c Thanh Cha Benedito XVI

nhac rang Tien Cua va Quyen hanh

khong phai la nhng gia tr to ln nhat

cua cuoc song

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Benedito XVI nhac cac tn hu nh rang Tien Cua va Quyen hanh khong phai la nhng gia tr to ln  nhat cua cuoc song.

Tin Vatican (Apic 1/06/2005) - Ngo li vi hn 23 ngan tn hu hien dien tai quang trng Thanh Phero, trong buoi tiep kien chung sang th T mung 1 thang 6 nam 2005, --- buoi tiep kien chung lan th 6 ke t khi ke v thanh Phero tai ngai toa Roma, --- c Thanh Cha Benedito XVI a nhac lai rang Tien Cua va Quyen hanh khong phai la nhng gia tr to ln nhat trong cuoc song.

TC a giai thch Bc Th cua Thanh Phaolo gi cho cac  tn hu Philipphe, trnh bay mau gng cua Chua Kito, ang co tat ca moi u pham cua mot v Thien Chua, nhng a khong song nhng u pham nay trong vien tng cua quyen hanh va s thong tr. Chua Kito a khong lai vao can cc cua mnh nh mot v Thien Chua, a khong s dung quyen hanh cua mnh nh mot phng the e thong che, nh mot dau ch e song xa cach, nh mot the hien th oai e bep ke khac. Va TC a khuyen khch cac tn hu hay hang ngay co gang song theo mau gng cua Chua Kito, nh c nhac en trong th gi cong oan Philipphe, ang la Thien Chua, nhng a khong ke chi mnh la Thien Chua, ma a t huy mnh e song vang phuc va vang phuc cho en chet tren thap gia.

TC cung a chao tham cac tn hu bang nhieu th tieng khac nhau, ac biet bang cac th  tieng lithuani, slovak va ukrain. Bang tieng Y, TC a vui mieng noi rang ngai cam thay tnh yeu manh me cua nhng ngi Y oi vi c Giao Hoang, va mi goi cac ban tre Italia hay hoc lanh lay cach nghiem chnh nhng trach nhiem ang ch on ho. Cuoi buoi tiep kien, TC cung a chao chuc va gap rieng ngan ngui cac v giam muc cung i vi cac nhom tn hu hanh hng en Roma. Cac tn hu ngoi xe lan c a en gap TC tai ni ghe chu toa, va cuoi cung TC en chao cac tn hu benh nhan c xep cho tren bc them en Th Thanh Phero, gan ben ghe chu toa cua ngai.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page