Toa Thanh To Chc Hoi Thao ve

Pham Gia cua Anh Ch Em Tu Nhan

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Thanh To Chc Hoi Thao ve Pham Gia cua Anh Ch Em Tu Nhan.

Tin Vatican (VIS 2/03/2005) - Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh va Uy Ban Quoc Te Ve Viec Muc Vu Cong Giao cho Cac Tu Nhan, a cung to chc hai ngay hoi thao tai Vatican, ve chu e pham gia cua cac tu nhan. Cuoc hoi thao a dien ra trong hai ngay, mung 1 va 2 thang 3 nam 2005, quy tu khoang 80 tham d vien.

Ngo li trong cuoc hoi thao, c Hong Y Renato Martino, chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, a nhan manh rang tnh trang tu toi khong bao gi tach tu nhan ra khoi tnh yeu thng cua Thien Chua, va do o tu nhan khong b mat i pham gia cua mnh, mot pham gia phat sinh t va c an re trong tnh yeu thng cua Thien Chua.

Xac nh rang anh ch em tu nhan co quyen c nhn nhan nh la mot ngoi v, c Hong Y Renato Martino mong sao cho nhan nh tren khong ch la mot y tng tru tng, nhng can linh ong cho nhng chnh sach va luat phap, can hng dan cac c che xa hoi phong nga va nhng quy nh cua nha tu. c Hong Y ghi nhan la tren the gii hien nay, con co nhieu trng hp bat tu va nhieu phng phap giam gi ma khong xet x trc, ngha la khong chut g lu y en nhng quyen li cua tu nhan.

Ve phan mnh, Ong Christian Kuhn, chu tch Uy ban Quoc Te ve Viec Muc Vu Cong Giao cho cac Tu Nhan, cho biet rang cac v tuyen uy biet ro nguy hiem to ln ma toi ac, nhat la toi ac co to chc, --- nh viec buon ban thuoc phien va nan khung bo, --- gay ra cho xa hoi, va nhan manh rang rat t trng hp nhng ke ng au cac phe gay toi ac b bat vao tu, nhng ch la nhng ngi ngheo va b loai ra ngoai le xa hoi. Ong con cho biet them rang nhng ket qua cua cuoc hoi thao nay tai Vatican se c trnh bay tai ai Hoi cua Lien Hiep Quoc Lan Th 11, ve chu e Viec phong nga Toi Ac va s cong bang trong phat loi, se c to chc tai Bangkok, Thai Lan, t ngay 18 en 24 thang 4 nam 2005.

c Hong Y Martino cung a oc cho cac tham d vien bc ien van  ma c Hong Y Angelo Sodano, quoc  vu khanh Toa Thanh, a gi en cuoc Hoi Thao nhan danh c Thanh Cha. ien van cho biet TC hy vong rang nhng ngay Hoi Thao nay gop phan vao viec cung co s ton trong oi vi pham gia thng hang cua ca nhan ngi pham loi, sao cho ng s pham phap van con cam thay mnh la thanh phan cua xa hoi va co gang e c hoa nhap lai vao trong xa hoi.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page