc nao e the hien tnh lien i vi cac ban tre t cac quoc gia ngheo, hay khong?

ap : Chung toi a nhan c danh sach cua nhieu ban tre t cac quoc gia Chau My Latinh, A Chau va Phi Chau. Tat ca moi ai luc eu co ai dien tham d ngay quoc te gii tre. Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan a to chc Quy Lien i cho cac ban tre en t cac quoc gia ngheo hoac ang co chien tranh. Moi tuan, chung toi nghien cu nhng n xin t cac giam muc cua nhng quoc gia nay, roi chung toi gi giup phan tai chanh qua cac toa s than tai cho. Nh the, chung toi phan phat Quy Lien i c ket thanh t 10 ong euro ma cac ban tre cua cac quoc gia giau ong vao khi ho ghi danh. So tien ong gop vao Quy Lien i e giup cho cac ban tre t cac quoc gia thuoc ba ai luc va noi tren, va cho cac ban tre t cac quoc gia ong Au, la rat quan trong. Ngoai ra, tai c, co ba hang gia tien c ap dung. Gia tien bnh thng c ap dung cho cac ban tre en t Au Chau va Bac My; gia tien trung bnh danh cho cac ban tre t cac quoc gia t giau hn; va hang gia tien th ba thap hn, danh cho cac ban tre a so en t cac quoc gia thuoc the gii th ba. Ngay t au, chung toi a tm cach e thc thi tnh lien i.

Hoi 6 : Linh muc co gap nhng kho khan g trong viec to chc Ngay Quoc Te Gii Tre lan th 20 nay hay khong?

ap : Khong, chung toi khong gap kho khan nao ca. Cach chung, tinh than cong tac gia anh ch em ben c va chung toi la rat tot ep. Chung toi co vai tro quan trong e chia se kinh nghiem chung toi a co va a ra nhng nh hng. oi vi ca tnh cua ngi c rat theo trat t, chung toi a vao mot chut s co gian; ay la ieu rat quan trong, nhat la oi vi viec ghi danh. Neu khong, chung ta se co nguy c gii han cac ban tre. Khi  cac ban tre ghi danh tre, th se kho tm cho tro, nhng chung toi se lieu cach giai quyet. Cho en luc cuoi cung, va ca ngay tai cho, van con co the ghi danh c. ang khac, khac vi ieu a xay ra cho Ngay Quoc Te Gii Tre tai Toronto, Canada vao nam 2002, cho ti nay, chung toi cha nghe noi en nhng kho khan lien quan en viec nhap c  len lut; ngi ta lo s cac ban tre en c v muc ch khac hn la tham d vao ngay quoc te gii tre, roi tron lai c. Chung toi a co nhng bien phap ngan nga. Da theo y kien cua chung toi, Chnh Phu c a d tru mot s kiem soat nao o. Cac ban tre nao can co chieu khan e en c, th phai co giay gii thieu cua c Giam Muc chu trach nhiem ve cac ban tre nay.

Hoi 6 : Tha linh muc, au la ac iem cua ngay Quoc Te Gii Tre lan th 20 nay?

ap : Co ba yeu to c hoa nhap lai vi nhau: th nhat: a iem la thanh pho Colonia, nam Trung Tam Au Chau vi nhng tranh luan ang dien ra; th hai: tam tnh gan bo vi c Thanh Cha a muon goi mnh la Beneito, v Thanh Quan Thay cua Au Chau, va vi lap trng cua ngai ve nhng goc re kito cua Au Chau. Cung phai lu y en gi phut hien tai cua Lch S vi nhng tranh luan ve Au Chau va ve hien tng toan cau hoa. Va cuoi cung, chu e cua Ngay Quoc Te Gii Tre. Ngay Quoc Te Gii Tre lan th 20 nay, c to chc vao giai oan cuoi cua Nam Thanh The. ay la ieu lam nen ac tnh rieng biet cua Ngay Quoc Te Gii Tre. ay la chuyen tong du au tien cua c Beneito XVI ra ngoai Italia. Va c quoc la que hng cua c Thanh Cha, va chung toi hy vong rang bien co nay mang lai a song mi cho Giao Hoi tai c. Sau cung that la tot ep cho tat ca moi ngi c song Ngay Quoc Te Gii Tre vi c tan giao hoang. Toi ngh la ngay Quoc Te Gii Tre se mang en nhieu giao huan cho tng lai!

 

(ang The Dung phong dch)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page